Czas na buty… z pomponem

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska
Zdję­cia:
tumblr.com, fashion-agony.com

21368207142_c835239484_o
Przed­sta­wia­my trend dla kobiet nie boją­cych się dodat­ków z poczu­ciem humo­ru. Mięk­kie, pufia­ste, a cza­sem na doda­tek kolo­ro­we pom­po­ny będą tej jesie­ni zdo­bić nasze buty. Jest to nie­co eks­cen­trycz­ny trend, któ­ry praw­do­po­dob­nie dłu­go się nie utrzy­ma, dla­te­go korzy­staj­cie z nie­go teraz i już szu­kaj­cie wyma­rzo­nych butów, z pom­po­nem oczy­wi­ście. Vers-24 Wam w tym pomo­że.

W każ­dym sezo­nie, na wybie­gach, oprócz wymyśl­nych kre­acji, nowych pro­po­zy­cji od pro­jek­tan­tów nad któ­ry­mi się roz­pły­wa­my, ale mimo wszyst­ko nie odwa­ży­ły­by­śmy się zało­żyć ich na co dzień, rodzi się gwiaz­da. Eks­tra­wa­ganc­ki doda­tek / nie­ty­po­wy nadruk, czy krój, któ­ry na parę mie­się­cy zaj­mu­je hono­ro­we miej­sce na łamach maga­zy­nów modo­wych a tak­że sta­je się praw­dzi­wym must-have każ­dej sza­nu­ją­cej się blo­ger­ki modo­wej. Tym razem padło na buty ozdo­bio­ne pom­po­na­mi. Kró­lo­wa­ły na poka­zach takich marek jak Gucii, Jim­my Choo, Miu Miu, czy Sophia Webster.

21192114779_e998a5250a_o

20756344074_87ac95e982_o

20756340494_ffd3a1e5af_o

PomPomShoes1

Zako­cha się w nich każ­da miło­śnicz­ka fan­ta­zyj­nych dodat­ków. Wbrew pozo­rom, świet­ne będą tak­że dla mini­ma­li­stek, gdyż w sub­tel­ny spo­sób mogą zła­mać bar­dzo suro­we sty­li­za­cje. Wybór wyso­ko­ści obca­sa nale­ży do Was, mode­le na pła­skim obca­sie są rów­nie mod­ne jak te na wyż­szym. Sie­ciów­ki bar­dzo szyb­ko pod­ła­pa­ły trend i w mgnie­niu oka wpro­wa­dzi­ły go do swo­jej ofer­ty. Dla­te­go też, może­my zna­leźć napraw­dę spo­ry wybór naj­mod­niej­szych w tym sezo­nie butów po przy­stęp­nej cenie w naszych ulu­bio­nych skle­pach.

_10905560Guc­ci

image2xxl-2

Asos 

_10871343

Guc­ci42F26IBRG_large

Top­shop

image2xxl

Asos 

NMX2TLX_mz

Sophia Webster355858101

New Look

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
10 NAJLEPSZYCH STYLIZACJI POLSKIEJ BLOGOSFERY
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
INTERVIEW / 5 MINUT Z MARGARET
BUTY NA JESIEŃKomentarze

komen­ta­rzy