Detoks sokowy i jego zalety

Przygotowując się do nadchodzącego sezonu bikini warto pomyśleć nie tylko o zrzuceniu zbędnych kilogramów, ale także o zdrowiu. Stosowanie rozmaitych diet pomoże zmniejszyć obwód talii, ale może okazać się szkodliwe dla naszego organizmu. Alternatywą dla kuracji odchudzających, które obiecują fenomenalne rezultaty w kilka dni, jest zdrowy detoks sokowy.

Czym jest detoks sokowy?

Detoks soko­wy to kil­ku­dnio­wa kura­cja, pod­czas któ­rej soki zastę­pu­ją nam wszyst­kie posił­ki  i dostar­cza­ją orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych wita­min i mikro­ele­men­tów. Jed­nak nie mogą być to po pro­stu soki, któ­re kupi­my w skle­pie. Taka kura­cja powin­na być przy­go­to­wa­na przez spe­cja­li­stów, a soki naj­le­piej wyci­skać meto­dą „na zim­no”. Dzię­ki temu owo­ce i warzy­wa nie tra­cą swo­ich naj­cen­niej­szych skład­ni­ków odżyw­czych. Moż­na samo­dziel­nie wyci­skać soki w domu (jed­nak do tego potrzeb­ny jest odpo­wied­ni sprzęt) lub zaufać wyspe­cja­li­zo­wa­nej fir­mie, któ­ra pacz­kę z soka­mi dostar­czy pro­sto pod nasze drzwi. Detoks nie powi­nien trwać wię­cej niż 7 dni, ale oso­by, któ­re dopie­ro roz­po­czy­na­ją przy­go­dę z oczysz­cza­niem orga­ni­zmu, powin­ny zde­cy­do­wać się na trzy­dnio­wą kura­cję, któ­ra uwa­ża­na jest za naj­bar­dziej opty­mal­ną.

Korzyści płynące z kuracji

Każ­de­go dnia spo­ży­wa­my prze­two­rzo­ną i nie­zdro­wą żyw­ność. Nawet w pro­duk­tach, któ­re pozor­nie wyglą­da­ją na nie­szko­dli­we, może­my zna­leźć skład­ni­ki sil­nie tru­ją­ce i zanie­czysz­cza­ją­ce nasz orga­nizm. Efek­tem nie­zdro­wych posił­ków są nie tyl­ko nad­pro­gra­mo­we kilo­gra­my, ale tak­że cią­głe uczu­cie zmę­cze­nia, sza­ra i wysu­szo­na skó­ra, kło­po­ty ze snem. Nie­od­po­wied­ni jadło­spis może stać się tak­że przy­czy­ną wie­lu groź­nych cho­rób.

Kil­ku­dnio­wy detoks soko­wy to ide­al­ny spo­sób na oczysz­cze­nie orga­ni­zmu i pozby­cie się zale­ga­ją­cych w jeli­tach zło­gów pokar­mo­wych. Dodat­ko­wo taka kura­cja doda­je ener­gii i spra­wia, że prze­sta­je­my odczu­wać ape­tyt na nie­zdro­we pro­duk­ty. Jeśli myśli­cie o zmia­nie spo­so­bu żywie­nia, krót­ki detoks będzie do tego ide­al­nym wstę­pem.

Jak przygotować się do detoksu?

Waż­ne jest, aby odpo­wied­nio zapla­no­wać detoks i zna­leźć czas na przy­go­to­wa­nie przed jego roz­po­czę­ciem. Na 7 dni przed kura­cją nale­ży odsta­wić z jadło­spi­su nie­zdro­we jedze­nie oraz dodać do posił­ków odpo­wied­nią ilość warzyw i owo­ców. Nie moż­na zapo­mi­nać rów­nież o piciu odpo­wied­niej ilo­ści wody. Im lepiej przy­go­tu­je­my nasz orga­nizm do detok­su, tym łatwiej będzie nam prze­trwać krót­ką gło­dów­kę.

Jak przetrwać detoks?

Kura­cję oczysz­cza­ją­cą naj­le­piej zapla­no­wać w week­end lub pod­czas krót­kie­go urlo­pu. Pomi­mo tego, że skut­kiem detok­su będzie przy­pływ ener­gii, szcze­gól­nie na począt­ku może­my odczu­wać zmę­cze­nie i spa­dek sił. Na czas detok­su nie pla­nuj­my wyma­ga­ją­cych aktyw­no­ści fizycz­nych czy reali­za­cji waż­nych pro­jek­tów. Niech będą to dni, pod­czas któ­rych pozwo­li­my nasze­mu orga­ni­zmo­wi na peł­ną rege­ne­ra­cję.

Pod­czas kura­cji naj­waż­niej­sze jest, aby poza piciem soków, spo­ży­wać rów­nież bar­dzo dużo wody. Naj­le­piej 2 litry każ­de­go dnia. Jeże­li uczu­cie gło­du i osła­bie­nia będzie nie do wytrzy­ma­nia, lepiej zagłu­szyć je małą por­cją suro­wych lub ugo­to­wa­nych warzyw, niż od razu prze­ry­wać detoks. Dla osób, któ­re zaczy­na­ją swo­ją przy­go­dę z oczysz­cza­niem, pierw­sze dni kura­cji mogą nie być łatwe, ale po jej zakoń­cze­niu wzrost ener­gii i popra­wa jako­ści życia będą widocz­ne zauwa­żal­na. W cza­sie detok­su nale­ży zre­zy­gno­wać ze rów­nież ze wszyst­kich uży­wek. Kawa, alko­hol i papie­ro­sy są zabro­nio­ne.

Gdzie zamówić detoks sokowy ?

Świa­do­mość na temat pra­wi­dło­we­go żywie­nia się zwięk­sza, dla­te­go powsta­je coraz wię­cej miejsc, w któ­rych może­my dostać napraw­dę zdro­we i war­to­ścio­we pro­duk­ty. Ist­nie­je już spo­ra ilość firm, w któ­rych ofer­cie znaj­dzie­my detoks soko­wy, przy­go­to­wa­ny we współ­pra­cy ze spe­cja­li­sta­mi.

Poznaj­cie nasze ulu­bio­ne miej­sca.

Juicy  Jar to cate­ring die­te­tycz­ny, któ­ry ofe­ru­je nie tyl­ko detox soko­wy, ale rów­nież „zuping”, czy­li oczysz­cza­nie przy pomo­cy wegań­skich zupek. Każ­dy ich pro­dukt zapa­ko­wa­ny jest w duży sło­ik z nakręt­ką. Wśród soków znaj­dzie­my: Buenos Dża­res (sok na bazie zie­lo­nych warzyw i owo­ców), Leonar­do Di Mar­chwio (pysz­ną mik­stu­rę o sma­ku mar­chew­ki połą­czo­nej z poma­rań­czą i słod­kim bata­tem) czy Lemo­na Zawo­dow­ca (cytry­no­wo-poma­rań­czo­we orzeź­wie­nie z dodat­kiem imbi­ru). Naszym fawo­ry­tem jest Soko Cha­nel­le, pro­du­ko­wa­ny na bazie słod­kich dak­ty­li, gru­szek, mig­da­łów, cyna­mo­nu i kar­da­mo­nu.

Natu­ra Cold Press to pysz­ny detoks soko­wy skła­da­ją­cy się z sze­ściu soków, któ­re każ­de­go dnia dostar­cza­ją orga­ni­zmo­wi wszyst­kie­go, cze­go potrze­bu­je. Detok­sy podzie­lo­ne są w zależ­no­ści od nasze­go pozio­mu zaawan­so­wa­nia. Dla osób, któ­re dopie­ro zaczy­na­ją przy­go­dę z oczysz­cza­niem, Natu­ra Cold Press przy­go­to­wa­ła wer­sję basic, a dla mają­cych już podob­ne doświad­cze­nia za sobą – clas­sic oraz master.

Coco Bowls War­saw to fir­ma, któ­ra zasły­nę­ła ze swo­ich prze­pysz­nych i bar­dzo zdro­wych bow­li, któ­re są abso­lut­ny­mi zwy­cięz­ca­mi w kate­go­rii naj­bar­dziej insta­gra­mo­we­go jedze­nia. Nie­daw­no do ich ofer­ty dołą­czy­ły tak­że dwa detok­sy: spring power oraz sum­mer ready.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy