Dior – historyczne projekty i piękna biżuteria oczami Linder Sterlinga

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: telegraph.co.uk

Dior_jewellery_visions01
Nie od dziś wia­do­mo, że ide­al­nym dopeł­nie­niem kre­acji jest efek­tow­na biżu­te­ria, któ­ra uwy­dat­nia zarów­no pięk­no stro­ju, jak i wła­ści­ciel­ki. Dom mody Dior może się pochwa­lić nie tyl­ko wspa­nia­ły­mi pro­jek­ta­mi ubrań, ale tak­że impo­nu­ją­cy­mi ozdo­ba­mi ze szla­chet­nych krusz­ców. Arty­sta Vic­to­rio de Castel­lan wpadł na pomysł, żeby połą­czyć prze­szłość z teraź­niej­szo­ścią i inspi­ru­jąc się ory­gi­nal­ny­mi foto­gra­fia­mi pro­jek­tów Chri­stia­na Dio­ra z 1940 roku stwo­rzył pięk­na biżu­te­rię, któ­ra ide­al­nie współ­gra z dzie­ła­mi zało­ży­cie­la jed­ne­go z naj­star­szych i naj­lep­szych domów mody. W tym celu udał się do archi­wów, gdzie prze­glą­dał i ana­li­zo­wał dzie­ła mistrza. Przy­zna­je, że pomy­sły od razu przy­cho­dzi­ły mu do gło­wy, po 15 minu­tach wie­dział już jak dopa­so­wać wizje, kto­re naro­dzi­ły się w jego gło­wie do ist­nie­ją­cych mate­ria­łów. W ten spo­sób powsta­ła kolek­cja Archi Dior. Teraz sam zain­spi­ro­wał kolej­ne­go arty­stę – bry­tyj­czyk Lin­der Ster­ling stwo­rzył nie­kon­wen­cjo­nal­ne kola­że, któ­re mia­ły na celu uzdat­nia­nie kunsz­tu swo­ich poprzed­ni­ków i połą­cze­niu ich w spój­ną całość. Na ory­gi­nal­nych szki­cach kre­acji Dio­ra – koron­ki, fal­ba­ny czy dra­pe­rie zastą­pił biżu­te­rią, któ­ra w cie­ka­wy spo­sób kom­po­nu­je się z pra­ca­mi. Pro­jekt opie­wa 10 obra­zów, któ­re Ster­ling zaty­tu­ło­wał ‘cre­ati­ve conver­sa­tion’, pra­cę nad nimi roz­po­czął w lutym i przez dwa mie­sią­ce łączył je w spój­ną całość, aby uka­zać kola­bo­ra­cję mody, histo­rii sztu­ki i pięk­nych ozdób. W ten spo­sób intry­gu­je i przy­po­mi­na histo­rię tego legen­dar­ne­go domu mody.

Dior_jewellery_visions02

Dior_jewellery_visions03

Dior_jewellery_visions05

Dior_jewellery_visions04

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy