Długa koszula – must have sezonu wiosna/lato 2015

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: asos.com, hm.com, pinterest.com

Street-Style-March-2015-58

Przed­sta­wia­my trend na sezon wiosna/lato 2015, któ­ry zupeł­nie pod­bił nasze ser­ca! Dłu­gie, zwiew­ne koszu­le tak przy­pa­dły nam do gustu, że mamy ocho­tę nosić je całe lato! Są nie tyl­ko pięk­ne, ale też kobie­ce i prak­tycz­ne, dla­te­go też powin­naś zaopa­trzyć się w przy­naj­mniej jeden model. Dla dziew­czyn, któ­re nie są do koń­ca prze­ko­na­ne do tego tren­du, lub nie do koń­ca wie­dzą jak do nie­go podejść, redak­cja Vers przy­go­to­wa­ła parę wska­zó­wek, któ­re pod­po­wie­dzą, jak mod­nie wyglą­dać tego lata!

16618357620_90a33ecf03_h

1) Pro­sto­ta jest klu­czem

To wła­śnie koszu­la ma grać głów­ną rolę w sty­li­za­cji. Nie może­my sobie pozwo­lić na wybór pozo­sta­łych czę­ści gar­de­ro­by, czy dodat­ków, któ­re mogły­by odwró­cić od niej uwa­gę. Zna­ko­mi­cie pasu­je tu zasa­da „mniej zna­czy wię­cej”. Z tego też powo­du trend ten z pew­no­ścią poko­cha­ją miło­śnicz­ki mini­ma­li­zmu.

PicMonkey Collage

Koszu­la ASOS

2) Pod­kreśl nogi

Dłu­gie koszu­le mają to do sie­bie, że prze­waż­nie ukry­wa­ją talię, gubiąc nie­co nasze pro­por­cje. Dosko­na­łym wyj­ściem z tej sytu­acji jest zało­że­nie odpo­wied­nio dobra­ne­go paska, lub pod­kre­śle­nie nóg, poprzez zało­że­nie wąskich spodni, czy leg­gin­sów. Do tego buty na wyso­kich obca­sach i możesz mieć pew­ność, że będziesz przy­cią­gać spoj­rze­nia.

PicMonkey Collage

Koszu­la ASOS

3) Postaw na biel lub błę­kit

To wła­śnie te dwie bar­wy kró­lu­ją w tym sezo­nie. Są jasne i lek­kie, więc wspa­nia­le nada­ją się na let­nie upa­ły. Koniecz­nie deli­kat­ny, zwiew­ny mate­riał lub jeans. W modzie są rów­nież pasy, ale tyl­ko te pio­no­we (ide­al­nie wysmu­kla­ją syl­wet­kę).

PicMonkey Collage

4) Zde­cy­duj się na natu­ral­ny look

Nie­for­mal­ne, let­nie koszu­le gry­zą się z moc­nym maki­ja­żem. Zapo­mnij o kosme­ty­kach o inten­syw­nych bar­wach, wybierz natu­ral­ny maki­jaż w bar­wach nude. Będziesz wyglą­dać świe­żo i dziew­czę­co.

PicMonkey Collage

Pepe­ru­na

Jeże­li nadal nie macie pomy­słu jak skom­po­no­wać cie­ka­wą sty­li­za­cję z wyko­rzy­sta­niem dłu­giej koszu­li, pre­zen­tu­je­my inspi­ra­cje pro­sto z ulic świa­to­wych sto­lic mody. Pamię­taj­my, że latem naj­waż­niej­sza jest wygo­da, dobra zaba­wa i uśmiech, któ­ry jest naj­więk­szą ozdo­bą każ­dej kobie­ty.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MODELI OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH NA WIOSNĘ
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
MARIOS, JEŚLI SZUKASZ NIEZALEŻNEGO STYLU!
HISTORIA PEWNEGO PŁASZCZAKomentarze

komen­ta­rzy