Uroda

Dbanie o włosy nigdy nie było prostsze!

Sen w naszym życiu jest jedną z najistotniejszych oraz najprzyjemniejszych czynności, z jakimi mamy możliwość się spotkać… a gdyby tak połączyć sen z pielęgnacją włosów? Przedstawiamy wam NOWOŚĆ! SleepOver z ulubionej serii Defy Damage marki JOICO, którą pokochały miliony ludzi na całym świecie! 

Joico Defy Damage SleepOver

JOICO Defy Dama­ge Sle­epO­ver – inno­wa­cyj­na kura­cja na noc.

Mar­ka JOICO od zawsze sta­wia na pierw­szym miej­scu zdro­we wło­sy oraz wygo­dę, dla­te­go więc powstał inno­wa­cyj­ny pro­dukt, dzię­ki któ­re­mu możesz zadbać o swo­ją fry­zu­rę bez więk­sze­go wysił­ku. Powi­taj nowy dzień z nie­sa­mo­wi­tym bla­skiem wło­sów, dzię­ki Defy Dama­ge Sle­epo­ver. Jest to genial­na for­mu­ła bez spłu­ki­wa­nia, któ­ra rege­ne­ru­je wło­sy przez całą noc, zapew­nia­jąc bar­dziej mięk­kie, lśnią­ce i widocz­nie zdrow­sze wło­sy. Pie­lę­gna­cja wło­sów nigdy nie była łatwiej­sza – wystar­czy nało­żyć pro­dukt na wło­sy, następ­nie odda­lić się w kra­inę snów oraz marzeń. Naj­lep­szy efekt osią­gniesz, sto­su­jąc kura­cję 2–3 w tygo­dniu. Nale­ży pamię­tać, iż ilość pro­duk­tu zale­ży od gru­bo­ści wło­sów.  Powo­dów, dla któ­rych poko­chasz Sle­epO­ver jest wie­le! Przede wszyst­kim jest to lek­ki krem bez spłu­ki­wa­nia, któ­ry odży­wia, wzmac­nia wło­sy, zmniej­sza­jąc ryzy­ko roz­dwa­ja­nia się koń­có­wek, a tak­że chro­ni pasma przed zanie­czysz­cze­nia­mi oraz spra­wia, że wło­sy sta­ją się mięk­kie i wygła­dzo­ne. Poprzez zawar­tość ole­ju z nasion morin­ga oraz tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase, dostar­cza­ją­cą lipo­so­my do całej struk­tu­ry wło­sa, któ­re stop­nio­wo uwal­nia­ją aktyw­ne skład­ni­ki: ole­jek z dzi­kiej róży, argi­ni­nę oraz kera­ty­nę, pod­czas zabie­gu i na dłu­go po jego zakoń­cze­niu. 

Pamię­taj, że naj­lep­szy rezul­tat osią­gniesz poprzez sto­so­wa­nie całej serii Defy Dama­ge, któ­ra skła­da się z szam­po­nu, odżyw­ki, maski, kre­mu na dzień, a od teraz tak­że z kre­mu na noc! Defy Dama­ge to sku­tecz­na ochro­na wło­sów przed nisz­czą­cym wpły­wem wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry przy sty­li­za­cji na gorą­co, pro­mie­nia­mi UV, smo­giem i uszko­dze­nia­mi mecha­nicz­ny­mi. 

Szam­pon JOICO Defy Dama­ge - sku­tecz­nie oczy­ści wło­sy i przy­wró­ci im opty­mal­ny poziom nawil­że­nia, nada­jąc im jedwa­bi­stej mięk­ko­ści i gład­ko­ści, a jed­no­cze­śnie zadba o ich kolor, prze­dłu­ża­jąc jego trwa­łość. 

Odżyw­ka JOICO Defy Dama­ge – deli­kat­ny pro­dukt, któ­ry dedy­ko­wa­ny jest do codzien­ne­go użyt­ku. Przy­wra­ca opty­mal­ny poziom nawil­że­nia wło­sów, nada­je im jedwa­bi­stą mięk­kość, gład­kość oraz nawil­że­nie. 

Maska JOICO Defy Dama­ge – wygła­dzi struk­tu­rę wło­sów i wzmoc­ni ich odpor­ność na łam­li­wość, zapo­bie­ga­jąc rów­no­cze­śnie ich roz­dwa­ja­niu. Pro­dukt zale­ca­ny jest do sto­so­wa­nia raz w tygo­dniu. 

Krem JOICO Defy Dama­ge – zapew­nia dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed sty­li­za­cją na gorą­co, zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska i pro­mie­nio­wa­niem UV. Dodat­ko­wo wzmoc­ni natu­ral­ną barie­rę ochron­ną wło­sów zapo­bie­ga­jąc wszel­kim uszkodzeniom.

Koniecznie wypróbuj innowacyjną odżywczą kurację na noc i ciesz się pięknymi włosami!

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Uroda

Keratynowa koloryzacja permanentna JOICO LumiShine odżywia i dodaje włosom połysku

Kera­ty­no­wa kolo­ry­za­cja per­ma­nent­na JOICO Color Lumi­Shi­ne, to deli­kat­na kolo­ry­za­cja i rekon­struk­cja wło­sów w jed­nym. Mini­mal­na zawar­tość amo­nia­ku i doda­tek argi­ni­ny zapew­nia­ją połysk i dłu­go­trwa­łe efek­ty kolo­ry­za­cji, a tak­że więk­sze bez­pie­czeń­stwo dla wło­sów. Jak dzia­ła keratynowa…
Więcej