NewsroomUroda

Czy hybryda niszczy paznokcie?

Dziś wiele z nas nie wyobraża sobie już malowania paznokci zwykłym lakierem. Nic dziwnego, lakier hybrydowy wygląda i trzyma się o wiele lepiej. Jednak, czy aby na pewno nie szkodzi paznokciom?

Coraz częściej usłyszeć można historię koleżanek, które z jakiegoś powodu po wielu latach robienia popularnej hybrydy, dostały na nią uczulenia. Albo wreszcie zdecydowały się zrobić sobie przerwę od manicure hybrydowego, a wtedy okazało się, że ich paznokcie są cienkie jak papier. Dlaczego się tak dzieje, i czy faktycznie problemem jest sam lakier hybrydowy?

Czy hybryda niszczy paznokcie?

Lakier hybry­do­wy – czy jest szkodliwy?

Lakier hybry­do­wy swo­ją trwa­łość zawdzię­cza zawar­to­ści poli­me­rów, któ­re utwar­dza­ją się pod wpły­wem świa­tła UV. Utrzy­mu­je się bez zarzu­tu na płyt­ce paznok­cia nawet do trzech tygo­dni, a zdjąć go moż­na jedy­nie uży­wa­jąc pro­duk­tu na bazie ace­to­nu, bądź w mecha­nicz­ny spo­sób, spi­ło­wu­jąc go z paznok­ci. Cechu­je go tak­że wyjąt­ko­wo inten­syw­ny, kry­ją­cy kolor, któ­re­go czę­sto próż­no szu­kać w kla­sycz­nych lakie­rach. 

Nie moż­na powie­dzieć, że hybry­da sama w sobie nisz­czy paznok­cie, ale jej zdej­mo­wa­nie i nie­umie­jęt­ne wyko­ny­wa­nie już tak. Wzrost aler­gii i cho­rób paznok­ci zwią­za­ny jest bez­po­śred­nio z coraz częst­szym wyko­ny­wa­niem mani­cu­re hybry­do­we­go samo­dziel­nie w warun­kach domo­wych. Akce­so­ria do wyko­ny­wa­nia paznok­ci są coraz tań­sze i łatwo dostęp­ne, co tym bar­dziej zachę­ca do tego, aby same­mu spró­bo­wać robie­nia hybrydy.

Popraw­nie utwar­dzo­ny lakier hybry­do­wy oprócz tego, że sta­no­wi mecha­nicz­ną barie­rę i unie­moż­li­wia ‘oddy­cha­nie’ paznok­cia, tak napraw­dę nie wpły­wa bez­po­śred­nio na płyt­kę. Nie spra­wia, że jest ona cień­sza, pazno­kieć gorzej rośnie, jest mięk­ki, łamie się. Wszyst­kie te pro­ble­my spo­wo­do­wa­ne są nie­umie­jęt­nym zdej­mo­wa­niem hybrydy.

Pierw­szy pro­blem doty­czy mocze­nia paznok­ci w ace­to­nie w celu zdję­cia sta­rej war­stwy lakie­ru. Ace­ton wni­ka­jąc w pazno­kieć osła­bia go i zmiękcza.

Kolej­ny kło­pot to mecha­nicz­ne zdej­mo­wa­nie hybry­dy i w efek­cie tak zwa­ne prze­pi­ło­wy­wa­nie płyt­ki. Nawet jeśli jest nie­wiel­kie, to z cza­sem spra­wia, że pazno­kieć sta­je się cien­ki, a doty­ka­nie go jest bolesne.

Naj­bez­piecz­niej­szą opcją zdej­mo­wa­nia lakie­ru hybry­do­we­go jest uży­wa­nie fre­zar­ki, jed­nak przez oso­bę, któ­ra jest do tego prze­szko­lo­na. W domo­wych warun­kach war­to nato­miast zdej­mo­wać lakier jedy­nie do bazy. Ochro­ni ona pazno­kieć przed ura­za­mi mecha­nicz­ny­mi, nie może­my jed­nak z dru­giej stro­ny trzy­mać się zbyt dłu­go – war­to zdjąć ją, ale wyko­nu­jąc  to co dru­gi, bądź trze­ci manicure.

Uczu­le­nie na hybry­dę – przyczyny

Aler­gia na hybry­dę obja­wia się zaczer­wie­nie­niem skó­ry, swę­dze­niem opusz­ków oraz sucho­ścią skó­ry. Pra­wie zawsze wyma­ga kon­sul­ta­cji leka­rza i zaprze­sta­nia uży­wa­nia kosme­ty­ków hybry­do­wych nawet na pół roku. Nowy lakier, nawet ulu­bio­ne­go pro­du­cen­ta, może uczu­lić dla­te­go, że każ­dy kolor skła­da się z róż­nych związ­ków che­micz­nych. 

Jeśli jed­nak aler­gia wystą­pi­ła mimo bra­ku zmia­ny uży­wa­nych kosme­ty­ków, to spra­wa jest pro­sta – pra­wie na pew­no cho­dzi o nie­do­sta­tecz­ne utwar­dze­nie lakie­ru w lam­pie. Jeśli pro­dukt jest nie­do­sta­tecz­nie twar­dy, na przy­kład daje się pod­wa­żyć paznok­ciem, to w efek­cie nie tyl­ko będzie nie­trwa­ły, ale tak­że może nas uczu­lić. Dla­te­go zawsze war­to prze­czy­tać kon­kret­ne instruk­cje pro­du­cen­ta, zarów­no lakie­rów, jak i lam­py do hybryd.

Sam mani­cu­re hybry­do­wy nie nisz­czy paznok­ci, my jed­nak nie jeste­śmy zwo­len­ni­ka­mi tego, aby wyko­ny­wać go cały czas. Każ­da z nas lubi cie­szyć się pięk­ny­mi i zadba­ny­mi paznok­cia­mi, ale zapew­nia­my, że wypie­lę­gno­wa­na płyt­ka bez lakie­ru tak­że potra­fi być pięk­na! 

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy