MakijażNewsroomUroda

Druga skóra – Estee Lauder Double Wear Nude

Wśród setek podkładów, chyba żaden nie budzi tak skrajnych emocji, jak kultowy Double Wear od Estee Lauder – albo się go kocha, albo nie. Kobiety kochają go szczególnie za perfekcyjne i długotrwałe krycie dające efekt nieskazitelnej cery. Dla takiego efektu z pewnością warto wydać każde pieniądze, chociaż dotychczas jego wadą była zbyt ciężka formuła. Najnowszy podkład Estee Lauder – Double Wear Nude, w formie płynu z pewnością będzie zaskoczeniem – niezwykle lekka formuła daje efekt promiennej, zdrowej cery bez niedoskonałości, a makijaż wygląda, jakby wcale go nie było.

Estee Lauder

Dla­cze­go war­to zary­zy­ko­wać i zain­we­sto­wać w pod­kład w wer­sji Double Wear Nude? Z pew­no­ścią przede wszyst­kim dla jego nawil­ża­ją­cej i nie­zwy­kle lek­kiej, wygła­dza­ją­cej, nawil­ża­ją­cej for­mu­ły, dają­cej efekt świe­tli­stej, per­fek­cyj­nej cery bez uży­cia korek­to­ra. Jego saty­no­we wykoń­cze­nie spra­wia, że w odróż­nie­niu do jego wcze­śniej­szych wer­sji, Double Wear Nude jest na skó­rze nie­mal nie­wy­czu­wal­ny – wszyst­ko to dzię­ki doda­niu kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­ry wygła­dza drob­ne linie i zmarszcz­ki, nawil­ża­jąc nawet naj­bar­dziej prze­su­szo­ną cerę. Pod­kład wzbo­ga­co­no tak­że o Lami­na­ria Sac­cha­ri­na, któ­ra poma­ga ogra­ni­czać poziom błysz­cze­nia, a tak­że nawil­ża­ją­cy kom­pleks z czer­wo­nych owo­ców Red Fru­it Moistu­re Com­plex, któ­ry wygła­dza powierzch­nię skó­ry.

Estee Lauder

Pod­kład Estee Lau­der Double Wear Nude to nie tyl­ko per­fek­cyj­ny wygląd, ale przede wszyst­kim pie­lę­gna­cja. A jeśli mamy na myśli codzien­ną pie­lę­gna­cję, to obo­wiąz­ko­wo mamy na myśli sze­ro­kie spek­trum ochro­ny SPF 30. Dzię­ki zawar­to­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy, pod­kład zapew­nia nie­wi­docz­ną ochro­nę przed pro­mie­nia­mi UV i zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska.

Pomi­mo nowej, lek­kiej i nie­wy­czu­wal­nej for­mu­ły, pod­kład nie stra­cił swo­jej naj­waż­niej­szej zale­ty, jaką bez wąt­pie­nia jest trwa­łość. Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych pig­men­tów zamknię­tych w ela­stycz­nych poli­me­rach, któ­re dosto­so­wu­ją się do skó­ry, pozwa­la­ją na utrzy­ma­nie się na skó­rze aż do 24 godzin, zapew­nia­jąc przy świe­żość, gład­kość i nie­ska­zi­tel­ny wygląd cery przez cały dzień!

Estee Lauder

Tekst/zdjęcia: Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy