Dior w pigułce

Stworzył „New look”, w haute couture nie miał sobie równych, a klasa, którą pokazał światu poprzez swoją markę zawsze pozostanie aktualna. Christian Dior był bezdyskusyjnie jednym z największych i najbardziej znaczących kreatorów mody na świecie. Jednak to przede wszystkim dzięki jego następcom marka wciąż utrzymuje swoją świetność i pod względem ponadczasowej klasy i szyku nie ma sobie równych. Poznajcie najważniejsze fakty i historie związane z domem mody Dior.

Christian Dior

Wszyst­ko zaczę­ło się w 1946, po II woj­nie świa­to­wej, kie­dy to Chri­stian Dior zde­cy­do­wał się zało­żyć wła­sną mar­kę. Kolek­cja, któ­rą zapre­zen­to­wał rok póź­niej nie tyl­ko przy­nio­sła mu ogrom­ną sła­wę, ale przede wszyst­kim zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła cały świat mody. Kolek­cja okre­ślo­na póź­niej legen­dar­ną nazwą „New look” zmie­ni­ła tren­dy i na nowo zde­fi­nio­wa­ła kobie­cą modę. Wąska talia i moc­no pod­kre­ślo­ne bio­dra w ele­ganc­kim i nie­zwy­kle sty­lo­wym wyda­niu. Ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie wiel­kich gwiazd Hol­ly­wo­od w mgnie­niu oka spra­wi­ło, że mar­ka Dior sta­ła się sym­bo­lem luk­su­su i kobie­co­ści.

Yves Saint Laurent

Po śmier­ci Dio­ra w 1957 roku mar­ka znacz­nie osła­bła. Zasta­na­wia­no się, czy kto­kol­wiek zdo­ła zastą­pić mistrza i ura­to­wać mar­kę przed ban­kruc­twem. Mło­dziut­ki Saint Lau­rent pora­dził sobie z tym wyzwa­niem rewe­la­cyj­nie. Dobrze znał styl pra­cy Dio­ra, gdyż zaczął z nim pra­co­wać jesz­cze dwa lata przed jego śmier­cią. Począt­ko­wo kon­ty­nu­ował to, co stwo­rzył Chri­stian, odda­jąc hołd jego pro­jek­tom, ale też wpro­wa­dza­jąc deli­kat­ne, nowa­tor­skie zmia­ny. Jed­nak nie­dłu­go potem, zachły­śnię­ty olbrzy­mim suk­ce­sem posta­no­wił pójść nie­co dalej i wpro­wa­dził nie­co bar­dziej sta­now­cze zmia­ny. I tak powsta­ła kolek­cja ‚Beat’ – mrocz­na, nowo­cze­sna, bun­tow­ni­cza. Zbyt moc­na na tę mar­kę, na tam­te cza­sy. Yves zde­rzył się z rze­czy­wi­sto­ścią, gdyż kolek­cja zosta­ła powszech­nie moc­no skry­ty­ko­wa­na.

Marc Bohan

Bohan stał na cze­le mar­ki przez następ­ne trzy­dzie­ści lat. Two­rzył w duchu ele­gan­cji i kon­ser­wa­ty­zmu. Przez ten czas mar­ka sta­le się roz­wi­ja­ła w bez­piecz­nej, zacho­waw­czej atmos­fe­rze. Dior wciąż pozo­sta­wał lubia­ny przez Pierw­sze Damy, Księż­nicz­ki i Gwiaz­dy. Powsta­ła linia dzie­cię­ca, linia męska, naro­dzi­ła się linia kosme­tycz­na, któ­ra szyb­ko zaczę­ła się pręż­nie roz­wi­jać. I być może Marc Bohan nie był kon­tro­wer­syj­ny i nie szo­ko­wał, ale utrzy­mał mar­kę na szczy­cie i moc­no ugrun­to­wał jej cha­rak­te­ry­stycz­ny, kla­sycz­ny styl.

Gianfranco Ferré

Fer­ré z wykształ­ce­nia był archi­tek­tem, co zresz­tą widać w sty­lu w jakim pro­jek­to­wał. Kre­acje Dio­ra z tego

 okre­su mają wyjąt­ko­wo cie­ka­we kon­struk­cje i nie­ba­nal­ne for­my. Wło­ski pro­jek­tant tchnął ducha świe­żo­ści w mar­kę, któ­ra ewi­den

tnie potrze­bo­wa­ła zmian po tak dłu­gim okre­sie ‚pano­wa­nia’ Boha­na. Pro­jek­to­wał dla Dio­ra zale­d­wie przez 8 lat, ale te 8 lat zmie­ni­ło bar­dzo wie­le. Mar­ka oży­ła arty­stycz­nie i choć tro­chę zosta­ła przy­go­to­wa­na na Joh­na Gal­lia­no, któ­ry zupeł­nie wywró­cił ją do góry noga­mi.

John Galliano

Już na samym począt­ku Gal­lia­no dostał zada­nie – spra­wić, aby mar­ka zaczę­ła prze­ma­wiać rów­nież do młod­szej klien­te­li. Dotych­czas Dior koja­rzo­ny był głów­nie z nie­bo­tycz­nie dro­gi­mi, luk­su­so­wy­mi kre­acja­mi hau­te coutu­re, na któ­re stać było bar­dzo nie­wie­lu. Pro­jek­tant potrak­to­wał swo­ją misję bar­dzo poważ­nie. Moc­no sku­pił się na roz­wi­nię­ciu bar­dziej przy­stęp­nych linii Ready-to-wear, trak­tu­jąc jed­no­cze­śnie hau­te coutu­re jako pole do popi­su i pusz­cze­nia wodzów fan­ta­zji. Kre­acje Gal­lia­no były uwiel­bia­ne przez super­mo­del­ki lat 90-tych, a co za tym idzie od razu sta­ły się pożą­da­ne przez mło­de kobie­ty na całym świe­cie. Gal­lia­no pro­jek­to­wał dla Dio­ra aż do 2011 roku, kie­dy to musiał opu­ścić mar­kę w związ­ku z gło­śną afe­rą z jego udzia­łem.

Raf Simons

Simons wcho­dząc na miej­sce Gal­lia­no rów­nież nie miał łatwe­go zada­nia. Po tak spek­ta­ku­lar­nych pro­jek­tach i kon­tro­wer­syj­nych kam­pa­niach rekla­mo­wych eks­cen­trycz­ne­go pro­jek­tan­ta pre­sja na inno­wa­cję była ogrom­na. Raf posta­no­wił jed­nak robić to co wycho­dzi mu naj­le­piej – posta­wił na ele­ganc­ki mini­ma­lizm, co zresz­tą oka­za­ło się rewe­la­cyj­nym posu­nię­ciem.

W swo­ich pro­jek­tach Simons wró­cił do nie­co bar­dziej kla­sycz­ne­go i roman­tycz­ne­go sty­lu. Wie­lo­krot­nie odwo­ły­wał do naj­bar­dziej kul­to­wych pro­jek­tów zało­ży­cie­la mar­ki, wyko­rzy­stu­jąc naj­słyn­niej­sze kon­struk­cje lat 50-tych we współ­cze­snej, odświe­żo­nej wer­sji. Nie­ste­ty zde­cy­do­wał się odejść po nie­ca­łych czte­rech latach, a na jego miej­sce wybra­no Marię Gra­zię Chiu­ri.

Maria Grazia Chiuri

Dopie­ro w 2016 roku kre­atyw­ne rzą­dy w Dio­rze prze­ję­ła kobie­ta. Pierw­sza kobie­ta w histo­rii mar­ki.  Wło­ska pro­jek­tant­ka, podob­nie jak Gal­lia­no w latach 90-tych wpra­wi­ła, że Dior stał się jed­ną z naj­bar­dziej pożą­da­nych marek przez mło­de kobie­ty na całym świe­cie. Na pew­no koja­rzy­cie sukien­ki i bie­li­znę z bia­ły­mi paska­mi ozdo­bio­ny­mi napi­sa­mi – Chri­stian Dior J’adior. Tego lata noszo­ne były przez naj­więk­sze fashio­nist­ki. Albo koszul­ka z nadru­kiem We sho­uld all be femi­ni­sts – rów­nież pro­jekt Chiu­ri. Nato­miast kolek­cje hau­te coutu­re wciąż pozo­sta­ją bar­dzo roman­tycz­ne i ultra kobie­ce.

 

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Komentarze

komen­ta­rzy