Dior Cruise 2016

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia: style.com, dior.com

FASHION-FRANCE-DIOR

Pomy­sło­wość i ory­gi­nal­ność zawsze są w modzie. Dowo­dem na to są cho­ciaż­by licz­ne poka­zy naj­więk­szych domów mody, któ­re coraz czę­ściej odby­wa­ją się z dala od świa­to­wych sto­lic mody, w coraz to cie­kaw­szych miej­scach. Tym razem Dior prze­niósł nas do Can­nes. Wyjąt­ko­we oto­cze­nie – woda, pal­my oraz zor­ga­ni­zo­wa­nie wybie­gu w tak nie­ty­po­wej budow­li jak Pala­is Bul­les, nada­ło poka­zo­wi kolek­cji cał­kiem inny wymiar.

Pala­is Bul­les jest posia­dło­ścią nale­żą­cą do Pierre’a Car­di­na. Dom ma ponad 1200 m2 a zapro­jek­to­wał go Ant­ti Lovag. Tutaj też Anja Rubik zor­ga­ni­zo­wa­ła impre­zę z oka­zji wyda­nia nume­ru maga­zy­nu 25 w 2012 roku. Budow­la jest nie­tu­zin­ko­wa i futu­ry­stycz­na. Sta­no­wi­ła więc dosko­na­łe tło do pre­zen­ta­cji ubrań easy-to-wear.

FASHION-FRANCE-DIOR

Kolekcja inspirowana była klimatami Lazurowego Wybrzeża. Przeważały neutralne, subtelne kolory, zróżnicowane printy i proste kroje.

Chy­ba naj­traf­niej­szym będzie stwier­dze­nie, że ubra­nia były w mia­rę kla­sycz­ne i nowo­cze­sne. Sta­no­wi­ły kwin­te­sen­cję sty­lu mar­ki – pro­ste, ale zara­zem nie­ba­nal­ne i kobie­ce. Pro­jek­tant posza­lał z prin­ta­mi, pre­zen­tu­jąc kre­acje zdo­bio­ne zarów­no kra­tą, jak i pasa­mi, czy krop­ka­mi. Uwa­gę przy­ku­wa­ły tym razem mate­ria­ły, któ­re zesta­wio­ne były w cie­ka­wy spo­sób. Rów­no­wa­gą dla zwiew­nych kre­acji były masyw­ne, wią­za­ne buty nad kost­kę. Nie jeste­śmy pew­ni, czy wła­śnie takie obu­wie chce­my nosić pod­czas let­nich upa­łów. 😉 Na wybie­gu poja­wi­ło się parę pol­skich mode­lek, a rela­cję z poka­zu moż­na było zoba­czyć na Snap­cha­cie.

Mimo że kolek­cja może mieć sub­tel­ny wydźwięk futu­ry­stycz­ny, zamie­rze­niem Rafa Simon­sa było stwo­rze­nie ubrań łatwych do nosze­nia, let­nich i w mia­rę prak­tycz­nych. Wyszło swo­bod­nie, luź­no, ale też szy­kow­nie, co udo­wad­nia, że obec­ny pro­jek­tant mar­ki kolej­ny raz spraw­dził się w stu pro­cen­tach. Jeste­śmy zachwy­ce­ni i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na wię­cej.

christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-01x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-02x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-03x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-04x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-06x-2
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-06x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-07x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-08x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-09x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-10x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-12x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-14x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-15x
christian-dior-2016-resort-cruise-pre-spring-womens-fashion-runway-plaid-check-curved-foil-pleats-dress-mesh-bubble-palace-cannes-17x

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CO MÓWI O TOBIE ULUBIONA KAWA?
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
KOBIETA NIEZALEŻNA – CZYLI KRÓTKA HISTORIA #CHLOÉGIRL

 
Komentarze

komen­ta­rzy