NewsroomStyl życia

Costa Coffee – dlaczego warto być i pracownikiem, i klientem?

Costa Coffee to kawiarnia z bogatą tradycją – pierwsza palarnia została otwarta przez braci Sergio i Bruno Costa w 1979 roku i wkrótce trafiła do niej pierwsza oryginalna mieszanka ziaren Mocha Blend, za którą Costę pokochali miłośnicy kawy.

Dla­cze­go war­to być klien­tem Costa Cof­fee?

Kawiar­nie Costa Cof­fee to przede wszyst­kim jakość. Nic dziw­ne­go, że są nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem wśród sie­ci kawiar­ni dostęp­nych w Euro­pie. Mocha Ita­lia, któ­rą skom­po­no­wa­li bra­cia Costa to moc wol­no palo­nych, peł­no­war­to­ścio­wych zia­ren kawy, któ­re są pod­sta­wą nie­po­wta­rzal­nej miesz­kan­ki sma­ków: sło­dy­czy prze­nik­nię­tej deli­kat­ną gorycz­ką. Sekret­na recep­tu­ra kawy parzo­nej z jej zia­ren, pozwa­la cie­szyć się jej sma­kiem klien­tom Costa Cof­fee w 30 kra­jach na całym świe­cie. Pijąc kawę w sie­ci kawiar­ni Costa Cof­fee klient ma pew­ność, że to ona w peł­ni kon­tro­lu­je pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia kawy: począw­szy od pozy­ska­nia zia­ren, ich kom­po­zy­cję i spe­cjal­ny pro­ces wol­ne­go wypa­la­nia, aż po jej mistrzow­skie przy­go­to­wa­nie przez bari­stów. Co wię­cej, tyl­ko 1% wszyst­kich zia­ren kawy zbie­ra­nych na świe­cie odpo­wia­da wyso­kim stan­dar­dom Costa Cof­fee, a tym samym zosta­je uży­ty do pro­duk­cji mie­szan­ki Mocha Ita­lia. Na stra­ży jako­ści kawy stoi sam Mistrz Kawy, Gen­na­ro Pel­lic­cia, odpo­wie­dzial­ny w samej Wiel­kiej Bry­ta­nii za smak ponad 108 mln zamó­wio­nych kaw rocz­nie.

Dla­cze­go war­to być pra­cow­ni­kiem Costa Cof­fee?

Sieć kawiar­ni Costa Cof­fee sta­wia przede wszyst­kim na roz­wój swo­ich pra­cow­ni­ków i bari­stów, orga­ni­zu­jąc raz do roku kon­kurs Bari­sta of the Year w poszu­ki­wa­niu naj­więk­szych talen­tów wśród bari­stów Costa Cof­fee na całym świe­cie. Oce­nia­jąc uczest­ni­ków bie­rze się pod uwa­gę szcze­gól­nie oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie i pasję do wyko­ny­wa­nej pra­cy, a tak­że tech­nicz­ne umie­jęt­no­ści czy pre­zen­ta­cję napo­jów. Zwy­cięz­ca otrzy­mu­je tytuł Mistrza Mistrzów.

Ideą kon­kur­su jest nie tyl­ko cele­bra­cja sztu­ki, jaką nie­wąt­pli­wie jest przy­go­to­wy­wa­nie kawy, ale szcze­gól­nie waż­nym aspek­tem jest nagra­dza­nie zaan­ga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków w sta­ra­niach o utrzy­my­wa­nie naj­wyż­szych stan­dar­dów pra­cy w kawiar­niach Costa Cof­fee. Już sam udział w kon­kur­sie BOY jest dla bari­stów ogrom­nym pre­sti­żem: to nie tyl­ko spo­sób na zapre­zen­to­wa­nie i pochwa­le­nie się swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi na eta­pie kra­jo­wym, euro­pej­skim czy świa­to­wym, ale rów­nież inwe­sty­cja w sie­bie- oka­zja do dosko­na­le­nia swo­ich umie­jęt­no­ści. Pra­ca w Costa Cof­fee daje sze­ro­kie spek­trum moż­li­wo­ści i roz­wo­ju – wie­lu fina­li­stów poprzed­nich edy­cji kon­kur­su cze­kał awans do roli szko­le­niow­ców, dzię­ki cze­mu z powo­dze­niem mogą kształ­cić kolej­ne poko­le­nia bari­stów Costa Cof­fee. Umie­jęt­no­ści bari­stów spraw­dza się pod kątem tech­nicz­nym, ale i sen­so­rycz­nym. W kon­ku­ren­cji Spe­cia­li­ty drink (drink dowol­ny) mają oni oka­zję poeks­pe­ry­men­to­wać z tech­ni­ka­mi, narzę­dzia­mi, a w koń­cu ze sma­kiem kawy. Każ­dy z zawod­ni­ków w cią­gu zale­d­wie 10 minut przy­go­to­wu­je drin­ka według wła­snej, autor­skiej recep­tu­ry, któ­ra ma za zada­nie uwy­dat­nić smak histo­rycz­nej mie­szan­ki Mocha Ita­lia, co wyma­ga od nich nie tyl­ko wyczu­cia sma­ku i este­ty­ki, ale tak­że ogrom­nej kre­atyw­no­ści. Czę­sto autor­skie drin­ki bari­stów sta­ją się inspi­ra­cją do stwo­rze­nia napo­jów kawo­wych, dostęp­nych potem w kawiar­niach Costa Cof­fee- tak jak słyn­na Cho­co­la­te & Oran­ge Mocha Lat­te, stwo­rzo­na przez Roba Poun­da i Vic­to­rię Ste­wart- fina­li­stów kon­kur­su Bari­sta of the Year z 2012 roku.

Tekst: Mar­le­na Wysocka/materiały pra­so­we
Zdję­cia: VERS-24/ma­te­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy