DOLCE & GABBANA Wiosna – lato 2015

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: style.com

DOL_0948

Dolce & Gab­ba­na to mar­ka dla wie­lu poko­leń. Pro­jek­tan­ci uwiel­bia­ją kobie­ty w każ­dym wie­ku, cze­go dowo­dem jest kolek­cja na wio­snę i lato 2015 roku. I tak stroj­ne sukien­ki zdo­bio­ne kolo­ro­wy­mi kamie­nia­mi są bar­dzo dziew­czę­ce, z jed­nej stro­ny dys­tyn­go­wa­ne, z dru­giej nad wyraz sub­tel­ne. Cha­rak­te­ry­stycz­ne już dla mar­ki kostiu­my tor­re­ado­ra odkry­wa­ją nogi, ale w kolek­cji znaj­dzie­my tak­że ich bar­dziej zacho­waw­cze wer­sje, połą­czo­ne ze spodnia­mi i dłu­gą mary­nar­ką.

Rado­sne sty­li­za­cje prze­pla­ta­ją się z melan­cho­lij­ny­mi, wręcz żałob­ny­mi, wyko­na­ny­mi z czar­nej koron­ki. Zachwy­ca roz­klo­szo­wa­na suk­nia o dłu­go­ści midi, eks­po­nu­ją­ca koron­ko­we pod­ko­la­nów­ki zało­żo­ne do butów na obca­sie i wią­za­nych w kost­ce. Jeśli mie­li­by­śmy wybrać naj­bar­dziej ory­gi­nal­ny must have przy­szłe­go sezo­nu, z pew­no­ścią były­by to luź­ne jean­sy typu boy­friend, ozdo­bio­ne zło­ty­mi i kolo­ro­wy­mi kamie­nia­mi, choć sek­sow­na bie­li­zna: czar­ny gor­set w połą­cze­niu z topem, razem z zako­la­nów­ka­mi się­ga­ją­cy­mi poło­wy uda, bez­sprzecz­nie zaj­mu­ją pierw­szą pozy­cję wśród naj­bar­dziej zmy­sło­wej bie­li­zny, jaką do tej pory zoba­czy­li­śmy na wybie­gach mię­dzy­na­ro­do­wych tygo­dni mody.

Obszer­ne pon­czo w czer­wo­ne maki, buj­ne fal­ba­ny, kwia­ty we wło­sach mode­lek oraz kostiu­my jak na hisz­pań­ską cor­ri­dę, to nie­przy­pad­ko­wa inspi­ra­cja kul­tu­rą leżą­cej nie­opo­dal Hisz­pa­nii. Sycy­lia była oku­po­wa­na w prze­szło­ści przez bli­sko 300 lat wła­śnie przez pań­stwo hisz­pań­skie. Tyle cza­su wystar­czy­ło, aby ele­men­ty boga­tej kul­tu­ry tego pań­stwa z powo­dze­niem uroz­ma­ici­ły potęż­ną wło­ską modę!

d&g

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy