DES-PA-CITO Bershka wprowadziła kolekcję koszulek i body inspirowanych hitem Luisa Fonsi

Luis Fon­si i Dad­dy Yan­kee są auto­ra­mi hitu “Despa­ci­to”, któ­ry ma szan­sę stać się jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych pio­se­nek w histo­rii muzy­ki. Wpa­da­ją­cy w ucho refren jest nuco­ny na całym świe­cie, a pio­sen­ka zosta­ła uzna­na za hit tego lata, włą­cza­jąc w to wer­sję z udzia­łem Justi­na Bie­be­ra.

Muzy­ka jest czę­ścią DNA mar­ki i głów­ną inspi­ra­cją dla tej kolek­cji body i koszu­lek, któ­ra powsta­ła przy współ­pra­cy z Uni­ver­sal Music Spa­in.

Kolek­cja skła­da się z koszu­lek dla niej, dla nie­go i dwóch body. Jest już dostęp­na w wybra­nych skle­pach oraz na stro­nie bershka.com. Czer­wo­ne body będzie w sprze­da­ży wyłącz­nie w skle­pie inter­ne­to­wym.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy