Czerń od stóp do głów

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska
Zdję­cia: harpersbazaar.com, tumblr.com, collagevintage.com

London_Fashion_Week-Spring_Summer_16-LFW-Street_Style-Collage_Vintage-Erin_Wasson-Leather_Jacket-Frenchy_Hat-3-790x1185

Ponad­cza­so­wa czerń nie musi być nud­na. Jest bez­piecz­na i pasu­je na każ­dą oka­zję, ale jak uroz­ma­icić czar­ny strój, żeby zamie­nić go w cie­ka­wą kom­po­zy­cję? Mamy kil­ka wska­zó­wek jak nosić czerń od stóp do głów, wzo­ru­jąc się na naszych ulu­bio­nych, sty­lo­wych gwiaz­dach.

hbz-the-list-all-black-01

Wel­we­to­wa sukien­ka, z cie­ka­wym dekol­tem to ide­al­ne roz­wią­za­nie na wie­czór. Nie­ty­po­wy mate­riał i ozdob­na góra spra­wia­ją, że czar­na sty­li­za­cja na pew­no do nud­nych nie nale­ży. Ale­xa Chung wie jak zwró­cić na sie­bie uwa­gę bez zbęd­ne­go epa­to­wa­nia cia­łem i szo­ku­ją­cych kre­acji.

hbz-the-list-all-black-02

Pro­po­zy­cja dla odważ­nych. Kok­taj­lo­wa sukien­ka ozdo­bio­na zosta­ła pió­ra­mi. Karl Leger­feld nie pozwa­la się nudzić, a Lily Donald­son wyglą­da pięk­nie jako dys­tyn­go­wa­ny ptak Cha­nel.

hbz-the-list-all-black-03

Ken­dall Jen­ner to od kil­ku sezo­nów kró­lo­wa wybie­gów i sty­lu. Jej total­nie czar­na sty­li­za­cja zosta­ła zła­ma­na sek­sow­ną koron­ką, któ­ra odsła­nia brzuch i spra­wia, że sty­li­za­cja zapre­zen­to­wa­na na lot­ni­sku pozwa­la jej wzbić się na modo­we szczy­ty.

hbz-the-list-all-black-04
Pro­por­cje – to one spra­wia­ją, że strój będzie wyglą­dał dobrze i pod­kre­śli naszą syl­wet­kę. Kie­dy gra­my tyl­ko jed­nym kolo­rem odpo­wied­nie pro­por­cje mogą być bar­dzo pomoc­ne. Smo­kin­go­wa sukien­ka Kate Bosworth nie dość, że bar­dzo ele­ganc­ka, to pięk­nie zazna­cza talię aktor­ki i sku­pia na niej całą uwa­gę.

rs_634x1024-150629095001-634.Jennifer-Lawrence-Fashion-Crop-Pencil-Skirt.jl.062915

Sub­tel­ne prze­świ­ty i kawał­ki gołe­go cia­ła ide­al­nie wyrów­na­ją pro­por­cje i pobu­dzą wyobraź­nie. Taka sty­li­za­cja nie może być nud­na, a stra­te­gicz­ne wycię­cia są bar­dziej efek­tyw­ne niż inten­syw­ne kolo­ry.

milan_fashion_week_spring_summer_15-mfw-street_style-total_black_look-

Nie­za­wod­ne roz­wią­za­nie, dzię­ki któ­re­mu nasza czar­na sty­li­za­cja nabie­rze roz­ma­chu to odpo­wied­nie dodat­ki. Nasz total look może­my oży­wić kon­tra­stu­ją­cą toreb­ką, bądź dużym, wyra­zi­stym naszyj­ni­kiem. Wła­śnie do takiej sty­li­za­cji spraw­dzi się toreb­ka, któ­rej nigdy wcze­śniej nie nosi­łaś, bo była zbyt odważ­na na co dzień.

1068d964ba19ade143cf0490ffb393c1

Kró­lo­wa Sek­sa­pi­lu – Gigi Hadid swo­ją pro­stą czar­ną sukien­kę Bal­ma­in zaak­cen­to­wa­ła cie­ka­wy­mi buta­mi na obca­sie, to ide­al­ny; czar­ny i sek­sow­ny look na wie­czór. Nuda nam nie­strasz­na w takiej sty­li­za­cji. You rock Gigi!

tumblr_nrhga2LS3f1qcv7buo1_1280

Nie­za­wod­na skó­rza­na ramo­ne­ska uzu­peł­ni nie­mal każ­dą sty­li­za­cję – tę czar­ną tak­że. Pro­ste roz­wią­za­nie stwo­rzy ide­al­ną kom­bi­na­cję z resz­tą. Naj­prost­sze roz­wią­za­nia cza­sa­mi oka­zu­ją się naj­lep­sze.

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
JAK NOSIĆ DZWONY?
„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
MIŁOŚĆ NA ZAKRĘCIE. 6 ZNAKÓW, ŻE TO KONIEC
HELMUT NEWTON I KOBIETY
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
10 FAKTÓW KTÓRYCH NIE WIESZ O MARCE BALMAINKomentarze

komen­ta­rzy