CV Top Modelki Dree Hemingway

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: models.com

d10

Imio­na: Dree Louise

Nazwi­ska: Hemin­gway Cri­sman

Data i miej­sce uro­dze­nia: 4 grud­nia 1987, Sun Val­ley (Ida­ho, USA)

Wzrost: 175 cm

Agen­cje mode­lin­go­we: DNA Models (Nowy Jork), Eli­te Paris, Models 1 (Lon­dyn)

d4

d1

Począt­ki karie­ry: W wie­ku 17 lat (2004 rok), Dree wzię­ła udział w sesji zdję­cio­wej do maga­zy­nu Teen Vogue. Jej pierw­sza agen­cja to Ford Models. Na wybie­gu zade­biu­to­wa­ła dopie­ro w 2009 roku, pre­zen­tu­jąc jesien­no – zimo­wą kolek­cję Given­chy. Kil­ka mie­się­cy póź­niej poja­wi­ła się na wybie­gu Calvi­na Kle­ina w Nowym Jor­ku.

Przed obiek­ty­wem: Pete­ra Lind­ber­gha, Seba­stia­na Faeny, Bruce’a Webe­ra, Ange­lo Pen­net­ty, Inez van Lam­swe­er­de & Vinoodh’a Matadin’a, Liz Col­lins, Danie­la Jack­so­na, Dana Mar­ten­se­na, Maria­no Vivan­co, Bry­ana Adam­sa

d5

Sesje w maga­zy­nach mody: Elle (Wło­chy, Fran­cja), Vogue (USA, Wiel­ka Bry­ta­nia, Niem­cy, Hisz­pa­nia, Tur­cja, Chi­ny), Vani­ty Fair (Fran­cja), W Maga­zi­ne, Harper’s Baza­ar UK, Pur­ple, Rika Maga­zi­ne, Love Maga­zi­ne, Zeit Maga­zi­ne, Inte­rview Ger­ma­ny, Muse Maga­zi­ne, i-D Maga­zi­ne

Na wybie­gu: Karl Lager­feld, Cha­nel, Giles, Rue du Mail, House of Hol­land, Schiat­zy Chen, Calvin Kle­in, Given­chy

d2

d11 d3

Kam­pa­nie rekla­mo­we: Guc­ci, Jean Paul Gaul­tier, Valen­ti­no, H&M, Cha­nel, Paco Raban­ne, AY Not Dead, Hugo Boss, Erman­no Sce­rvi­no, Aber­crom­bie and Fitch, GAP, DKNY

Przy­ja­cie­le z bran­ży: pro­jek­tant mody Ale­xan­der Wang, Calvin Kle­in, model­ki: Lara Sto­ne, Raqu­el Zim­mer­mann, Lily Donald­son, Pop­py Dele­vin­gne

d8

Jak zaku­py, to: Koniecz­nie w skle­pach z ubra­nia­mi vin­ta­ge oraz w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Asos.com.

Iko­na sty­lu: aktor­ka Kathe­ri­ne Hep­burn

Ulu­bio­ny dom mody: Isa­bel Marant

d9

Sty­li­za­cja na co dzień: Ubra­nie dopa­so­wu­je do swo­je­go samo­po­czu­cia, wybie­ra te pro­ste z męskim szny­tem, ale dziew­czę­cy­mi akcen­ta­mi. Naj­bar­dziej ceni pro­jek­ty, któ­re dają jej kom­fort i poczu­cie luzu.

Poza mode­lin­giem:  Od 5. do 15. roku życia Dree tre­no­wa­ła balet. Mimo, iż nie kon­ty­nu­owa­ła karie­ry w tym kie­run­ku, nadal uczy się nowych pozy­cji tanecz­nych. Pięk­na model­ka zdo­by­wa tak­że doświad­cze­nie na pla­nie fil­mo­wym. Jako aktor­ka zade­biu­to­wa­ła w 2001 roku, w 2012 roku wystą­pi­ła w fil­mie „Star­let”, gdzie zagra­ła nar­ko­man­kę.
Uwiel­bia lite­ra­tu­rę F. Scot­ta Fit­zge­ral­da.

Miej­sce na zie­mi: Mimo, że miesz­ka w Nowym Jor­ku, to Paryż kocha naj­bar­dziej, bo wła­śnie tam odkry­ła swo­ją fascy­na­cję modą.

d

Blog, któ­ry regu­lar­nie odwie­dza: stre­et style’owy Jakandjil.com

W słu­chaw­kach gra: The Black Keys, The Kills, Lana Del Rey, Bon Iver

Marzy o: Aktor­skiej roli w fil­mie Tima Bur­to­na oraz Baza Luhr­man­na.

2012.10-Dree-Hemingway-6

Czy wiesz, że: Dree Hemingway jest prawnuczką pisarza Ernesta Hemingwaya! Jej mama to z kolei znana aktorka, nominowana niegdyś do Oscara, Mariel Hemingway.

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy