Dekalog redaktorki modowej

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
pinterest.com, thecoveteur.com

shutterstock_101443867

Sta­no­wi­sko redak­to­ra mody jest pew­ne­go rodza­ju odpo­wie­dzial­no­ścią. Taka oso­ba, wśród swo­ich zna­jo­mych, przy­ja­ciół, czy obser­wa­to­rów na insta­gra­mie peł­ni funk­cję pew­ne­go rodza­ju guru modo­we­go, oso­by, któ­rej styl się chęt­nie naśla­du­je. Dla­te­go też peł­niąc funk­cję redak­to­ra musi­my pamię­tać o tym, że cią­ży na nas pew­na odpo­wie­dzial­ność. Musi­my zwra­cać uwa­gę na to jak się ubie­ra­my, co nosi­my, będąc świa­do­mym tego, że sta­no­wi­my dla innych inspi­ra­cję. Poni­żej przed­sta­wia­my listę paru pod­sta­wo­wych zasad, któ­rych powin­ny­śmy na takim sta­no­wi­sku prze­strze­gać, któ­re powin­ny sta­no­wić bazę nasze­go wła­sne­go, indy­wi­du­al­ne­go sty­lu.

 1) Prze­gląd­nij sza­fę przed każ­dym kolej­nym zaku­pem

Szcze­gól­nie jeśli nale­żysz do osób roz­trze­pa­nych, czy zapo­mi­nal­skich. Czyn­ność ta pozwo­li Ci unik­nąć zbęd­ne­go kupo­wa­nia takich samych, czy podob­nych rze­czy. Nie­wiel­ki wysi­łek, a może oka­zać się nie­zwy­kle przy­dat­ny.

2) Zrób sezo­no­wą listę zaku­pów

Wraz ze zmia­ną tren­dów, nowa lista. Potrzeb­na po to, abyś pozo­sta­ła sku­pio­na na tym, co rze­czy­wi­ście Ci się podo­ba i będzie nie­zbęd­nym ele­men­tem Two­ich sty­li­za­cji. Naj­pierw dokład­nie prze­myśl jak chcesz się pre­zen­to­wać w danym sezo­nie, co będzie Ci do tego potrzeb­ne, a następ­nie spo­rządź listę ubrań i dodat­ków, któ­rej póź­niej będziesz się ści­śle trzy­mać.

Maria_Baibakova-7

 3) Znajdź zło­ty śro­dek

Tym razem mówi­my o cenie ubrań. Kobie­ty lubią prze­sa­dzać w jed­ną lub w dru­gą stro­nę, trud­no jest zna­leźć balans. Pamię­taj­my o tym, że jeże­li nasza sza­fa skła­da się wyłącz­nie z naj­tań­szych ubrań, złej jako­ści, bar­dzo wyraź­nie odbi­je się to na naszej sty­li­za­cji. Lepiej kupić mniej, a z gło­wą. Jed­nak kupo­wa­nie wszyst­kie­go w naj­droż­szych skle­pach tak­że nie ma sen­su. Nawet jeże­li kogoś na to stać, jest to po pro­stu mar­no­wa­nie pie­nię­dzy. Ogra­nicz­my się do butów, tore­bek, płasz­czy, czy fan­ta­zyj­nych sukie­nek.

4) Nie prze­sadź z „it acces­so­ries”

Co to zna­czy, wie każ­da fashio­nist­ka, jed­nak dla nie­wta­jem­ni­czo­nych zamie­ści­my krót­kie wytłu­ma­cze­nie. It acces­so­ries to akce­so­ria nie­zwy­kle popu­lar­ne w danym sezo­nie. Czę­sto bar­dzo wyzy­wa­ją­ce i kon­tro­wer­syj­ne. Nie zawsze muszą paso­wać do Two­je­go sty­lu i oso­bo­wo­ści. Pamię­taj o tym, aby wybie­rać tyl­ko te, z któ­ry­mi dobrze się czu­jesz, ina­czej nie ma szans na stwo­rze­nie uda­nej sty­li­za­cji.

5) Kupuj tyl­ko to, w czym dobrze wyglą­dasz.

 Nawet naj­pięk­niej­sza sukien­ka na witry­nie może wyglą­dać fatal­nie na naszym cie­le. Nie sztu­ką jest kupo­wać ład­ne ubra­nia, sztu­ką jest wybie­rać te, któ­re pasu­ją do naszej figu­ry, nasze­go wzro­stu oraz wie­ku. Tyl­ko i wyłącz­nie dba­jąc o to może­my wyglą­dać sty­lo­wo. Wszyst­ko stra­ci swój urok, jeże­li będzie nie­wła­ści­wie dobra­ne do syl­wet­ki.

3U5A1192-copy

6) Szu­kaj zna­jo­mo­ści w ulu­bio­nych skle­pach

Przy czym mowa tu szcze­gól­nie o tych bar­dziej pre­sti­żo­wych buti­kach. Zna­jo­ma pra­cu­ją­ca w takim miej­scu poin­for­mu­je Cię o naj­now­szych dosta­wach, wyprze­da­żach oraz spe­cjal­nych oka­zjach.

7) Na pierw­szym miej­scu wybie­raj ubra­nia basic

Być może kupo­wa­nie ich nie spra­wia takiej rado­ści jak cie­ka­wych kre­acji pro­sto z wybie­gów, ale jest nie­zbęd­ne do stwo­rze­nia sty­lo­wej gar­de­ro­by. Nawet naj­mod­niej­sze dziew­czy­ny muszą mieć bazę na któ­rej mogą budo­wać sty­li­za­cje mod­ne w danym sezo­nie. Pamię­taj o tym, że kla­sy­ka jest ponad­cza­so­wa. Pro­ste jean­sy, czy bia­ły pod­ko­szu­lek nigdy nie wyj­dą z mody.

8) Odkry­waj nowych pro­jek­tan­tów

Mniej zna­ne wca­le nie ozna­cza gor­sze. Wybie­ra­jąc ubra­nia jesz­cze nie­od­kry­tych, mło­dych pro­jek­tan­tów możesz natknąć się na napraw­dę cie­ka­we, nowa­tor­skie pro­jek­ty a tak­że wyglą­dać ory­gi­nal­nie. Możesz mieć pew­ność, że na uli­cy nie spo­tkasz ludzi ubra­nych tak samo jak Ty.

Mira_Mikati-26

9) Zwróć uwa­gę na maki­jaż

Pod­czas two­rze­nia sezo­no­wej listy zaku­pów nie nale­ży zapo­mi­nać o kosme­ty­kach. Make-up’owe tren­dy są rów­nież nie­zwy­kle waż­ne i mogą dużo odmie­nić w naszej sty­li­za­cji. Zmia­na pale­ty cie­ni do oczu, czy odmien­ny kolor szmin­ki mogą oka­zać się klu­czo­we.

10) Nie prze­kra­czaj swo­je­go budże­tu

Określ ilość pie­nię­dzy, któ­re chcesz prze­zna­czyć na zaku­py i nie prze­kra­czaj jej. Jeże­li upo­ra­nie się z tym punk­tem jest dla Cie­bie wyzwa­niem, musisz być nie­zwy­kle ostroż­na, by nie dać się opę­tać zaku­po­ho­li­zmo­wi. Nawet jeże­li Twój budżet pozwo­li Ci na zakup jed­nej toreb­ki, nie wyda­waj wię­cej. Pomyśl o tym, że za jakiś czas zno­wu będziesz sobie mogła pozwo­lić na kolej­ny zakup.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
PAULINA KOLONDRA O TYM JAK FOTOGRAFIA KULINARNA ORAZ STYLIZACJA JEDZENIA STAJĄ SIĘ SZTUKĄKomentarze

komen­ta­rzy