Uroda

Dbanie o włosy nigdy nie było prostsze!

Sen w naszym życiu jest jedną z najistotniejszych oraz najprzyjemniejszych czynności, z jakimi mamy możliwość się spotkać… a gdyby tak połączyć sen z pielęgnacją włosów? Przedstawiamy wam NOWOŚĆ! SleepOver z ulubionej serii Defy Damage marki JOICO, którą pokochały miliony ludzi na całym świecie! 

Joico Defy Damage SleepOver

JOICO Defy Dama­ge Sle­epO­ver – inno­wa­cyj­na kura­cja na noc.

Mar­ka JOICO od zawsze sta­wia na pierw­szym miej­scu zdro­we wło­sy oraz wygo­dę, dla­te­go więc powstał inno­wa­cyj­ny pro­dukt, dzię­ki któ­re­mu możesz zadbać o swo­ją fry­zu­rę bez więk­sze­go wysił­ku. Powi­taj nowy dzień z nie­sa­mo­wi­tym bla­skiem wło­sów, dzię­ki Defy Dama­ge Sle­epo­ver. Jest to genial­na for­mu­ła bez spłu­ki­wa­nia, któ­ra rege­ne­ru­je wło­sy przez całą noc, zapew­nia­jąc bar­dziej mięk­kie, lśnią­ce i widocz­nie zdrow­sze wło­sy. Pie­lę­gna­cja wło­sów nigdy nie była łatwiej­sza – wystar­czy nało­żyć pro­dukt na wło­sy, następ­nie odda­lić się w kra­inę snów oraz marzeń. Naj­lep­szy efekt osią­gniesz, sto­su­jąc kura­cję 2–3 w tygo­dniu. Nale­ży pamię­tać, iż ilość pro­duk­tu zale­ży od gru­bo­ści wło­sów.  Powo­dów, dla któ­rych poko­chasz Sle­epO­ver jest wie­le! Przede wszyst­kim jest to lek­ki krem bez spłu­ki­wa­nia, któ­ry odży­wia, wzmac­nia wło­sy, zmniej­sza­jąc ryzy­ko roz­dwa­ja­nia się koń­có­wek, a tak­że chro­ni pasma przed zanie­czysz­cze­nia­mi oraz spra­wia, że wło­sy sta­ją się mięk­kie i wygła­dzo­ne. Poprzez zawar­tość ole­ju z nasion morin­ga oraz tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase, dostar­cza­ją­cą lipo­so­my do całej struk­tu­ry wło­sa, któ­re stop­nio­wo uwal­nia­ją aktyw­ne skład­ni­ki: ole­jek z dzi­kiej róży, argi­ni­nę oraz kera­ty­nę, pod­czas zabie­gu i na dłu­go po jego zakoń­cze­niu. 

Pamię­taj, że naj­lep­szy rezul­tat osią­gniesz poprzez sto­so­wa­nie całej serii Defy Dama­ge, któ­ra skła­da się z szam­po­nu, odżyw­ki, maski, kre­mu na dzień, a od teraz tak­że z kre­mu na noc! Defy Dama­ge to sku­tecz­na ochro­na wło­sów przed nisz­czą­cym wpły­wem wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry przy sty­li­za­cji na gorą­co, pro­mie­nia­mi UV, smo­giem i uszko­dze­nia­mi mecha­nicz­ny­mi. 

Szam­pon JOICO Defy Dama­ge - sku­tecz­nie oczy­ści wło­sy i przy­wró­ci im opty­mal­ny poziom nawil­że­nia, nada­jąc im jedwa­bi­stej mięk­ko­ści i gład­ko­ści, a jed­no­cze­śnie zadba o ich kolor, prze­dłu­ża­jąc jego trwa­łość. 

Odżyw­ka JOICO Defy Dama­ge – deli­kat­ny pro­dukt, któ­ry dedy­ko­wa­ny jest do codzien­ne­go użyt­ku. Przy­wra­ca opty­mal­ny poziom nawil­że­nia wło­sów, nada­je im jedwa­bi­stą mięk­kość, gład­kość oraz nawil­że­nie. 

Maska JOICO Defy Dama­ge – wygła­dzi struk­tu­rę wło­sów i wzmoc­ni ich odpor­ność na łam­li­wość, zapo­bie­ga­jąc rów­no­cze­śnie ich roz­dwa­ja­niu. Pro­dukt zale­ca­ny jest do sto­so­wa­nia raz w tygo­dniu. 

Krem JOICO Defy Dama­ge – zapew­nia dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed sty­li­za­cją na gorą­co, zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska i pro­mie­nio­wa­niem UV. Dodat­ko­wo wzmoc­ni natu­ral­ną barie­rę ochron­ną wło­sów zapo­bie­ga­jąc wszel­kim uszkodzeniom.

Koniecznie wypróbuj innowacyjną odżywczą kurację na noc i ciesz się pięknymi włosami!

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej
Uroda

Kupuj świadomie w trosce o swoją skórę i włosy - podróbki kosmetyków

Każ­da nasza decy­zja, któ­rą podej­mu­je­my jako kon­su­men­ci, ma real­ny wpływ na daną mar­kę.  Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że popyt gene­ru­je podaż. W ostat­nim cza­sie na ryn­ku poja­wia się mnó­stwo pod­ró­bek kosme­ty­ków, a zain­te­re­so­wa­nie nimi…
Więcej