David Beckham stworzy własną markę ubrań!

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia:  fashionista.com, stylepantry.com

picture-9554

Bec­kha­mo­wie to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych rodzin, ich nazwi­sko roz­po­zna­wa­ne jest na całym świe­cie i sta­ło się mar­ką samą w sobie. Mimo tego, że zarów­no David jaki Vic­to­ria zaczy­na­li swo­je karie­ry w zupeł­nie innych bran­żach, nie da się ukryć, że od zawsze byli zwią­za­ni z modą i to ich praw­dzi­wa pasja. Słyn­ny pił­karz do tej pory wspie­rał byłą Spi­cet­kę w jej twór­czej karie­rze, któ­ra swo­ją dro­gą ma się coraz lepiej, ale sam nie pozo­sta­je bier­nym obser­wa­to­rem i podą­ża jej śla­da­mi, mając w pla­nach wypro­du­ko­wa­nie męskiej linii ubrań.

Wspól­nie z Simo­nem Ful­le­rem i hol­din­giem Glo­bal Brands, zaj­mu­ją­cym się świa­to­wą dys­try­bu­cją luk­su­so­wych marek odzie­żo­wych, zapo­wia­da­ją stwo­rze­nie bran­du sygno­wa­ne­go zna­nym nazwi­skiem. To nie pierw­szy raz kie­dy Becham będzie pro­jek­to­wał, odkąd zakoń­czył swo­ją karie­rę pił­kar­ską w 2013 roku, w mediach poja­wia­ły się już spe­ku­la­cję na temat jego wej­ścia do modo­we­go biz­ne­su. Pierw­szy taki pro­jekt miał miej­sce w 2005 roku, kie­dy David stwo­rzył per­fu­my sygno­wa­ne wła­snym nazwi­skiem, rok póź­niej we współ­pra­cy z żoną powsta­ły kolej­ne. Obec­nie mamy na ryn­ku trzy zapa­chy słyn­ne­go pił­ka­rza.

Glo­bal Brands już daw­no nosi­ło się z zamia­rem stwo­rze­nia glo­bal­nej linii odzie­żo­wej we współ­pra­cy z wybra­ny­mi iko­na­mi spor­tu i gwiaz­da­mi show-biz­ne­su. W spo­sób oczy­wi­sty wybór padł na Davi­da Bec­kha­ma, naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne­go spor­tow­ca i iko­nę męskie­go sty­lu” – dono­si WWD.

becksm3

Za cało­ścią stoi part­ner biz­ne­so­wy Bec­kha­ma – 51-let­ni Simon Ful­ler. To bry­tyj­ski mene­dżer muzycz­ny i pro­du­cent tele­wi­zyj­ny a takżem.in. twór­ca pro­gra­mu “Idol”. Karie­rę roz­po­czął wraz ze stwo­rze­niem zespo­łu Spi­ce Girls w latach 90. i od tam­tej pory jest mózgiem wszyst­kich przed­się­wzięć Vic­to­rii Bec­kham, potem tak­że jej męża. Kie­dy Dawid został mode­lem męskiej kolek­cji bie­li­zny, obro­ty Empo­rio Arma­ni Under­we­ar wzro­sły z 16 mln euro do 31 milio­nów. Następ­cy Davi­da, czy­li Cri­stia­no Ronal­do i Roger Fede­rer, nie mogą pochwa­lić się taki­mi suk­ce­sa­mi, dla­te­go były pił­karz nie musi oba­wiać się bra­ku zain­te­re­so­wa­nia swo­ją mar­ką.

Simon Ful­ler i David Bec­kham to tak­że wie­lo­let­ni przy­ja­cie­le, któ­rzy zna­ją się na wylot, łączy ich talent do robie­nia biz­ne­sów, teraz oka­że się czy zna­ją się na modzie. Cze­ka­my co przy­nie­sie ich kolej­ny wspól­ny pro­jekt.

David może liczyć na wspar­cie swo­jej żony, któ­ra nie­zmien­nie dowo­dzi swo­je­go zna­ko­mi­te­go sty­lu. My mamy nadzie­ję, że twa­rzą kolek­cji Davi­da Becha­ma będzie nie kto inny jak on sam- były pił­karz, któ­ry wciąż może pochwa­lić się ide­al­ną syl­wet­ką.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy