Debiut Nicolasa Ghesquière’a w Louis Vuitton

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: style.com, vugue.co.uk

kolazLV6

Bez waha­nia moż­na stwier­dzić, że była to jed­na z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych kolek­cji pod­czas zimo­wych tygo­dni mody. Na począt­ku mar­ca Nico­las Ghe­squ­ière zapre­zen­to­wał w Pary­żu swo­ją pierw­szą linię ubrań i dodat­ków dla domu mody Louis Vuit­ton, któ­rym do tej pory przez 15 lat kie­ro­wał Marc Jacobs.

kolazLV4

Bli­sko 50 syl­we­tek zapre­zen­to­wa­nych przez Ghesquière’a wyda­je się być dobrym wstę­pem do współ­pra­cy pro­jek­tan­ta z jed­nym z naj­słyn­niej­szych domów mody na świe­cie. Mate­ria­łem, któ­ry Ghe­squ­ière uczy­nił fla­go­wą tka­ni­ną kolek­cji, była skó­ra w kil­ku róż­nych odsło­nach i zesta­wie­niach. Jako pierw­sza na wybie­gu poja­wi­ła się Fre­ja Beha Erich­sen, któ­ra mia­ła na sobie skó­rza­ny płaszcz z cha­rak­te­ry­stycz­nym koł­nie­rzem w kolo­rze kame­lo­wym. Skó­ra w wer­sji meta­licz­nej, to m.in. top z „V” dekol­tem, pudeł­ko­wy brą­zo­wy płaszcz z futrza­nym koł­nie­rzem, lakie­ro­wa­ne spodnie oraz zapi­na­ne na suwak pro­ste płasz­cze z kro­ko­dy­lej skó­ry. Więk­szość sty­li­za­cji uzu­peł­nia­ją skó­rza­ne paski nie­dba­le prze­wią­za­ne w talii, kla­sycz­ne, ale tak­że te cha­rak­te­ry­stycz­ne ze słyn­nym holo­gra­mem LV.

kolazLV8

Impo­nu­ją­ce w tej kolek­cji są spor­to­we syl­wet­ki z powięk­szo­ny­mi ramio­na­mi, przy­po­mi­na­ją­ce pro­jek­ty domu mody Balen­cia­ga, w któ­rym Nico­las Ghe­squ­ière peł­nił funk­cję dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go od 1997 do 2012 roku. Kolej­ne spor­to­we faso­ny to pudeł­ko­we kurt­ki z trój­kąt­ny­mi koł­nie­rza­mi, dokład­nie taki­mi jak te przy płasz­czach, oraz swe­try z gra­fi­ką nasu­wa­ją­cą sko­ja­rze­nia z nar­ciar­ską gar­de­ro­bą. Innej este­ty­ce pod­po­rząd­ko­wa­ne są już jedwab­ne sukien­ki z moty­wem flo­ry­stycz­nym oraz ręka­wa­mi w kształ­cie dzwon­ków, w kon­tra­ście do wień­czą­cych je meta­licz­nych koł­nie­rzy.

kolazLV2
Pro­jek­tant prze­dłu­ża mod­ny w wio­sen­no-let­nim sezo­nie trend na pli­sy, któ­re w jego wyko­na­niu łączą się w pat­chwor­ko­we zesta­wy o skom­pli­ko­wa­nych kon­struk­cyj­nie faso­nach. Wymie­nia­jąc zna­ki roz­po­znaw­cze kolek­cji, nie moż­na pomi­nąć: pod­nie­sio­nej talii, gol­fu, tra­pe­zo­wych mini spód­nic z kie­sze­nią po jed­nej stro­nie oraz połą­cze­nia lakie­ro­wa­nej skó­ry z twe­edem, a więc dwóch pozor­nie róż­nych ele­men­tów, któ­re spra­wia­ją, że mamy do czy­nie­nia z nowo­cze­sny­mi pro­po­zy­cja­mi nawią­zu­ją­cy­mi do daw­nej ele­gan­cji.

kolazLV7
Słyn­ne tor­by LV to tym razem kla­sycz­ne, dwu­ko­lo­ro­we kufer­ki, na któ­rych holo­gram mar­ki jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej dys­kret­ny niż w pro­po­zy­cjach z poprzed­nich linii mar­ki. Obok nich poja­wi­ły się też minia­tu­ro­we szka­tuł­ki na cien­kim pasku oraz kufry z poje­dyn­czym uchwy­tem.

kolazLV5

Pierw­sze zada­nie dla Louis Vuit­ton Nico­las Ghe­squ­ière wyko­nał z nale­ży­tą dba­ło­ścią o każ­dy detal. Czy dzię­ki następ­cy Jacob­sa fran­cu­ski dom mody w dal­szym cią­gu pozo­sta­nie naj­czę­ściej kopio­wa­ną mar­ką świa­ta? Nie mamy ku temu żad­nych wąt­pli­wo­ści i liczy­my na to, że Ghe­squ­ière utwier­dzi nas w prze­ko­na­niu pod­czas kolej­ne­go Tygo­dnia Mody w Pary­żu!

kolazLV1

kolazLV3

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
vogue.co.uk
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy