Drewniany rower Paula Timmera

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: fubiz.net

woodenbicycle1

Bez wąt­pie­nia nasta­ła era rowe­rów. To w ostat­nich latach bar­dzo popu­lar­ne i mod­ne środ­ki trans­por­tu, tak­że w Pol­sce. A sko­ro jest na nie popyt, jest tak­że podaż­ z roku na rok powsta­je coraz wię­cej mode­li wyróż­nia­ją­cych się na tle tych pospo­li­tych. Vers­24 przed­sta­wa Wam jeden ze swo­ich typów.

Amster­dam to kra­ina rowe­rów. Nigdzie indziej nie mógł więc powstać ultra desi­gner­ski i przy tym nie­zwy­le prak­tycz­ny model­ ważą­cy zale­d­wie 11 kilo­gra­mów rower wyko­na­ny głów­nie z jesio­no­we­go drew­na z ide­al­nym dopeł­nie­niem kolo­ry­stycz­nym czar­ne­go alu­mi­nium. Jego cała kon­struk­cja jest sto­sun­ko­wo pro­sta, design nowo­cze­sny i uni­sek­so­wy. Jest przy­sto­so­wa­ny do jaz­dy po róż­nych pod­ło­żach, a drew­nia­na pod­sta­wa w znacz­nym stop­niu amor­ty­zu­je więk­szość wstrzą­sów, co jest nie­zwy­kle kom­for­to­we i zde­cy­do­wa­nie na plus w sto­sun­ku do kla­sycz­nych sta­lo­wych rowe­rów. Do tego jest solid­nie wyko­na­ny i nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły, choć z racji na mate­ria­ły wyda­wać by się mogło zupeł­nie odwrot­nie.

Jak dotąd, powstał tyl­ko jeden model, ale Paul Tim­mer myśli o roz­po­czę­ciu maso­wej pro­duk­cji. W dobie wszech­obec­ne­go mini­ma­li­zmu jest to pomysł ide­al­ny.

woodenbicycle7

woodenbicycle5

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
Lofty – wnętrza, które pokochasz
Kalifornijski dom według Josepha Eichlera
Jak urządzić mieszkanie w stylu minimalistycznym?
W kręgach minimalizmu
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy