Czas rozpieszczania zmysłów

W świe­cie mody i wciąż zmie­nia­ją­cych się tren­dów, nie­za­wod­na jest kla­sy­ka. Jest zawsze ele­ganc­ka i zawsze w dobrym tonie, co daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Blue jeans, bia­ły t-shirt, czar­na, pro­sta szpil­ka czy skó­rza­na ramo­ne­ska – to są tak zwa­ne ever­gre­ens. Dokład­nie to samo obser­wu­je­my w przy­pad­ku body, któ­re dum­nie powró­ci­ło z lat ’90.

unspecified

Uwiel­bia­my body za to, że jest po pro­stu easy-going. Per­fek­cyj­ne body jest niczym dru­ga skó­ra deli­kat­nie otu­la­ją­ca cia­ło i pod­kre­śla­ją­ca jego kobie­ce kształ­ty. Tak wła­śnie moż­na opi­sać body pro­jek­to­wa­ne przez Kasię Poryc­ką i Manu­elę Pie­niak, któ­re stwo­rzy­ły mar­kę Saint Body.

Ogrom­ną zale­tą tego pro­duk­tu jest mate­riał oraz pre­cy­zja wyko­na­nia. Zasto­so­wa­nie wyso­ko­ga­tun­ko­wej mie­szan­ki baweł­ny i wisko­zy zapew­nia kom­fort nosze­nia. Bez­sz­wo­we wykoń­cze­nie dosko­na­le współ­gra z cia­łem. W wybra­nych mode­lach wyko­rzy­sta­ny został szy­fon, któ­ry nada­je zmy­sło­we­go cha­rak­te­ru. Naszym zda­niem jest to jeden z naj­lep­szych pomy­słów na tego­rocz­ny pre­zent od Miko­ła­ja.

unspecified4unspecified6unspecified1unspecified2unspecified3

Cała kolek­cja dostęp­na jest na www.saintbody.com

Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy