Czym zastąpić cukier w diecie?

 

Nie od dziś wiadomo, że cukier szkodzi. Jego nadmiar w diecie jest czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób – od próchnicy po choroby układu krążenia. Jest też jedną z głównych przyczyn nadwagi i otyłości. Planując świąteczne wypieki warto wziąć pod uwagę zamianę cukru na jego zdrowe, naturalne zamienniki. Poznajcie nasze propozycje.

Syrop klonowy

Pozy­sku­je się go z soku z pni klo­nów poprzez odpa­ro­wa­nie wody. Ma lek­ko żół­te zabar­wie­nie. Nie zawie­ra kon­ser­wan­tów, dla­te­go naj­le­piej spo­żyć go do 12-stu mie­się­cy od daty otwar­cia. Zawie­ra skład­ni­ki mine­ral­ne takie jak wapń, magnez, potas oraz wita­mi­ny (z gru­py B) i poli­fe­no­le. Dostar­cza mniej kalo­rii niż zwy­kły cukier, ale nie jest też bez wad, zawie­ra bowiem duże ilo­ści sacha­ro­zy (dia­be­ty­cy powin­ni go uni­kać). Indeks gli­ke­micz­ny syro­pu klo­no­we­go wyno­si 65. W kuch­ni moż­na go wyko­rzy­stać do sło­dze­nia wypie­ków oraz pole­wa­nia (nale­śni­ków, gofrów). Jeśli zamie­nia­cie cukier na syrop klo­no­wy pamię­taj­cie, żeby nie robić tego 1: 1 (1 łyż­ka cukru odpo­wia­da ok. ¾ łyż­ki syro­pu klo­no­we­go).  

Miód

Jego głów­nym skład­ni­kiem są cukry – glu­ko­za i fruk­to­za. Indeks gli­ke­micz­ny mio­du zale­ży od pro­por­cji tych cukrów i wyno­si od 50 do 90 (im wię­cej fruk­to­zy tym niż­szy IG). Miód zawie­ra rów­nież nie­wiel­kie ilo­ści skład­ni­ków mine­ral­nych – żela­za, wap­nia, fos­fo­ru czy pota­su. Przy­swa­jal­ność żela­za z mio­du wyno­si ok. 60%. W mio­dzie znaj­dzie­my rów­nież wita­mi­ny z gru­py B, garb­ni­ki, woski, olej­ki lot­ne, pył­ki kwia­to­we, enzy­my i kwa­sy orga­nicz­ne. Dzię­ki ich obec­no­ści miód ma wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne (łago­dzi kaszel, wpły­wa dobrze na pra­cę ser­ca) oraz wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze i grzy­bo­bój­cze. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że miód tra­ci swo­je dro­go­cen­ne wła­ści­wo­ści w tem­pe­ra­tu­rze powy­żej 40st. C. Doda­wa­nie mio­du do gorą­cej her­ba­ty nie jest dobrym pomy­słem.

Stewia

Jest bar­dzo słod­ka (nawet 150–300 razy słod­sza od cukru) i nie zawie­ra kalo­rii. Jed­na łyżecz­ka sprosz­ko­wa­nych liści ste­wii swo­ją sło­dy­czą odpo­wia­da szklan­ce cukru. Do pro­duk­cji ste­wii uży­wa się świe­żych, suszo­nych lub sprosz­ko­wa­nych liści. Zawie­ra wita­mi­ny z gru­py B, wita­mi­nę C oraz skład­ni­ki mine­ral­ne: cynk, żela­zo, magnez, chrom, wapń i potas. Ste­wia ma nie­co gorz­ka­wy posmak i szyb­ko ule­ga kar­me­li­zo­wa­niu pod­czas pie­cze­nia.

Ksylitol

Ma niski indeks gli­ke­micz­ny i nie wpły­wa na wzrost pozio­mu insu­li­ny. Jest tak samo słod­ki jak zwy­kły cukier, ale zawie­ra mniej kalo­rii. Ksy­li­tol pozy­ski­wa­ny jest naj­czę­ściej z brzo­zy. Wzmac­nia nasz układ odpor­no­ścio­wy i opóź­nia sta­rze­nie się orga­ni­zmu. Ksy­li­tol pole­ca­ny jest tak­że w pro­fi­lak­ty­ce oste­opo­ro­zy, (zwięk­sza przy­swa­ja­nie wap­nia i magne­zu). Czę­sto sta­no­wi skład­nik gum do żucia. Moż­na go wyko­rzy­sty­wać do sło­dze­nia napo­jów i wypie­ków.

Syrop daktylowy

Ci, któ­rzy mie­li oka­zję spró­bo­wać dak­ty­li, wie­dzą jak bar­dzo są słod­kie. Syrop dak­ty­lo­wy jest słod­szy niż cukier, dla­te­go sto­su­jąc go zamiast cukru, zmniejsz jego ilość wzglę­dem cukru o 1/3. Syrop dak­ty­lo­wy dosko­na­le spraw­dzi się jako doda­tek do ciast, pole­wa do nale­śni­ków i gofrów, a tak­że mary­na­ta do mięs. Zawie­ra wie­le war­to­ścio­wych skład­ni­ków odżyw­czych, takich jak wita­mi­ny z gru­py B, wita­mi­na E oraz wapń, żela­zo i fos­for. Jego kalo­rycz­ność jest podob­na do syro­pu klo­no­we­go, dla­te­go korzy­staj z nie­go oka­zjo­nal­nie.

Melasa

Mela­sa to pro­dukt ubocz­ny powsta­ją­cym pod­czas pro­duk­cji cukru. Jest to gęsty i ciem­no­brą­zo­wy syrop. Bio­rąc pod uwa­gę suro­wiec, z któ­re­go powsta­je jest dzie­lo­na na trzci­no­wą i bura­cza­ną. Zawie­ra skład­ni­ki mine­ral­ne takie jak wapń, żela­zo, potas, magnez, miedź i cynk oraz wita­mi­ny z gru­py B. Ze wzglę­du na zawar­tość żela­za nie­he­mo­we­go poma­ga w wal­ce z nie­do­bo­rem żela­za.

 

Zachę­ca­my was do wyko­rzy­sty­wa­nia natu­ral­nych zamien­ni­ków cukru w kuch­ni nie tyl­ko pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia wypie­ków świą­tecz­nych, ale i na co dzień ☺

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Komentarze

komen­ta­rzy