Czerń we wnętrzach

Czerń we wnę­trzach jesz­cze do nie­daw­na wystę­po­wa­ła tyl­ko w posta­ci deta­li, a jej zasto­so­wa­nie na ścia­nach budzi­ło oba­wy. Dziś zago­ści­ła w naszych domach, nada­jąc im wyra­zi­sty cha­rak­ter. Jak umie­jęt­nie zaaran­żo­wać czar­ne wnę­trze, by unik­nąć efek­tu przy­tło­cze­nia?

Czerń, daw­niej sym­bo­li­zu­ją­ca smu­tek i mrok, w XX wie­ku zyska­ła nowy wymiar. Za spra­wą iko­nicz­nych pro­jek­tów Coco Cha­nel, sta­ła się syno­ni­mem wyra­fi­no­wa­ne­go sma­ku, luk­su­su i ele­gan­cji w uni­ka­to­wym wyda­niu. Dziś kró­lu­je nie tyl­ko w świe­cie mody, ale rów­nież w bran­ży wnę­trzar­skiej, sta­no­wiąc odważ­ną alter­na­ty­wę dla wszech­obec­nej bie­li.

Okiem eks­per­ta

Aran­ża­cja z wyko­rzy­sta­niem czer­ni wyma­ga prze­my­śla­nych roz­wią­zań, aby unik­nąć efek­tu przy­tło­cze­nia prze­strze­ni.
-Czerń to pro­po­zy­cja, któ­ra naj­le­piej spraw­dza się w dużych, dobrze oświe­tlo­nych pomiesz­cze­niach. To kolor, któ­ry wpro­wa­dza nutę eks­tra­wa­gan­cji i wno­si zupeł­nie nową jakość. Wie­le osób boi się zasto­so­wa­nia czer­ni na ścia­nach, uwa­ża­jąc, że wnę­trze sta­nie się ponu­re i przy­gnę­bia­ją­ce. Aby tego unik­nąć, war­to wpro­wa­dzić kon­tra­stu­ją­ce dodat­ki, któ­re oży­wią sty­li­za­cję. Bar­wa ta bar­dzo dobrze pre­zen­tu­je się w towa­rzy­stwie zło­ta lub sre­bra, two­rząc z nimi zesta­wie­nia peł­ne ele­gan­cji – radzi Kamil Maślan­ka z BoCon­cept War­sza­wa.

W wie­lu odsło­nach

W social mediach kró­lu­ją zdję­cia miesz­kań utrzy­ma­nych w bie­li lub paste­lach. Czerń to dosko­na­ła alter­na­ty­wa, pozwa­la­ją­ca stwo­rzyć wyjąt­ko­we aran­ża­cje, któ­re przy­ku­ją spoj­rze­nia. Wypo­sa­że­nie w tym kolo­rze świet­nie kom­po­nu­je się z wnę­trza­mi w róż­nych sty­lach – mini­ma­li­stycz­nym, skan­dy­naw­skim, kla­sycz­nym czy lofto­wym.

Magia deta­li

W nie­wiel­kich pomiesz­cze­niach, czerń naj­le­piej wpro­wa­dzić przy pomo­cy mebli i dodat­ków, ponie­waż kolor ten optycz­nie pomniej­sza prze­strzeń. Ist­nie­je wie­le moż­li­wo­ści, aby prze­my­cić czerń do wnę­trza: od akce­so­riów, poprzez meble, aż po ramy okien­ne czy włącz­ni­ki świa­teł.

Desi­gner­skie, czar­ne meble oraz dodat­ki są dostęp­ne w ofer­cie BoCon­cept War­sza­wa.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy