Dzień Kobiet w Studiu Klaudii Wolańskiej

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Bogusław Kaczmarczyk Klaudia Wolańska

W sobo­tę 07 mar­ca w Stu­diu Klau­dii Wolań­skiej Make Up & Nails odby­ło się wio­sen­ne, peł­ne atrak­cji spo­tka­nie z oka­zji Dnia Kobiet. Przy­by­łe na spo­tka­nie Panie mogły sko­rzy­stać z pie­lę­gnu­ją­ce­go zabie­gu para­fi­no­we­go na dło­nie i z popra­wia­ją­ce­go ukrwie­nie skó­ry masa­żu dło­ni. Wła­ści­ciel­ka Stu­dia Klau­dia Wolań­ska – eks­pert od maki­ja­żu i sty­list­ka paznok­ci przed­sta­wi­ła ofer­tę Stu­dia. Dodat­ko­wo zebra­ni goście mogli sko­rzy­stać z jej porad i dowie­dzieć się jak odna­leźć swój styl i umie­jęt­nie dobie­rać go do rodza­ju uro­dy i oka­zji.

Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia była Pani Elż­bie­ta Klu­ska – psy­cho­log, coach kry­zy­so­wy, tre­ner biz­ne­su i roz­wo­ju oso­bi­ste­go oraz dok­to­rant­ka na Inter­dy­scy­pli­nar­nych Stu­diach Dok­to­ranc­kich w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej w War­sza­wie. Pani Elż­bie­ta poru­szy­ła kwe­stie zanie­dba­nych potrzeb, zapo­mnia­nych pra­gnień i pod­po­wie­dzia­ła jak zatrosz­czyć się o nie ponow­nie. Panie mia­ły szan­sę pody­sku­to­wać na temat szans i zagro­żeń jakie nie­sie ze sobą prze­łom, jak wyko­rzy­stać pozy­tyw­ną siłę tego sta­nu i prze­kuć ją w moty­wa­cję do dal­szych dzia­łań i zmian.

W trak­cie spo­tka­nia swo­ją ofer­tę zapre­zen­to­wa­ła tak­że mar­ka ZUZU Jewel­le­ry. Wie­le z Pań nie tyl­ko obej­rza­ło z bli­ska tę kobie­cą, ręcz­nie robio­ną biżu­te­rię, ale rów­nież zro­bi­ło sobie wyjąt­ko­wy pre­zent z oka­zji świę­ta kobiet, kupu­jąc w spe­cjal­nej cenie bran­so­le­ty lub kol­czy­ki. Każ­da z Pań otrzy­ma­ła tak­że przy­jem­ny upo­mi­nek – kolo­ro­we kosme­ty­ki od fir­my Ingrid Cosme­tics.

Wśród przy­by­łych gości roz­lo­so­wa­no dodat­ko­wo spe­cjal­ną nie­spo­dzian­kę – książ­kę autor­stwa Gra­ży­ny Bia­ło­pio­tro­wicz i Marze­ny Rogal­skiej „Być Kobie­tą Biz­ne­su” z oso­bi­stą, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie na tę oka­zję dedy­ka­cją dzien­ni­kar­ki.  Szczę­śli­wy los wylo­so­wał gość spo­tka­nia, aktor zna­ny mię­dzy inny­mi z seria­lu „Dale­ko od noszy” i z kaba­re­tu „Po Żar­cie”  Bogu­sław Kacz­mar­czyk.

Bogusław Kaczmarczyk

IMG_0470

IMG_0494

IMG_0522

IMG_0541

IMG_0578

IMG_0581

IMG_0590

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy