CV TOP MODELKI – Daria Werbowy

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: models.com

daria-werbowy-photo-by-inez-vinoodh-2012-b

Imię: Daria

Nazwi­sko: Wer­bo­wy

Data i miej­sce uro­dze­nia: 19 listo­pa­da 1983 r., Kra­ków, choć ma kana­dyj­skie i ukra­iń­skie oby­wa­tel­stwo.

Wzrost: 180 cm

Agen­cje mode­lin­go­we: IMG (Nowy Jork, Lon­dyn, Paryż, Medio­lan, Austra­lia), Folio Mont­re­al, Elmer Olsen Model Mana­ge­ment

186093-800w

Począt­ki w bran­ży mode­lin­gu: W wie­ku 14 lat zosta­ła lau­re­at­ką kon­kur­su Mode­ling Asso­cia­tion of Cana­da.

Na wybie­gu: M.in.: Karl Lager­feld, Pra­da, Yves Saint Lau­rent, Cha­nel, Guc­ci, Given­chy, Rober­to Caval­li, Her­mes, Mis­so­ni, Louis Vuit­ton, Ver­sa­ce, Valen­ti­no

Kam­pa­nie rekla­mo­we: Lan­co­me, Pra­da, Man­go, Net – A – Por­ter, Dia­ne von Fur­sten­berg, Celi­ne, Salva­to­re Fer­ra­ga­mo, Tiffany&Co., Isa­bel Marant, H&M, Ver­sa­ce

W 2009 i 2011 roku poja­wi­ła się w kalen­da­rzu Pirel­li, do któ­re­go zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na przez Pete­ra Bear­da i Kar­la Lager­fel­da.

image-1

260920-800w

daria-werbowy-isabel-marant-spring-summer-2013-01

W bran­ży mody: Daria od począt­ku swo­jej karie­ry była jed­ną z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych mode­lek. W 2004 roku sfo­to­gra­fo­wał ją sam Hel­mut New­ton. To wte­dy poja­wi­ła się na okład­ce ame­ry­kań­skiej edy­cji “Vogue’a”, jako jed­na z naj­le­piej zapo­wia­da­ją­cych się mode­lek sezo­nu. Wkrót­ce po tym legen­dar­ny foto­graf mody Ste­ven Meisel “zare­zer­wo­wał” Darię do dwóch sesji okład­ko­wych dla wło­skie­go “Vogue’a” oraz kam­pa­nii rekla­mo­wej Pra­dy.

Ran­kin­gi: W 2014 roku upla­so­wa­ła się na 21. pozy­cji w ran­kin­gu naj­le­piej zara­bia­ją­cych top mode­lek w bran­ży, według maga­zy­nu “For­bes”. Zarob­ki Darii sza­cu­je się na bli­sko 3 milio­ny dola­rów.

155456-800w

Przy­ja­ciół­ki z wybie­gu: Gem­ma Ward, Erin Was­son, Fre­ja Beha, Car­men Kass

Zain­te­re­so­wa­nia: Daria jest zapa­lo­ną żeglar­ką i podróż­nicz­ką. W 2008 roku przez 3 mie­sią­ce żeglo­wa­ła na Atlan­ty­ku i Morzu Śród­ziem­nym, w póź­niej­szym cza­sie uda­ła się w podróż z Gwa­te­ma­li do Kosta­ry­ki.
Daria uwiel­bia też jaz­dę na snow­bo­ar­dzie, grę w koszy­ków­kę, pasjo­nu­je się sztu­ką.

186087-800w
186091-800w

Mam bardzo mieszane uczucia dotyczące swojego zawodu. Odnoszę wrażenie, że jestem częścią przemysłu, który w ogromnej mierze promuje powierzchowność i próżność, które mają duży wpływ na dorastające dziewczyny”.

daria-paris
Daria-Werbowy-Mathieu-Cesar-Marie-Claire-May-2014.15
Daria-Werbowy-Vogue-Australia-2
Daria-Werbowy-by-Karim-Sadli-for-Vogue-US-April-2014-5
j0bCnWA

For Vers-24, War­saw

 

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy