Drugie życie miedzi

Sezon na miedź zawi­tał na dobre. Meta­licz­ne dodat­ki pasu­ją do loftów, wiej­skich chat i suro­wych wnętrz – są szla­chet­nym dopeł­nie­niem wie­lu aran­ża­cji. Mie­dzia­ne przed­mio­ty mają duszę, to praw­dzi­we pereł­ki wśród desi­gner­skich dodat­ków. Miedź bowiem jest mate­ria­łem auten­tycz­nym i za to kocha­my ją naj­bar­dziej.

www.malabelle.pl_zdjęcia-aranżacyjne2

Mie­dzia­ne dodat­ki to jeden z naj­go­ręt­szych tren­dów tego sezo­nu. Po zale­wa­ją­cej nas fali zło­ta i paste­li, przy­szedł czas na miedź i wszel­kie waria­cje na jej temat. To ide­al­ny czas na urzą­dza­nie wnętrz przez tych, któ­rzy lubią mniej oka­za­łe, sto­no­wa­ne bar­wy w eks­tra­wa­ganc­kim wyda­niu. Dodat­ki z mie­dzi spraw­dzą się w każ­dym pomiesz­cze­niu – w kuch­ni, łazien­ce, ale rów­nież w salo­nie i sypial­ni. Wcze­śniej koja­rzy­ły się z lofta­mi i suro­wy­mi prze­strze­nia­mi prze­my­sło­wy­mi, dziś jed­nak, dzię­ki róż­nym for­mom, dobrze wpa­so­wu­ją się zarów­no w mini­ma­li­stycz­ne, jak i te bar­dziej nasy­co­ne dodat­ka­mi wnę­trza. Wiel­kość prze­strze­ni nie ma zna­cze­nia – mie­dzia­ne ele­ment są cie­ka­wym dopeł­nie­niem aran­ża­cji, wpro­wa­dza­ją­cym nowo­cze­sny cha­rac­ter i powiew świe­żo­ści.

www.malabelle.pl_zdjęcia-aranżacyjne4

Naj­czę­ściej to pro­duk­ty sta­lo­we, wykoń­czo­ne war­stwą mie­dzia­ną pole­ro­wa­ną na połysk, dzię­ki cze­mu mają przy­stęp­ne ceny. Dobrze kom­po­nu­ją się z mar­mu­rem i drew­nem. Ich bar­wa nada­je szla­chet­no­ści i prze­ła­mu­je mono­to­nię we wnę­trzu, two­rząc jed­no­cze­śnie cie­ka­wy akcent w prze­strze­ni. Mala­bel­le kocha miedź i jej wszyst­kie odsło­ny – pojem­ni­ki, lustra, kosze, puz­der­ka i lam­py. W swo­ich kolek­cjach spo­ro miej­sca mie­dzia­nym dodat­kom poświę­ci­li skan­dy­naw­scy pro­du­cen­ci tacy jak: Blo­omin­gvil­le, House Doctor, Hubsch czy Madam Stoltz.

www.malabelle.pl_zdjęcia-aranżacyjne3 www.malabelle.pl_zdjęcia-aranżacyjne5 www.malabelle.pl_zdjęcia-aranżacyjne6 www.malabelle.pl_zdjęcia-aranżacyjne1

Bez wacha­nia moż­na stwier­dzić, że miedź cza­ru­je wnę­trza!

Pro­duk­ty widocz­ne na zdję­ciach dostęp­ne są w show­ro­omie www.malabelle.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy