Newsroom

Dlaczego tak trudno dostrzec czerń i błękit? – Stop przemocy wobec kobiet

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: collective-evolution.com, huffpost.com

o-THE-DRESS-570

Czar­no-nie­bie­ska, czy bia­ło-zło­ta? Jesz­cze nie­daw­no cały świat zada­wał sobie pyta­nie, jak to się dzie­je, że ta sama sukien­ka, któ­ra w rze­czy­wi­sto­ści jest czar­no-nie­bie­ska, uka­za­na na jed­nej foto­gra­fii, postrze­ga­na jest przez nas w dwóch wer­sjach. Naukow­cy od razu pospie­szy­li z wyja­śnie­nia­mi, któ­re roz­wią­za­ły świa­to­wy feno­men. Oka­zu­je się, że nasz mózg róż­nie inter­pre­tu­je bar­wy w zależ­no­ści od kon­tek­stu oraz oświe­tle­nia. Teraz uwa­gę ludzi, któ­rą przy­cią­gnę­ła sukien­ka posta­no­wio­no wyko­rzy­stać w kam­pa­nii spo­łecz­nej doty­czą­cej prze­mo­cy wobec kobiet, orga­ni­zo­wa­nej przez The Salva­tion Army (Armię Zbawienia).

Mło­da kobie­ta ubra­na w słyn­ną sukien­kę w bia­ło-zło­tych kolo­rach. Na jej cie­le widać licz­ne sinia­ki, któ­re wyraź­nie świad­czą o tym, że zosta­ła pobi­ta. Tuż obok wid­nie­je napis: Dla­cze­go tak trud­no dostrzec czerń i błę­kit? Jedy­nym złu­dze­niem jest two­je prze­ko­na­nie, że to jej wybór. Jed­na na sześć kobiet pada ofia­rą prze­mo­cy. Stop prze­mo­cy wobec kobiet”. Klu­czo­wa jest tutaj gra słów w języ­ku angiel­skim, gdyż wyra­że­nie „black and blue” ozna­cza nie tyl­ko czerń i błę­kit, ale rów­nież siniaki.

Nie przy­pad­ko­wo akcja pro­wa­dzo­na jest wła­śnie teraz. Jak wia­do­mo, 8 mar­ca w wie­lu kra­jach obcho­dzo­ny jest Dzień Kobiet.

Wie­my, że jed­na na czte­ry kobie­ty jest ofia­rą prze­mo­cy domo­wej w Wiel­kiej Bry­ta­ni. Ta inno­wa­cyj­na i potęż­na kam­pa­nia Armii Zba­wie­nia w Połu­dnio­wej Afry­ce pod­kre­śla to, że prze­moc domo­wa jest czę­sto prze­ocza­na przez spo­łe­czeń­stwo. Mamy nadzie­ję, że ten obra­zek pomo­że ludziom dostrzec praw­dzi­wą wagę tego przestępstwa.”

Kam­pa­nia natych­miast wywo­ła­ła wie­le kon­tro­wer­sji wśród inter­nau­tów. Być może jest dosyć bru­tal­na, jed­nak trze­ba przy­znać, że sku­tecz­nie zwra­ca uwa­gę ludzi na pro­blem. Akcja zbie­ra nie­zli­czo­ne pochwa­ły za wyko­rzy­sta­nie szu­mu wokół sukien­ki do pod­kre­śle­nia tak waż­nej kwestii.

Pamię­taj­my, że prze­moc domo­wa, oraz prze­moc wobec kobiet wciąż są zja­wi­ska­mi powszech­ny­mi. Są to sytu­acje, któ­re nie mogą zostać prze­mil­cza­ne, któ­re wyma­ga­ją natych­mia­sto­we­go dzia­ła­nia. Jeże­li kie­dy­kol­wiek będziesz świad­kiem, zare­aguj. Nigdy nie bądź obojętny.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *