Dołącz do FESTIWALU SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z TK Maxx!

W TK Maxx trwa Festi­wal Sza­lo­nych Moż­li­wo­ści – jest to kolej­ny etap ogło­szo­nej w maju kam­pa­nii bran­do­wej, któ­ra cele­bru­je to, co naj­lep­sze w zaku­pach w TK Maxx – mar­ko­wy asor­ty­ment dostęp­ny w cenach do 60% taniej*.  

Tego­rocz­na kam­pa­nia TK Maxx po raz kolej­ny cele­bru­je hasło SZALONYCH MOŻLIWOŚCI, czy­li uni­ka­to­we połą­cze­nie zna­nych marek i oka­zyj­nie niskich cen. Zna­ne mar­ki taniej to rów­nież odpo­wiedź na pyta­nie o to, dla­cze­go war­to robić zaku­py w TK Maxx. Spot tele­wi­zyj­ny utrzy­ma­ny jest w cha­rak­te­ry­stycz­nym, lek­ko eks­cen­trycz­nym sty­lu. Roz­po­czy­na się uję­ciem z impre­zy, w któ­rej uczest­ni­czą róż­no­rod­ne posta­cie. Boha­te­ro­wie po kolei opo­wia­da­ją, dla­cze­go zaku­py w TK Maxx są zawsze wyjąt­ko­we i war­te uwa­gi. Każ­da opo­wieść prze­no­si nas w zachwy­ca­ją­co nie­ty­po­wą histo­rię, któ­ra mogła się wyda­rzyć wyłącz­nie dzię­ki mar­ko­wym pereł­kom w oka­zyj­nych cenach.

FESTIWAL SZALONYCH MOŻLIWOŚCI

Kolej­nym eta­pem wize­run­ko­wych dzia­łań TK Maxx jest Festi­wal Sza­lo­nych Moż­li­wo­ści, któ­ry dzien­ni­ka­rze i blo­ge­rzy cele­bro­wa­li 11 lip­ca 2017 pod­czas spo­tka­nia pra­so­we­go w For­cie Sokol­nic­kie­go na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu. Festi­wal Sza­lo­nych Moż­li­wo­ści w prak­ty­ce ozna­cza, że każ­de­go dnia we wszyst­kich skle­pach TK Maxx cze­ka boga­ty aso­ry­ment z aż 6 dzia­łów – moda dam­ska, moda męska, obu­wie, akce­so­ria, pro­duk­ty dla domu, pro­duk­ty dla dzie­ci – dostęp­ny w oka­zyj­nie niskich cenach. Pod jed­nym dachem klien­ci znaj­dą nie tyl­ko uni­ka­to­we pereł­ki, któ­re czę­sto dostęp­ne są w poje­dyn­czych egzem­pla­rzach, ale mogą rów­nież wybie­rać spo­śród wie­lu sty­li – od sukie­nek boho i kwie­ci­stych blu­zek przez kolo­ro­we męskie t-shir­ty i koszu­le, ele­ganc­kie toreb­ki, desi­gner­skie meble i nastro­jo­we świe­ce, aż po mię­ciut­kie dzie­cię­ce kocy­ki i drew­nia­ne zabaw­ki.

O tym jak uni­ka­to­we i zróż­ni­co­wa­ne mogą być pro­duk­ty TK Maxx prze­ko­na­li się rów­nież zna­ni blo­ge­rzy (Ola Fur­ka z Olciiak, Kamil Pawel­ski z Eks­klu­zyw­ny Menel, Kasia Szym­ków z Jestem Kasia, Ania Sku­ra z What Anna Wears, Ania Domi­nik ze Scra­per­ka i Edy­ta Fili­piak z Oli­vka Blog), któ­rzy pod­czas spo­tka­nia dosta­li od TK Maxx zada­nie spe­cjal­ne – wysty­li­zo­wa­nie kul­to­wych samo­cho­dów, tak by jed­no­cze­śnie poka­zać to, co naj­lep­sze w poszcze­gól­nych dzia­łach TK Maxx. Przy­kła­dy? Cho­ciaż­by spor­to­wy wóz ze sty­lo­wy­mi pasa­mi bez­pie­czeń­stwa z męskich kra­wa­tów czy małe weso­łe auto z kosza­mi na dzie­cię­ce zabaw­ki peł­nią­cy­mi rolę… bagaż­ni­ka dacho­we­go! Dzię­ki tym nie­co­dzien­nym aran­ża­cjom goście spo­tka­nia prze­ko­na­li się, że zasto­so­wa­nie pro­duk­tów dostęp­nych w TK Maxx w tak sza­le­nie niskich cenach może być napraw­dę zaska­ku­ją­ce i nie­ogra­ni­czo­ne.

Dosta­wy nowych pere­łek do TK Maxx tra­fia­ją aż kil­ka razy w tygo­dniu, dzię­ki cze­mu każ­de­go dnia klien­ci mają szan­sę na odkry­cie mar­ko­wych nowo­ści, nie­za­leż­nie od tego, czy potrze­bu­ją sty­li­za­cji na wyjąt­ko­wą oka­zję, kom­ple­tu­ją ekwi­pu­nek na let­ni festi­wal czy wypra­wę w góry. By upo­lo­wać naj­lep­sze skar­by, war­to pamię­tać o kil­ku wska­zów­kach. Otwar­ty umysł i regu­lar­ne odwie­dza­nie skle­pów to pod­sta­wa. War­to rów­nież prze­glą­dać pro­duk­ty według kate­go­rii i roz­mia­rów oraz zaglą­dać do wszyst­kich skle­pów w oko­li­cy. Przy pla­no­wa­niu pre­zen­tów, dobrze pomy­śleć o kar­tach upo­min­ko­wych, aby bli­skiej oso­bie poda­ro­wać sza­lo­ne moż­li­wo­ści zro­bie­nia zaku­pów w TK Maxx.

KONKURS „FESTIWAL SZALONYCH MOŻLIWOŚCI”

Festi­wal Sza­lo­nych Moż­li­wo­ści TK Maxx będzie miał miej­sce już nie­ba­wem na pro­fi­lu mar­ki na Facebook.com, gdzie ogło­szo­ny zosta­nie kon­kurs z udzia­łem zna­nych pol­skich blo­ge­rów.
Nagro­dą głów­ną będzie wyjazd na wybra­ny euro­pej­ski festi­wal! Szcze­gó­ły wkrót­ce!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy