DŁUGO WYCZEKIWANA KOLEKCJA PUMA FENTY BY RIHANNA POJAWI SIĘ W SKLEPACH

 Koniec ocze­ki­wań! Kolek­cja FENTY PUMA by Rihan­na – ubra­nia, buty i akce­so­ria już nie­ba­wem poja­wią się w skle­pach. Nie dało się zapo­mnieć o nie­sa­mo­wi­tym debiu­cie artyst­ki pod­czas nowo­jor­skie­go Fashion Week’u. Każ­da ze sty­li­za­cji mia­ła pro­wo­ka­cyj­ny cha­rak­ter, a już wkrót­ce będzie dostęp­na na całym świe­cie!

16AW_IG_SP_Fenty-Collection_TEASER

Po inspi­ra­cję, Rihan­na się­gnę­ła aż do kra­ju kwit­ną­cej wiśni. Artyst­ka zain­spi­ro­wa­ła się współ­cze­sną, ulicz­ną kul­tu­rą Japo­nii oraz jej tra­dy­cją. Cha­rak­te­ry­stycz­ny dla kolek­cji jest brak tra­dy­cyj­ne­go podzia­łu na męskie i dam­skie syl­wet­ki. Połą­cze­nie japoń­skich akcen­tów z gotyc­ki­mi ele­men­ta­mi oraz oversize’owymi for­ma­mi było strza­łem w dzie­siąt­kę!
W pierw­szym dro­pie poja­wią się naj­moc­niej­sze ele­men­ty kolek­cji – sukien­ki maxi, blu­zy, spodnie, kurt­ki oraz spód­nicz­ki. Wszyst­kie ubra­nia odzwier­cie­dla­ją cha­rak­ter pro­jek­tant­ki. Kolej­ne dro­py poja­wią się w paź­dzier­ni­ku i listo­pa­dzie, wte­dy w skle­pach znaj­dzie­my kul­to­we Cre­epe­ry oraz sne­aker­sy na obca­sie!
„Ta kolek­cja to nie tyl­ko odzwier­cie­dle­nie tego kim jestem i jak się ubie­ram. Jest przede wszyst­kim sym­bo­lem prze­kro­cze­nia gra­nic.” mówi Rihan­na. „Chcia­łam zabrać mar­kę PUMA do zupeł­nie nowe­go miej­sca, nie­prze­wi­dy­wal­ne­go i nie­spo­dzie­wa­ne­go. Posta­wi­łam na japoń­ską uli­cę. Pro­jek­tu­jąc, bawi­łam się fak­tu­rą i syl­wet­ka­mi, a wszyst­kie mate­ria­ły są naj­wyż­szej jako­ści. Na nowo zin­ter­pre­to­wa­łam japoń­ską tra­dy­cję.”
W sezo­nie jesień-zima 2016 kolek­cja fani mar­ki będą mogli zoba­czyć spe­cjal­ną kam­pa­nię pro­mu­ją­cą kolek­cję FENTY PUMA by Rihan­na Za jej pro­duk­cję odpo­wie­dzial­na była pary­ska agen­cja M/M. Przed obiek­ty­wem foto­gra­fa Wil­ly Van­de­per­re sta­nę­ły model­ki Fei Fei Sun, Cong He i Sang Woo Kim, któ­re odda­ły dra­pież­ny cha­rak­ter ubrań i dodat­ków.
Świa­to­wa pre­mie­ra kolek­cji odbę­dzie się 6 wrze­śnia. W Pol­sce wybra­ne mode­le z tej kolek­cji dostęp­ne będą w WSS przy Chmiel­nej 20 w War­sza­wie. Start sprze­da­ży od 8 wrze­śnia.

#FEN­TY­xPU­MA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­weKomentarze

komen­ta­rzy