Do sąsiada na kawę − Nobuka Yuba i jej domowa kawiarnia

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska
Zdję­cia: designsponge.com

DesignSponge_NobukaYuba_08

Zna­le­zie­nie kawiar­ni, w któ­rej może­my miło spę­dzić czas, a nie tyl­ko wpaść na fili­żan­kę kawy, to wbrew pozo­rom nie takie łatwe zada­nie. Nato­miast natra­fić na lokal, do któ­re­go będzie­my chcie­li wra­cać i poczu­je­my się w nim nie­mal­że tak swo­bod­nie, jak we wła­snym domu − oto nie lada wyzwa­nie.

 Tego pro­ble­mu na pew­no nie ma Nobu­ka Yuba, japoń­ska pro­jek­tant­ka, któ­ra posta­no­wi­ła urzą­dzić część swo­je­go apar­ta­men­tu tak, aby dać wyraz jed­nej ze swo­ich miło­ści, czy­li kawie. W swo­ich pla­nach nie ogra­ni­czy­ła się tyl­ko do ele­men­tów wystro­ju, ale poszła o krok dalej − wpa­dła na pomysł dosto­so­wa­nia prze­strze­ni do funk­cji kawiar­ni. Par­ter został zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie z myślą o stwo­rze­niu loka­lu prze­zna­czo­ne­go dla gości, któ­rzy przyj­dą tu nie tyl­ko jako sma­ko­sze, ale też przy­ja­cie­le i nowi człon­ko­wie towa­rzy­stwa Nobu­ki i jej męża.

DesignSponge_NobukaYuba_10

 Połą­cze­nie salo­nu, jadal­ni i kuch­ni w jed­no otwar­te pomiesz­cze­nie spra­wia, że całość ma bar­dzo przy­tul­ną atmos­fe­rę „domu poza domem”. Wystrój, rzecz jasna, skon­cen­tro­wa­ny jest wokół kawy i asor­ty­men­tu z nią zwią­za­ne­go. Część ścian w kuch­ni wyło­żo­na zosta­ła cegła­mi, pocho­dzą­cy­mi ze sta­re­go angiel­skie­go zam­ku, a więk­szość mebli przy­wie­zio­no z Danii, przez co wnę­trze nabie­ra bar­dzo euro­pej­skie­go sty­lu. Wzor­nic­twem czę­sto odno­si się do kul­to­we­go Mari­mek­ko, wpro­wa­dza­jąc nie­co skan­dy­naw­skie­go wykoń­cze­nia. Oczy­wi­ście nie bra­ku­je tu takich deta­li, jak kolek­cja zasta­wy do espres­so, robio­ne na zamó­wie­nie młyn­ki do mie­le­nia świe­żych zia­ren czy lam­py w kształ­cie dzban­ków.

Nie tyl­ko aran­ża­cja tego miej­sca jest spe­cy­ficz­na i przy­cią­ga­ją­ca uwa­gę. Wnę­trze, oprócz aro­ma­tu kawy, prze­peł­nia mor­ska bry­za − z okien roz­cią­ga się widok na kra­jo­braz Joko­ha­my, co spra­wia, że goście zatrzy­mu­ją­cy się tu na chwi­lę relak­su, z nie­chę­cią opusz­cza­ją dom Nobu­ki i Ryujie­go.

DesignSponge_NobukaYuba_09

DesignSponge_NobukaYuba_11

DesignSponge_NobukaYuba_07

DesignSponge_NobukaYuba_03

DesignSponge_NobukaYuba_02

DesignSponge_NobukaYuba_04

DesignSponge_NobukaYuba_06

DesignSponge_NobukaYuba_12

DesignSponge_NobukaYuba_13

DesignSponge_NobukaYuba_14

DesignSponge_NobukaYuba_15

DesignSponge_NobukaYuba_16

DesignSponge_NobukaYuba_18

DesignSponge_NobukaYuba_01

DesignSponge_NobukaYuba_17

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy