#Dziękujemy, że jesteś sobą – House SS17

#Thank you for being you” to hasło – motyw przewodni najnowszej kampanii House wiosna – lato 2017. Intrygujący tytuł jest zaproszeniem do świata młodych. Autorzy koncepcji postanowili, pokazując ten świat trochę przewrotnie, podziękować wszystkim swoim odbiorcom za to, że są sobą.

W kam­pa­nii SS17 pod­glą­da­my mło­dych ludzi, obser­wu­je­my ich zacho­wa­nia – tro­chę z dystan­sem, tro­chę z prze­kor­nym uśmie­chem, jed­nak lubi­my i doce­nia­my ich wła­śnie za to, że są sobą. Wszyst­ko dla­te­go, że House chce być jak naj­bli­żej mło­dych ludzi, chce towa­rzy­szyć im w codzien­nej zaba­wie, w spo­tka­niach ze zna­jo­my­mi, w jeź­dzie na desce i sza­lo­nej zaba­wie na kon­cer­tach.

W skład kam­pa­nii SS17 weszły: film i foto­gra­fie wize­run­ko­we. Wyróż­ni­kiem, któ­ry je łączy jest #. Mały zna­czek umiesz­czo­ny na kla­wia­tu­rze nad 3 stał się w krót­kim cza­sie kró­lem popkul­tu­ry i świa­ta Inter­ne­tu, bez któ­re­go współ­cze­sna komu­ni­ka­cja Social Medio­wa wła­ści­wie nie funk­cjo­nu­je. Każ­de z dwu­na­stu zdjęć autor­stwa Kuby Dąbrow­skie­go, zosta­ło ozna­czo­ne prze­wrot­nym hash­ta­giem, któ­ry już moc­no osa­dzo­ny we współ­cze­snej popkul­tu­rze, dzię­ki kre­atyw­no­ści House, nabie­ra nowe­go, zabaw­ne­go zna­cze­nia. I tak na przy­kład #dogfil­ter to już nie tyl­ko snap­cha­to­wy filtr, a #yoga to coś wię­cej niż zna­ne nam wszyst­kim popu­lar­ne asa­ny i ash­tan­gi. Film kam­pa­nij­ny to nie zwy­czaj­ny modo­wy tele­dysk, a moc­na i cie­ka­wa ide­owo – kre­atyw­na alter­na­ty­wa, któ­ra zaska­ku­je ory­gi­nal­nym sce­na­riu­szem, zabaw­nym zakoń­cze­niem i intry­gu­ją­cym tajem­ni­czym boha­te­rem – nar­ra­to­rem. Za fan­ta­stycz­ny rezul­tat arty­stycz­ny i kon­cep­cyj­ny fil­mu odpo­wia­da­ją: kre­atyw­no – kon­cep­cyj­ny duet reży­ser­ski Krzysz­tof Kosz i Kuba Bujas oraz ope­ra­tor Kac­per Fer­tacz, zna­ny mię­dzy inny­mi ze zdjęć do naj­cie­kaw­szych fil­mów fabu­lar­nych ostat­nich lat „Ostat­niej rodzi­ny” i „Hard­co­re Disco”.

Pro­mo­cji kam­pa­nii SS17 towa­rzy­szy kon­kurs House x Instax, któ­re­go twa­rza­mi i oso­ba­mi pro­wa­dzą­cy­mi zosta­li Cio­cia i Wuja­szek Lie­sty­le. By wziąć udział w kon­kur­sie nale­ży wyko­nać kre­atyw­ne zdję­cie, któ­re będzie wła­sną inter­pre­ta­cją jed­ne­go z dwu­na­stu hash­ta­gów umiesz­czo­nych na zdję­ciach kam­pa­nij­nych. Spo­śród nade­sła­nych prac Cio­cia i Wuja­szek wybio­rą dwu­dzie­stu pię­ciu naj­zdol­niej­szych, naj­do­wcip­niej­szych i naj­bar­dziej kre­atyw­nych, któ­rzy otrzy­ma­ją apa­ra­ty Instax Mini 8, bony zaku­po­we House, wezmą udział w warsz­ta­tach foto­gra­ficz­nych Instax pro­wa­dzo­nych przez Cio­cię i Wujasz­ka, a wraz ze sty­list­ką House dowie­dzą się jak zbu­do­wać ide­al­ny out­fit na wio­snę, a tak­że wezmą udział w even­cie z blo­ge­ra­mi, dzien­ni­ka­rza­mi i naj­waż­niej­szy­mi oso­ba­mi świa­ta mody.

Pro­po­zy­cja House na wio­snę ma w sobie nastrój otwar­to­ści, pozy­tyw­nej ener­gii, szczę­ścia, spo­rej daw­ki zdro­we­go dystan­su i poczu­cia humo­ru. Dla męż­czyzn House przy­go­to­wał spor­to­wo – casu­alo­we ubra­nia, w któ­rych każ­dy fan tren­do­we­go stre­etwe­aru znaj­dzie coś dla sie­bie. Dużo dżin­su, spor­to­wych tka­nin i kolo­ro­wych nadru­ków. W kolek­cji dam­skiej znaj­dzie­my kwie­ci­ste sukien­ki, któ­re łączy­my z roc­ko­wą ramo­ne­ską, dżin­sem i blu­za­mi z wyraź­ny­mi napi­sa­mi, tak by nie stra­cić ani dziew­czę­ce­go uro­ku, ani zadzior­ne­go cha­rak­te­ru. Wio­sen­no – let­nie ubra­nia w House to śmiech, kolo­ry i spon­ta­nicz­ny luz, a przede wszyst­kim zupeł­nie nowe podej­ście do mody, któ­ra ma być cie­ka­wym i natu­ral­nym ele­men­tem towa­rzy­szą­cym mło­dym ludziom na co dzień. Wła­śnie dla­te­go, że są sobą war­to im podzię­ko­wać.


CREDITS
Agen­cja: LAF Artist Mana­ge­ment
Foto­graf: Kuba Dąbrow­ski
Kre­acja i Reży­se­ria: Krzysz­tof Kosz i Kuba Bujas
Ope­ra­tor: Kac­per Fer­tacz
Sty­li­sta: Robert Kiełb
Mode­le: Anya, Roelof, Joy, Michell, Jason, Mar­co, Sean

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy