Jedzenie

Czym jest cukier muscovado? 

Nazwa cukru muscovado pochodzi od hiszpańskiego słowa, które oznacza „nierafinowany”. Powstaje z syropu trzciny cukrowej, czyli z melasy, poprzez jej odparowanie i skrystalizowanie. Dzięki tym procesom cukier muscovado z wyglądu przypomina mokry, kryształowy , gruboziarnisty piasek. Chociaż przypomina z wyglądu brązowy cukier, proces jego powstawania znacznie się różni i nie ma nic wspólnego z brązowym cukrem, powstającym poprzez dodanie melasy do białego kryształu. Cukier brązowy jest przetwarzany w celu pozbycia się melasy i utworzenia drobnych, białych kryształów, które większość z nas kojarzy z cukrem. W celu wytworzenia ciemnobrązowych cukrów dodaje się porcję melasy. 

muscovado cukier

Zdję­cia: Youje­en Cho z Unsplash

Pro­duk­cja Musco­va­do to biz­nes, w któ­rym naj­więk­szy udział mają Indie oraz Kolum­bia (ponad 70 pro­cent świa­to­wej produkcji).

Wła­ści­wo­ści 

Ze wzglę­du na zawar­tość mela­sy, cukier musco­va­do zapew­nia śla­do­we ilo­ści skład­ni­ków mine­ral­nych, takich jak magnez, potas, wapń i żela­zo. Magnez korzyst­nie wpły­wa na pra­cę ukła­du ner­wo­we­go, nato­miast wapń i fos­for budu­ją moc­ne kości  i zęby. 

Mela­sa dostar­cza rów­nież prze­ciw­u­tle­nia­czy, któ­re poma­ga­ją zapo­bie­gać uszko­dze­niom komó­rek spo­wo­do­wa­nym przez czą­stecz­ki zna­ne powszech­nie jako wol­ne rod­ni­ki. Uszko­dze­nia spo­wo­do­wa­ne przez wol­ne rod­ni­ki jest powią­za­ne z  wystę­po­wa­niem cho­rób prze­wle­kłych, takich jak cho­ro­by ser­ca i cukrzy­ca, dla­te­go spo­ży­wa­nie żyw­no­ści zawie­ra­ją­cej prze­ciw­u­tle­nia­cze wpły­wa korzyst­nie na zdro­wie. 

Cho­ciaż te nie­licz­ne mine­ra­ły i prze­ciw­u­tle­nia­cze spra­wia­ją, że musco­va­do jest zdrow­szy niż popu­lar­ny, rafi­no­wa­ny bia­ły cukier, wciąż jest cukrem i powi­nien być ogra­ni­czo­ny dla opty­mal­ne­go mini­mum. 

Do cze­go używać?

Ciem­ny kolor i głę­bo­ki, kar­me­lo­wy smak cukru musco­va­do spra­wia, że czę­sto jest stosowany
w wypie­kach – cia­stach, cia­stecz­kach, a cza­sem w cukier­kach. Musco­va­do jest dosko­na­łym sło­dzi­kiem do kawy i her­ba­ty, ale spraw­dzi się rów­nież w pikant­nych, wytraw­nych potra­wach. 

Prze­cho­wy­wa­nie

Ponie­waż cukier musco­va­do (podob­nie jak wszyst­kie inne brą­zo­we cukry) ma dużo wil­go­ci, ma rów­nież skłon­ność do wysy­cha­nia. W przy­pad­ku nie­pra­wi­dło­we­go prze­cho­wy­wa­nia cukier  zbi­je się w grud­ki i osta­tecz­nie stward­nie­je. Prze­cho­wuj musco­va­do w szczel­nym pojem­ni­ku lub w pla­sti­ko­wej tor­bie na zamek bły­ska­wicz­ny. 

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaZdrowie

Dieta nieupiększająca. O nawykach, których trzeba się pozbyć

Chce­my być pięk­ne, jak naj­dłu­żej zacho­wać mło­dość. W poszu­ki­wa­niu ide­al­nej mie­szan­ki na zatrzy­ma­nie cza­su. Wyda­je się, że tyl­ko od zewnątrz moż­na dzia­łać, zapo­mi­na­jąc jak wiel­kie zna­cze­nie ma to, co ser­wu­je­my cia­łu die­tą. Jeśli z cięż­kim ser­cem patrzysz na swo­je uda, „opon­kę” i zmarszcz­ki, pomyśl, że jesz­cze masz szan­sę, by się ich pozbyć. My powie­my Ci, co nie słu­ży pięknu.
Więcej