Czy istnieje miejsce na społeczną odpowiedzialność w biznesie modowym?

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: ilovegreeninspiration.com, mate­ria­ły pra­so­we

Egology in fashion (ilovegreeninspiration.com)

Moda jako przed­miot dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej potra­fi w wie­lu śro­do­wi­skach wzbu­dzać róż­no­rod­ne emo­cje. Wśród praw­dzi­wych fashion vic­tims zaszcze­pia eks­cy­ta­cję i spę­dza sen z powiek. U nie­któ­rych, z regu­ły tych bar­dziej twar­do stą­pa­ją­cych po zie­mi, nie wywo­łu­je zaś więk­szych reflek­sji. Nie­za­prze­czal­nie jed­nak posia­da dużą moc sku­pia­nia uwa­gi i wznie­ca­nia całej masy kon­tro­wer­sji, któ­re czę­sto pro­wa­dzą do napa­wa­nia ambi­wa­lent­ny­mi odczu­cia­mi jej odbior­ców. Pro­ble­ma­tycz­ne zagad­nie­nia nie sta­no­wią wyłącz­nie obiek­tu dys­ku­sji wywo­ła­nych abs­trak­cyj­ny­mi pro­jek­ta­mi, czy też moc­nym prze­ka­zem. Bar­dzo czę­sto doty­czą one nie­zwy­kle waż­nej sfe­ry codzien­ne­go życia – kwe­stii spo­łecz­nych.

Prze­mysł modo­wy nie jest dosko­na­le oszli­fo­wa­nym dia­men­tem, któ­ry w zupeł­no­ści pozba­wio­ny jest wszel­kich rys. Wyni­ka to z fak­tu, iż dzię­ki swo­je­mu gigan­tycz­ne­mu poten­cja­ło­wi stoi w obli­czu zarów­no wiel­kich pokus, jak i wyzwań – koor­dy­na­cji skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, zarzą­dza­nia ogro­mem zróż­ni­co­wa­nych zaso­bów, czy też współ­two­rze­nia kapi­ta­łu kul­tu­ro­we­go. W zależ­no­ści od per­spek­ty­wy, dla jed­nych sta­no­wi mani­fest indy­wi­du­ali­zmu, dla innych zna­ko­mi­tą for­mę mani­pu­la­cji. Ogól­nie rzecz ujmu­jąc, moda wraz z całym mecha­ni­zmem, któ­ry ją ota­cza (i w grun­cie rze­czy two­rzy), sta­no­wi ele­ment komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej.

Organic Fashion (www.lmbk-young.com)

W dobie, w któ­rej dla wie­lu jed­no­stek wyso­ce istot­na jest zasob­ność port­fe­la, a tak­że pre­stiż i uzna­nie, pozo­sta­ło rów­nież na szczę­ście spo­ro miej­sca na dzia­łal­ność etycz­ną. Moda, dzię­ki swo­im per­swa­zyj­nym wła­sno­ściom, może odgry­wać dużą rolę w sze­rze­niu moral­nych war­to­ści, a jej rynek – nie­prze­cięt­ne pole do popi­su dla filan­tro­pów. Pomy­słów na wyko­rzy­sta­nie przy­to­czo­nych moż­li­wo­ści jest wie­le, lecz co wspa­nial­sze, roz­licz­ne są coraz czę­ściej reali­zo­wa­ne. Czy są to dzia­ła­nia pro­pa­gu­ją­ce krze­wie­nie ogól­nej idei zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, łączą­cej aspek­ty eko­no­micz­ne z śro­do­wi­sko­wy­mi i spo­łecz­ny­mi, czy też akcje dobro­czyn­ne, orga­ni­zo­wa­ne w kon­kret­nym celu, war­to zain­we­sto­wać odro­bi­nę swo­je­go cza­su i środ­ków, by odwdzię­czyć się świa­tu za to, co zło­żył nam dotych­czas w swo­jej ofer­cie.

Poni­żej załą­cza­my kil­ka odsy­ła­czy do ini­cja­tyw, pod któ­ry­mi kry­ją się – naszym zda­niem – bar­dzo cie­ka­we akcje spo­łecz­ne, mogą­ce wzbu­dzić Two­je zain­te­re­so­wa­nie. Łącz przy­jem­ne z poży­tecz­nym!

Wisła­ki – pierw­szy w Pol­sce pro­jekt zre­ali­zo­wa­ny w wyni­ku crowd­fun­din­gu. Wisła­ki to mar­ka zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją odzie­ży z baweł­ny orga­nicz­nej, zarów­no dla dzie­ci, jak i doro­słych, z rów­no­cze­snym wspie­ra­niem chro­nio­nych gatun­ków zwie­rząt. Zna­kiem roz­po­znaw­czym kolek­cji są nadru­ki przed­sta­wia­ją­ce prze­sym­pa­tycz­ne nad­wi­ślań­skie stwo­rze­nia, będą­ce pod ochro­ną. Nie masz pomy­słu na pre­zent? Zaj­rzyj na stro­nę: www.shop.wislaki.com.

Rak'n'Roll

Daj Włos!” – rewe­la­cyj­ne przed­się­wzię­cie reali­zo­wa­ne przez fun­da­cję Rak’n’Roll, któ­re­go efek­ty skie­ro­wa­ne są do gro­na kobiet wal­czą­cych z nowo­two­rem. Marzy Ci się kla­sycz­ny bob lub wyra­fi­no­wa­ne pixie cut? Nie zwle­kaj i wybierz się do zaan­ga­żo­wa­ne­go w akcję zakła­du fry­zjer­skie­go, by po cię­ciu oddać pozo­sta­ło­ści swo­ich wło­sów do prze­two­rze­nia na dosko­na­łej jako­ści peru­kę. Przy­świe­ca temu szczyt­ny cel – wspie­ra­nie kobiet po che­mio­te­ra­pii na dro­dze do odzy­ska­nia zdro­wia. Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem: www.raknroll.pl.

Pajacyk,Lemoniq,WhatAnnaWears

Paja­cyk – Pol­ska Akcja Huma­ni­tar­na, pro­wa­dzą­ca pro­gram doży­wia­nia dzie­ci w szko­łach, zawią­za­ła w tym roku współ­pra­cę z pro­du­cen­tem biżu­te­rii arty­stycz­nej Lemo­niq. W sprze­da­ży już dostęp­ne są uro­cze bran­so­let­ki z sym­bo­lem akcji w posta­ci paja­cy­ka. Dwie wer­sje dla fashio­ni­stek i swo­ich fanów zapro­jek­to­wa­ła Anna Sku­ra, pro­wa­dzą­ca blog What Anna Wears. Nie zwle­kaj i zakup jed­ną dla sie­bie, a dru­gą dla naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki! Dostęp­ne pod witry­ną: www.lemoniq.pl.

Cie­ka­wy punkt widze­nia i roz­wi­nię­cie nie­któ­rych zagad­nień poru­szo­nych w niniej­szym arty­ku­le możesz zna­leźć na blo­gu Sty­le and The Start Up, w zakład­ce Susta­ina­bi­li­ty. Pole­ca­my lek­tu­rę!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
SPOSOBY NA LEPSZĄ PAMIĘĆ
SIOSTRZANE MARKI H&M
KTO DYKTOWAŁ TRENDY W 2015 ROKU?
TOP 7 RESTAURACJI NA ROMANTYCZNĄ KOLACJĘ
DZIEWCZYNA Z MISJĄ. JOANNA PACHLA I JEJ „WYRWANE Z KONTEKSTU”
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIEDZIELIŚCIE O FAST-FOODKomentarze

komen­ta­rzy