Człowiek nie pies i czytać musi, czyli Big Book Festival 2015

Pod takim hasłem odbędzie się w Warszawie trzecia edycja Big Book Festival. Wydarzenie będzie miało miejsce przy ulicy Hożej 51 w fabryce serów SerWar i potrwa 3 dni (12 – 14 czerwca). Na odwiedzających czeka 50 spotkań, dyskusji, warsztatów, spacerów, wystaw i akcji. Do tego, że warto czytać chyba nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

 LOGO_BBF2015_Czlowiek nie pies i czytac musi!650

Big Book Festi­val orga­ni­zo­wa­ny jest przez fun­da­cję “Kul­tu­ra nie boli” od 2012 roku. Całą akcję wspie­ra Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa oraz publicz­ni i pry­wat­ni part­ne­rzy. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że jest to jedy­ny mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal lite­rac­ki orga­ni­zo­wa­ny w War­sza­wie. W tym roku tema­tem prze­wod­nim będzie pamięć.

Festi­wal roz­pocz­nie się w pią­tek o 19.30 spo­tka­niem Razii Iqbal z Artu­rem Domo­sław­skim i roz­mo­wą o przy­szło­ści repor­ta­ży i bio­gra­fii – o odwa­dze i odpo­wie­dzial­no­ści tych, któ­rzy opi­su­ją świat.
O godzi­nie 21.30 odbę­dzie się pre­mie­ra spek­ta­klu mul­ti­me­dial­ne­go „Wie­czo­rem. W poszu­ki­wa­niu Pil­cha” (w pol­skiej i angiel­skiej wer­sji języ­ko­wej). Zagra­nicz­ny­mi gość­mi tego­rocz­ne­go festi­wa­lu będą mię­dzy inny­mi: Zadie Smith, Sophie, Swie­tła­na Alek­si­je­wicz , Sofi Oksa­nen , Lars Saabye Chri­sten­sen oraz Her­bjørg Was­smo. Wśród pol­skich pisa­rzy znaj­dą się mię­dzy inny­mi: Mariusz Czu­baj, Zyg­munt Miło­szew­ski, Kata­rzy­na Bon­da (patrz wywiad na VERS-24!) Gaja Grze­go­rzew­ska, Mag­da­le­na Tul­li, Joan­na Bator oraz Anna Jan­ko.

W nie­dzie­lę w samo połu­dnie odbę­dzie się bicie rekor­du w licz­bie osób i psów czy­ta­ją­cych razem na wol­nym powie­trzu. Aby wziąć udział w biciu rekor­du nale­ży przyjść w nie­dzie­lę do Pasa­żu Wie­cha (oczy­wi­ście z czwo­ro­no­giem!), pobrać nume­rek i przez 30 minut czy­tać książ­kę ( książ­kę będzie moż­na tak­że wypo­ży­czyć).

Wśród czy­ta­ją­cych roz­lo­so­wa­ne zosta­ną nagro­dy!

Spo­tka­nia, na któ­re war­to się udać:

 JAKA MATKA, TAKA CÓRKA? PAMIĘĆ MIĘDZY NAMI – 14.06, godz. 14.00

Joan­na Bator, Anna Jan­ko, Mag­da­le­na Tul­li w roz­mo­wie z Mag­dą Mołek. Jak prze­szłość wędru­je mię­dzy poko­le­nia­mi i czy ist­nie­je wol­ność od rodzin­nej pamię­ci.

ROK 1955: NARODZINY PAŁACU – 14.06, godz. 12.00

Beata Cho­mą­tow­ska i Han­na Szczu­be­łek w roz­mo­wie z Jerzym Sosnow­skim. Kocha­ny i nie­na­wi­dzo­ny – od 60 lat PKiN stoi dum­nie. Podróż przez wszyst­kie pię­tra i tajem­ni­ce naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ne­go budyn­ku w Pol­sce.

20 / 30 – BITWA POKOLEŃ – 13.06, godz. 16.00

Domi­ni­ka Sło­wik i Jakub Żul­czyk w roz­mo­wie z Andrze­jem Baj­gu­zem. Ona dwu­dzie­sto­let­nia, on trzy­dzie­sto­let­ni. O języ­ku dwóch gene­ra­cji, o nowych spo­so­bach widze­nia i opi­sy­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści.

PRZENIESIENI. MIEJSCE W PAMIĘCI – 14.06, godz. 14.00

Ste­fan Chwin i Eugen Ruge w roz­mo­wie z Bar­to­szem Pan­kiem O geo­gra­fii wspo­mnień w „prze­sie­dlo­nych“ mia­stach. O tym, czy archi­tek­tu­ra pamię­ta woj­nę.

BŁĄD W ZEZNACZNIACH. GRA Z PUBLICZNOŚCIĄ – 13.06, godz. 16.00

Bry­tyj­ska pisar­ka Sophie Han­nah odsła­nia całą praw­dę o pięk­nie kry­mi­na­łu. I tro­pi zabój­cę ukry­wa­ją­ce­go się wśród widzów. W roli młod­sze­go detek­ty­wa Jaro­sław Kuź­niar.

NIEMOWA. CZEGO NIKT NIE MÓWI O SKANDYNAWSKICH KRYMINAŁACH – 13.06, godz. 16.00

Cze­mu Szwe­dzi mor­du­ją tak dobrze. I jak się pisze seria­le elek­try­zu­ją­ce świat. Han­sa Rosen­feld­ta, auto­ra best­sel­le­ro­wych powie­ści i sce­na­riu­szy, pyta Krzysz­tof Kwiat­kow­ski.

 BYŁ SOBIE POLAK, RUSEK I NIEMIEC – PRZECIW STEREOTYPOM  – 14.06, godz. 16.00, SALA 1

Trzech świet­nych pisa­rzy w anty­ste­re­oty­po­wej dys­ky­sji, dzię­ki któ­rej polu­bisz Rosjan. Janusz Leon Wiśniew­ski jest ich uko­cha­nym pol­skim pisa­rzem. Rosja­nin Wła­di­mir Soro­kin – naj­waż­niej­szym rosyj­skim auto­rem. A Boris Reit­schu­s­ter – naj­bar­dziej nie­lu­bia­nym na Krem­lu Niem­cem. Żegna­my mity, szu­ka­my bli­sko­ści i powo­dów do uśmie­chu.

Czas: 12 – 14 czerw­ca 2015

Miej­sce: ul. Hoża 51

Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia jest bez­płat­ny!

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAMAKI I KSIĄŻKI NAD WISŁĄ, W RAMACH PROJEKTU OTWARTA WARSZAWA
SIOSTRZANE MARKI H&M
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy