Dita Von Teese x Christian Louboutin

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: vogue.ru

473d3f3ae77cfe92295541ea6a35c726

Kró­lo­wa bur­le­ski połą­czy­ła siły z naj­bar­dziej pożą­da­ną mar­ką obu­wia. Dita sła­bość do pro­jek­to­wa­nia bie­li­zny ma od daw­na, two­rzy zmy­sło­we pro­jek­ty głów­nie w sty­lu retro, w tym wypad­ku jej pasję podzie­lił tak­że Loubo­utin. Kolek­cja obej­mu­je biu­sto­nosz, gor­set, pas do poń­czoch, kimo­no i kil­ka innych gadże­tów – jest nie­zwy­kle kobie­ca. Wszyst­ko ozdo­bio­ne moty­wem toile de Jouy, któ­ry zapro­jek­to­wał sam Loubo­utin.

Wyko­na­na zosta­ła z samych luk­su­so­wych mate­ria­łów, jedwa­biu i  koron­ki z Leavres. Nazwa oczy­wi­ście nie jest przy­pad­ko­wa, Dita tłu­ma­czy ją ero­tycz­nym cha­rak­te­rem dru­ku, a tak­że nawią­za­niem do mailo­we­go pod­pi­su Loubo­uti­na.

Wystar­czy spoj­rzeć na pierw­sze zdję­cie pro­mu­ją­ce kolek­cję, by prze­ko­nać się jak połą­cze­nie siły tych dwóch nazwisk prze­kła­da się na zmy­sło­wość tej linii bie­li­zny! Co sądzi­cie o tej kolek­cji?

0ea2cc4b1656bb095197430361e17f28 14bc276b1d05f4a03c4dada1b4766f54 c1dddf775d5ac560cf2e5113400f5a21

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy