Czas na zamsz

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: pinterest.com

16912690772_789ef9d92e_o

Z sezo­nie wio­sen­no-let­nim sta­no­wił pod­sta­wę boho chic, na jesień powra­ca w nowej odsło­nie. Zamsz jest już nie tyl­ko dodat­kiem, z któ­re­go wyko­na­ne są  mod­ne tor­by z frędz­la­mi czy wyso­kie koza­ki. Jesie­nią będzie­my cie­szyć się doty­kiem deli­kat­ne­go mate­ria­łu, z któ­re­go więk­szość pro­jek­tan­tów posta­no­wi­ła uszyć sty­lo­we płasz­cze. Na wybie­gu odnaj­dzie­my je w prze­róż­nych odsło­nach, od tych mini­ma­li­stycz­nych i suro­wych, po te pod­kre­śla­ją­ce atu­ty kobie­cej syl­wet­ki.

2142cfd6ed797579d66562c941cdcb22

Mar­ka The Row, za któ­rą sto­ją sio­stry Olsen, pro­po­nu­je pro­sty pudeł­ko­wy fason, a sam płaszcz spra­wia wra­że­nie pozszy­wa­ne­go z dużych pro­sto­kąt­nych kawał­ków mate­ria­łu. Pod­szy­ty kożusz­kiem płaszcz z met­ką Saint Lau­rent może zostać z nami nawet na kolej­ną porę roku. Jego kame­lo­wy odcień ocie­pli kli­mat mroź­nej zimy.

Z myślą o naj­więk­szych zmar­z­lu­chach powsta­ła zamszo­wa pro­po­zy­cja od Guc­ci – z koł­nie­rzem, man­kie­ta­mi i wykoń­cze­niem pod­szy­tym cie­płym futrem w kolo­rze jasne­go brą­zu. Wyglą­da niczym kożuch na zimę stu­le­cia, choć może­my być spo­koj­ni, że taka nam już nie gro­zi. Do pra­cy załóż go do spodni cyga­re­tek oraz gol­fu w jasnym odcie­niu beżu, na spo­tka­nie z przy­ja­ciół­mi dobierz jasny odcień dżin­su.

W ślad za tren­da­mi lan­so­wa­ny­mi przez naj­więk­sze domy mody idą popu­lar­ne sie­ciów­ki i musi­my przy­znać, że dosko­na­le im to wycho­dzi! Kla­sycz­nych zamszo­wych (lub imi­tu­ją­cych zamsz) tren­chy szu­kaj w Zarze, Man­go, Top­shop oraz H&M.

Suede-Outfits-1

acf16d8be091046c7c3f8a17ccd86a10

f6k7

6bafbee11be3370680c1347be2026287

7d33d117ec8acd482ce8b1d5284ef926
jacekkorczak.pl

69f11b485d9b66c4fcdcb56d61b02c75

0147e6a2a92c96366913d8d85d372150

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIEKomentarze

komen­ta­rzy