Duże kolczyki na wiosnę. Jak wybrać te idealne dla Ciebie?

Wio­sna to dosko­na­ły moment, żeby odświe­żyć gar­de­ro­bę oraz zacząć eks­pe­ry­men­ty ze swo­im wize­run­kiem. Odłóż na antre­so­lę małą biżu­te­rie, zre­zy­gnuj z gru­bych swe­trów i zde­cy­duj się na ubra­nia, któ­re dotych­czas omi­ja­łaś sze­ro­kim łukiem. Spe­cjal­nie dla dziew­czyn dla któ­rych nowa pora roku jest oka­zją do modo­wych prze­mian, przy­go­to­wa­li­śmy zesta­wie­nie kol­czy­ków, któ­rych po pro­stu nie może zabrak­nąć w Two­jej gar­de­ro­bie. Dla­te­go też obej­rze­li­śmy kolek­cje pre­zen­to­wa­ne w Nowym Yor­ku, Medio­la­nie, Lon­dy­nie i Pary­żu i wybra­li­śmy dla Was kol­czy­ki, któ­re w tym sezo­nie bar­dzo namie­sza­ją w modzie. W roku 2017 liczy się bowiem … wiel­kość.

Jakie kol­czy­ki rzą­dzą w tym sezo­nie?

Kie­dy przyj­rzysz się kolek­cjom, czo­ło­wych pro­jek­tan­tów od razu odnie­siesz wra­że­nie, że w tym roku mini­ma­lizm przy pro­jek­to­wa­niu biżu­te­rii odcho­dzi do lamu­sa. Pro­jek­tan­ci nie decy­du­ją się na małe, lek­kie ozdo­by, ale sta­wia­ją na blask, kolor i prze­sa­dę. Jeśli uważ­nie śle­dzi­łaś tego­rocz­ne poka­zy na pew­no zwró­ci­łaś uwa­gę na fakt, że mar­ki dzie­lą się na trzy głów­ne teamy. Pierw­szy z nich wybie­ra okrą­głe, over­si­zo­we kol­czy­ki, dru­gi decy­du­ję się na dłu­gie, luź­no zwi­sa­ją­ce ozdo­by do uszu, a trze­ci sta­wia na nie­co­dzien­ne połą­cze­nie ze sobą, róż­nych struk­tur i faso­nów.

Co dokład­nie pro­po­nu­ją pro­jek­tan­ci?

Dolce&Gabbana i Dsquared2 w swo­ich wio­sen­no-let­nich kolek­cjach poka­zu­ją, że kol­czy­ki w tym sezo­nie mogą nawią­zy­wać do baro­ku, czy też po pro­stu eks­pe­ry­men­to­wać fak­tu­rą. Balen­cia­ga decy­du­je się na okrą­głe, kol­czy­ki, któ­re swo­ją este­ty­ką nawią­zu­ją do lat 80, a Saint Lau­rent przy­go­to­wu­je cięż­kie ozdo­by do uszu, któ­re bez wąt­pie­nia przy­ku­ją uwa­gę, ale też bar­dzo obcią­żą two­je uszy. Isa­bel Marant rów­nież nie pozo­sta­je w tyle. Cho­ciaż pro­jek­tant­ka zna­na jest ze swo­jej kla­sycz­nej mody tym razem zde­cy­do­wa­ła się na cha­rak­te­ry­stycz­ną biżu­te­rię, któ­ra nie zosta­nie szyb­ko zapo­mnia­na. W tym sezo­nie ostro zagrał rów­nież Ralph Lau­ren. W swo­ich kol­czy­kach posta­wił on na dłu­gość i na wiel­kość. Model­ki na wybie­gu pre­zen­tu­ją więc moc­ne, zło­te ozdo­by. Rzą­dzą tu ogrom­ne, okrą­głe kol­czy­ki. Pro­jek­tan­ci nie rezy­gnu­ją jed­nak z zaba­wy. Dla­te­go też John Gal­lia­no, Lema­ire i Tibi, decy­du­ją się na zaska­ku­ją­ce pro­jek­ty. Kol­czy­ki, któ­rych nie nosi się w parach, a do ucha wkła­da się tyl­ko jeden! Nam szcze­gól­nie w oko wpa­dły pro­po­zy­cje przy­go­to­wa­ne przez Maiso­na Mar­gie­le i Rodar­te. Pro­jek­tan­ci z jed­nej ozdo­by, two­rzą jed­no­cze­śnie kol­czyk i naszyj­nik. Oprócz tego w ich kolek­cjach war­to zwró­cić uwa­gę na cha­rak­te­ry­stycz­ne „kol­czy­ki zbro­je”, któ­re zakła­da się na gór­ną cześć ucha. Tego typu pro­jek­ty może­my zoba­czyć tak­że u Jil San­dler.

Jak nosić?

Po przej­rze­niu tren­dów pre­zen­to­wa­nych na wybie­gu, zasta­na­wiasz się jak powin­naś nosić taką biżu­te­rię? Możesz to zro­bić na parę spo­so­bów. W pierw­szym warian­cie graj bez­kom­pro­mi­so­wo. Moda jest prze­cież zaba­wą, a nowy sezon to dobry moment na odkry­cie samej sie­bie. W takim wypad­ku, załóż duże kol­czy­ki, połącz je z kolo­ro­wą bluz­ką czy zestaw z gra­ficz­ny­mi paska­mi. Pamię­taj o tym, że dodat­ko­wo możesz poeks­pe­ry­men­to­wać z inną biżu­te­rią. Nie wahaj się zało­żyć dużych bran­so­le­tek, czy też lan­so­wa­nych w tym sezo­nie zło­tych kolii. Kie­dy jed­nak w modzie sta­wiasz na mini­ma­lizm, duże kol­czy­ki będą po pro­stu ide­al­nym uzu­peł­nie­niem sto­no­wa­ne­go stro­ju. Dobrze spraw­dzą się z ołów­ko­wą spód­ni­cą z baskin­ką, dżin­so­wą bluz­ką czy paste­lo­wy­mi mary­nar­ka­mi. War­to rów­nież pamię­tać o tych pro­jek­tach, któ­re spra­wią, że Two­je ucho zosta­nie „ubra­ne” w zbro­je. Przy takiej biżu­te­rii postaw na over­si­zo­we, koszu­le w paski, asy­me­trycz­ne blu­zy czy cha­rak­te­ry­stycz­ne t-shir­ty z napi­sa­mi. W tym wypad­ku dobrze spraw­dzi się rów­nież skó­rza­na ramo­ne­ska.

Jak jed­nak wśród tylu pro­po­zy­cji wybrać tą odpo­wied­nią dla Cie­bie?

Nadal jed­nak nie wiesz czy posta­wić na okrą­głe, duże for­my, czy wybrać podłuż­ne kol­czy­ki? W takim wypad­ku radzi­my prze­ana­li­zo­wać owal swo­jej twa­rzy. Kie­dy Two­ja buzia jest okrą­gła, albo kształ­tem przy­po­mi­na kwa­drat war­to zde­cy­do­wać się na kol­czy­ki, któ­re dodat­ko­wo ją wyszczu­plą. Pamię­taj rów­nież o tym, że kie­dy je wybie­rzesz powin­naś zwią­zać wło­sy bo przy roz­wią­za­nych stra­cisz cały efekt swo­jej sty­li­za­cji. Kie­dy two­ja twarz kształ­tem bar­dziej przy­po­mi­na ser­ce, dia­ment, czy po pro­stu jest podłuż­na wte­dy powin­naś wło­żyć kol­czy­ki o kształ­cie kół. Odpo­wied­nie dla wszyst­kich typów twa­rzy będą kol­czy­ki „zbro­je”. Dzię­ki nim Two­ja twarz nabie­rze cha­rak­te­ru, a ty poka­żesz swo­ją wie­dzę na temat tren­dów.

Korzy­sta­jąc z naszych rad, spo­koj­nie możesz ruszać na zaku­py. Mamy nadzie­ję, że znaj­dziesz biżu­te­rie ide­al­ną dla sie­bie. Uda­nych łowów!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy