Zdrowie

Dietetyczne trendy 2017

Przedstawiamy wam przegląd najbardziej gorących trendów dietetycznych. Co w tym roku będzie królować na stołach? Przekonajcie się sami. 

Dietetyczne trendy 2017

Poznaj­cie top 5 die­te­tycz­nych tren­dów 2017:

 1. Żyw­ność bezmięsna

Dobra wia­do­mość dla wege­ta­rian i wegan. W tym roku żyw­ność bez­mię­sna sta­nie się coraz bar­dziej popu­lar­na, tak­że wśród mię­so­żer­nych sma­ko­szy. Na ryn­ku zauwa­ży­my coraz wię­cej cie­ka­wych i smacz­nych zamien­ni­ków mię­snych pro­duk­tów spo­żyw­czych (tak­że w restau­ra­cjach). Jest to zwią­za­ne ze sta­le rosną­cym, świa­to­wym popy­tem na mię­so, któ­re­go podaż nie jest w sta­nie zaspo­ko­ić. War­to wspo­mnieć, że w naszym kra­ju w prze­cią­gu ostat­nich lat, zain­te­re­so­wa­nie żyw­no­ścią wege­ta­riań­ską i wegań­ską nie­ustan­nie rośnie.

 1. Żyw­ność funkcjonalna

Żyw­ność funk­cjo­nal­na to naj­sil­niej­szy trend ostat­nich lat. Ludzie coraz czę­ściej wybie­ra­ją żyw­ność, któ­rej korzy­ści zdro­wot­ne są potwier­dzo­ne przez bada­nia nauko­we. Magicz­ne zapew­nie­nia pro­du­cen­ta już nam nie wystar­cza­ją. Jeste­śmy bar­dziej świa­do­mi, tego co jemy i jaki wpływ wywie­ra to na nasz organizm.

 1. Souping

Nowy trend to stop­nio­we odcho­dze­nie od diet oczysz­cza­ją­cych i detok­sy­ka­cyj­nych na korzyść „czy­ste­go” spo­so­bu odży­wia­nia się. W siłę rosną zatem nie­zwy­kle popu­lar­ne zdro­we i odżyw­cze (a jed­no­cze­śnie łatwe w tra­wie­niu) zupy. Glo­bal Food Forum prze­wi­dzia­ło trend “souping”, któ­ry pomo­że nam zapo­mnieć o śmie­cio­wym jedze­niu i przejść do pożyw­nej, łatwo­straw­nej żyw­no­ści, któ­ra zre­se­tu­je nasz orga­nizm. Zupy, w prze­ci­wień­stwie do soków, zawie­ra­ją błon­nik i nie zawie­ra­ją cukru z owoców.

 1. Żyw­ność lokalna

Żyw­ność lokal­na zde­cy­do­wa­nie z roku na rok rośnie w siłę. Coraz czę­ściej kupu­je­my owo­ce i warzy­wa (a tak­że mię­so) od spraw­dzo­nych dostaw­ców. Powo­li zako­chu­je­my się tak­że w żyw­no­ści ekologicznej.

 1. Powrót znad krawędzi

No fat, no sugar, no food (zero tłusz­czu, zero cukru, zero jedze­nia) – koniec z eks­pe­ry­men­to­wa­niem z eks­tre­mal­ny­mi die­ta­mi. Nad­szedł czas, aby przy­wró­cić rów­no­wa­gę. Zdro­wy orga­nizm to rów­no­wa­ga pomię­dzy wszyst­ki­mi skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi. Die­ta Paleo, bez­glu­te­no­wa, bez tłusz­czu lub cukru to nie pana­ceum na wszyst­kie nasze problemy.

Spe­cjal­nie dla was przy­go­to­wa­li­śmy tak­że listę naj­waż­niej­szych super­fo­ods, popu­lar­nych w 2017 roku. Od zdro­wych alter­na­tyw dla cukru i cze­ko­la­dy, poprzez super owo­ce i pożyw­ne sub­sty­tu­ty makaronu.

Super­fo­ods 2017:

 • Czer­wo­ne wodo­ro­sty – zdro­we jedze­nie bez utra­ty smaku.
 • Śliw­ka kaka­du – boga­te źró­dło wita­mi­ny C i przeciwutleniaczy.
 • Podro­by – ser­ce, wątro­ba, mózg i ner­ki woło­we i wie­przo­we są peł­ne żela­za i nie­zbęd­nych przeciwutleniaczy.
 • Kur­ku­ma – naj­bar­dziej popu­lar­na przy­pra­wa 2017 ze wzglę­du na korzy­ści zdrowotne.
 • Jago­dy Goji – stop­nio­wo zysku­ją coraz więk­szą popu­lar­ność. Zawie­ra­ją wie­le wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych, takich jak żela­zo i wita­mi­ny: A, C oraz B2.
 • Cukier koko­so­wy – źró­dło żela­za i cynku.
 • Pro­duk­ty z suro­we­go kakao – są dosko­na­łym źró­dłem żela­za, błon­ni­ka i magne­zu, co czy­ni je dobrą alter­na­ty­wą dla czekolady.
 • Mię­so kozie – zawie­ra wię­cej żela­za i mniej tłusz­czu niż woło­wi­na, wie­przo­wi­na i jagnię­ci­na. Jest powszech­nie spo­ży­wa­ne w połu­dnio­wej Azji i na Karaibach.
 • Maka­ron gry­cza­ny – jest ide­al­nym zamien­ni­kiem dla zwy­kłe­go maka­ro­nu. Popra­wia tra­wie­nie i zmniej­sza­ja ryzy­ko wystą­pie­nia cukrzycy.
 • Olej z awo­ka­do – boga­ty w wita­mi­nę E, dba o nasz orga­nizm i skórę.
 • Orze­chy Maca­da­mia – mają słod­ki smak i są wspa­nia­łym źró­dłem ener­gii. Zawie­ra­ją duże ilo­ści wita­mi­ny A, żela­za, cyn­ku i wapnia.

Spo­śród tego­rocz­nych tren­dów wybierz­cie coś dla sie­bie i pamię­taj­cie, że to, co dobre dla innych, nie­ko­niecz­nie jest dobre dla was.

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieStyl życia

Węglowodany, których musisz unikać

Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzycy…
Więcej
Zdrowie

Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
Więcej
UrodaZdrowie

Ranking 10 najlepszych diet na świecie

Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwości…
Więcej