Dzień Wolnej Sztuki 2015

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: dzienwolnejsztuki.pl

dd2

W sobo­tę 18 kwiet­nia o godzi­nie 12:00 w połu­dnie odbę­dzie się Ogól­no­pol­ski Dzień Wol­nej Sztu­ki. Pomysł został zaczerp­nię­ty z USA (Slow Art Day) i ma mię­dzy­na­ro­do­wy zasięg. Akcja orga­ni­zo­wa­na jest raz w roku, w kon­kret­nym dniu. Jaki jest jej cel? Ma zmie­nić podej­ście ludzi do zwie­dza­nia muze­ów. Bada­nia poka­zu­ją, że sta­ty­stycz­nie przed jed­nym dzie­łem sztu­ki spę­dza­my 8 sekund. W jak naj­krót­szym cza­sie chce­my zoba­czyć wszyst­ko, co się da, a tak napraw­dę nie widzi­my nicze­go. Nie przy­glą­da­my się eks­po­na­tom, nie mamy cza­su na chwi­lę reflek­sji. Zapo­mi­na­my, że liczy się jakość, nie ilość.

Po raz pierw­szy Dzień Wol­nej Sztu­ki został zor­ga­ni­zo­wa­ny w maju 2011 roku w Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie. W kolej­nych latach sys­te­ma­tycz­nie dołą­cza­ły inne mia­sta.

W tym roku do akcji zosta­ło włą­czo­nych ponad 60 gale­rii sztu­ki oraz muze­ów histo­rycz­nych, etno­gra­ficz­nych i arche­olo­gicz­nych w całym kra­ju. Pod­czas jed­nej godzi­ny każ­da z pla­có­wek zapre­zen­tu­je zwie­dza­ją­cym 5 wybra­nych dzieł.

Przy każ­dym zoba­czy­my oso­bę, któ­rej zada­niem będzie skło­nie­nie do świa­do­me­go oglą­da­nia sztu­ki oraz reflek­sji. W War­sza­wie do akcji włą­czy­ły się takie muzea jak: Muzeum Naro­do­we, Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej, Muzeum Łazien­ki Kró­lew­skie czy Muzeum Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Wstęp do więk­szo­ści muze­ów będzie bez­płat­ny. Patro­nat medial­ny obję­ły TVP Kul­tu­ra oraz radio Tok FM.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy