Dolce & Gabbana na Milan Fashion Week

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: style.com

d19

Naj­now­sza kolek­cja Dolce & Gab­ba­na „Viva la Mam­ma” poka­za­na na tego­rocz­nym Milan Fashion Week jest dedy­ko­wa­na wła­śnie mamom i ich dzie­ciom. Według „Vogue’a” pokaz wło­skie­go duetu był pięk­ną cele­bra­cją macie­rzyń­stwa i dowo­dem, że moda powin­na być czymś wię­cej niż tyl­ko han­dlem. Redak­cja Vers­24 w peł­ni się z tym zga­dza. Zoba­czie naszą rela­cję.

Przed­wczo­raj­szy pokaz Dolce & Gab­ba­na róż­nił się od tra­dy­cyj­nych nie tyl­ko obec­no­ścią nie­ty­po­wych mode­lek ale tak­że cha­rak­te­rem i nie­zwy­kle opty­mi­stycz­ną ener­gią. Na wybie­gu obok tra­dy­cyj­nych mode­lek poja­wia­ły się kobie­ty w cią­ży i z dzieć­mi, w tym pra­cow­ni­ce domu mody D&G. Pokaz miał za zada­nie roz­wi­nąć pro­mo­wa­ną przez duet pro­jek­tan­tów ideę ide­al­nej rodziny­ jest to kon­ty­nu­acja kam­pa­nii rekla­mo­wej na sezon wiosna/lato 2015 z udzia­łem kil­ku poko­leń mode­lek. Spo­rą uwa­gę sku­pi­ło poja­wie­nie się na wybie­gu Bian­ci Bal­ti, któ­ra jest w szó­stym mie­sią­cu dru­giej cią­ży.

d4

Model­ki pod­czas poka­zu pre­zen­to­wa­ły m.in. ubra­nia ozdo­bio­ne dzie­cię­cy­mi rysun­ka­mi. Wszyst­ko utrzy­ma­ne zosta­ło jed­nak w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla wło­skie­go duetu kli­ma­cie. Domi­no­wa­ła czerń, czer­wień oraz biel. W spo­rych ilo­ściach poja­wiał się motyw róży (kwia­tu wrę­cza­ne­go we Wło­szech na Dzień Mat­ki), koron­ka oraz futro.

Naj­bar­dziej zachwy­cił nas finał pokazu­ wyszły w nim wszyst­kie mat­ki wraz ze swo­imi dzieć­mi, co stwo­rzy­ło spe­cy­ficz­ną rodzin­ną atmos­fe­rę i uro­czy obra­zek. Życzy­my sobie wię­cej takich nie­sa­mo­wi­tych ini­cja­tyw na wybie­gach i w prze­my­śle modo­wym.

Bra­wo, Dolce & Gab­ba­na!

d3

d2

d1

d17

d16

d15

d14

d13

d12

d9

d8

d7

d6

d5

d18

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy