Czerń też jest kolorem lata

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

PicMonkey Collage

Przed­sta­wia­my Wam desi­gnerskie cuda z Danii plus miej­ski ogród.
Do kupie­nia w skle­pie Red Onion.

602242_ding_table_glassblack_2-750x750Sto­lik Ding / Nor­mann Copen­ha­gen
Sto­lik Ding inspi­ro­wa­ny jest tra­dy­cyj­ny­mi, trój­wy­mia­ro­wy­mi łami­głów­ka­mi.  Ten stół to 3 dębo­we nogi, któ­re skła­da się bez uży­cia śrub czy innych narzę­dzi.  Po zło­że­niu stół przy­wo­dzi na myśl rzeź­biar­ski węzeł na któ­rym opar­ty jest szkla­ny blat.  Nogi sto­li­ka Ding dostęp­ne są w kolo­rze natu­ral­nym, czar­nym lub kora­lo­wym.  Blat zaś może być w opcji szkła prze­źro­czy­ste­go lub dym­ne­go. Wyso­kość 40 cm x 75 cm,
1612 zł

solniczka-i-pieprzniczka-friends-normann-copenhagen

Friends” Sol­nicz­ka i pie­prz­nicz­ka  / Nor­mann Copen­ha­gen 
To może być dosko­na­ły pre­zent dla kogoś z poczu­ciem humo­ru.  Ale też może być bar­dzo, bar­dzo złym pre­zen­tem. Sol­nicz­ka i pie­prz­nicz­ka o nazwie Gor­don & Andre­as bawi się podwój­nym zna­cze­niem duń­skie­go sło­wa bos­se, któ­re m.in zna­czy gej.  Jeden z przy­ja­ciół nosi skó­rza­ną kami­zel­kę co pozwa­la odróż­nić sól od pie­przu.
149 zł

misa-38-cm-krenit-normann-copenhagen-czarna

Misa Kre­nit  / Nor­mann Copen­ha­gen
Łyż­ki do sała­ty Kre­nit / Nor­mann Copen­ha­gen
Czy­ste i pro­ste linie tego zesta­wu naśla­du­ją wzor­nic­two dale­kie­go Wscho­du. Funk­cja i este­ty­ka dosko­na­le się tu dopeł­nia­ją.  Zestaw wyko­na­ny jest z solid­nej mela­mi­ny – może jed­no­cze­śnie słu­żyć jako przed­miot codzien­ne­go użyt­ku i dopeł­nie­nie ele­ganc­kiej zasta­wy sto­ło­wej.
Miska 115 zł / Łyż­ki 79 zł

vitra-pojemnik-na-narzedzia-toolbox-basic-dark-11554-750x750

Pojem­nik na narzę­dzia Tool­box / Vitra 
Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy nową dosta­wę popu­lar­ne­go pojem­ni­ka Tool­box.  Miej swo­je naj­po­trzeb­niej­sze narzędzia/ przy­bo­ry zawsze pod ręką.  Tool­box może być uży­wa­ny w kuch­ni, łazien­ce, salo­nie, biu­rze, a tak­że w pra­cy.
128 zł

DT04-BK-750x750

Zegar ścien­ny Tick / Mon­do
Zegar japoń­skiej mar­ki Mon­do, któ­ra zwy­cię­ży­ła w Red Dot Design Award 2013.  Jej styl to mini­ma­lizm, któ­ry imple­men­to­wa­ny w przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku spra­wia, że są nie­ba­nal­ne. Zegar ten wyko­na­ny jest z wyso­kiej jako­ści two­rzy­wa ABS.
Wyso­kość 40 cm x 18,6 cm,
143 zł

StLTEzNDc0MS1VcmJhbiBHYXJkZW5fSV83MTIxMF8yNl9wbGFobnQgYmFnX1N4M19jb2ZmZWUgYmFyLmpwZw==

Doni­ca potrój­na / AUTHENTICS
Zestaw 3 toreb na rośli­ny na meta­lo­wym sto­ja­ku – Authen­tics Urban Gar­den.   W środ­ku nie­prze­ma­kal­ne wkład­ki, fli­ze­li­na dre­nu­ją­ca oraz gli­nia­ny gra­nu­lat abo­sor­bu­ją­cy wodę zapew­nia­ją rośli­nom ide­al­ny poziom wil­got­no­ści bez prze­cie­ka­nia.  Zestaw 3 takich toreb uła­twi Ci upra­wia­nie ziół na para­pe­cie lub ory­gi­nal­nie ude­ko­ru­je śro­dek stó­łu jeśli uło­żysz tor­by w kół­ko i posa­dzisz w nich kwia­ty.  Tor­by na rośli­ny są czę­ścią inno­wa­cyj­ne­go pro­jek­tu  Urban Gar­den Series, któ­ry został zapro­jek­to­wa­ny przez Patric­ka Nada­eau dla fir­my Authen­tics.
519 zł

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
redonion.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy