Czy sztuka może być niewidoma? GIFy George’a Redhawka

Tekst: Kari­na Kubac­ka
Zdję­cia: Geo­r­ge Redhawk

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-1

Sur­re­alizm już od samych począt­ków, Dale­go, czy Magrit­te koja­rzo­ny był z wymy­słem fan­ta­zji, bar­dziej jawą niż real­nym świa­tem, oraz sen­ny­mi wizja­mi.

W XXI wie­ku nurt ten prze­ży­wa swój rene­sans, a to za spra­wą mię­dzy inny­mi roz­wo­ju tech­ni­ki kom­pu­te­ro­wej i ani­ma­cji. Sur­re­alizm to już nie tyl­ko prąd w sztu­ce, to tak­że spo­sób na wyra­że­nie sie­bie poprzez kre­owa­nie wir­tu­al­nych obra­zów. Dla boha­te­ra dzi­siej­sze­go arty­ku­łu – George’a Redhaw­ka to spo­sób na poka­za­nie „nie­wta­jem­ni­czo­nym”, jak wyglą­da świat według nie­wi­do­me­go czło­wie­ka.

Geo­r­ge do pew­ne­go momen­tu funk­cjo­no­wał zupeł­nie nor­mal­nie, a gdy stop­nio­wo prze­sta­wał widzieć, pra­co­wał wciąż jako inży­nier i w bran­ży medycz­nej. Utra­tę wzro­ku uwa­żał to za swo­ją oso­bi­stą kata­stro­fę i wła­ści­wie, nawet za koniec życia. Jak sam powie­dział w jed­nym z wywia­dów – codzien­nie obse­syj­nie sta­rał się zoba­czyć tak dużo, na ile pozwa­la­ła mu postę­pu­ją­ca cho­ro­ba, kie­dy w pew­nym momen­cie zro­zu­miał, że pozwo­li­ło mu to na lep­sze zro­zu­mie­nie i doce­nie­nie sztu­ki.

Wte­dy też Hawk uznał, że zosta­nie nie tyl­ko odbior­cą wra­żeń arty­stycz­nych, ale i sam zacznie je kre­ować. Tak wła­snie naro­dził się pomysł na serię nie­po­wta­rzal­nych, sur­re­ali­stycz­nych wizji, w posta­ci GIFów.

Od for­my kobie­ce­go cia­ła, po czar­no­bia­łą dro­gę i rusza­ją­ce się, kolo­ro­we oczy model­ki – Redhawk sta­wia na róż­no­rod­ność prac i nie zmu­sza odbior­cy do oglą­da­nia tej samej lub podob­nej kon­cep­cji w każ­dym dzie­le.
Jego ani­ma­cje , (para­do­skal­nie do pro­ble­mu ze wzro­kiem auto­ra) dosłow­nie oży­wa­ja na naszych oczach, bo to co w nich magicz­ne, to przede wszyst­kim ruch, kolor i sama postać obiek­tów, stwo­rzo­nych przez Redhaw­ka.

Geo­r­ge zasłu­gu­je na doce­nie­nie nie tyl­ko jako arty­sta, wpro­wa­dza­ją­cy inno­wa­cje i budu­ją­cy mosty mię­dzy sztu­ką a tech­no­lo­gią, ale tak­że jako akty­wi­sta, któ­ry poka­zu­je, że akcep­tu­jąc wła­sną nie­peł­no­spraw­ność, czy po pro­stu wadę, moż­na wciąż doko­ny­wać rze­czy wiel­kich i pięk­nych.

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-4

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-5

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-7

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-12

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-8

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-9

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-11

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-13

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-17

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-16

looping-gifs-blind-artist-world-through-my-eyes-george-redhawk-15

For Vers-24, War­saw

 

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
10 INSTAGRAMÓW TYGODNIA
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS

 
Komentarze

komen­ta­rzy