COS przedstawia instalację “Open Sky” autorstwa Phillip’a K. Smith’a III na wystawie Salone del Mobile w kwietniu 2018

COS ma przyjemność zaprezentować “Open Sky”, wielkoformatową instalację rzeźbiarską „site-specific” amerykańskiego artysty Phillip’a K. Smith’a III, umieszczoną w przestrzeni dziedzińca Palazzo Isimbardi, która zostanie otwarta dla publiczności w czasie wystawy Salone del Mobile, w dniach 17–22 kwietnia 2018.

Zain­spi­ro­wa­ny wido­kiem nie­ba nad dzie­dziń­cem Palaz­zo Isim­bar­di oraz archi­tek­tu­rą Medio­la­nu, Phil­lip K. Smith III tak opi­su­je swo­ją insta­la­cje: “Chcia­łem ścią­gnąć nie­bo na zie­mię – uczy­nić je fizycz­nie obec­nym. Kwa­drat nie­ba nad dzie­dziń­cem prze­kształ­ca się w pół­okrą­gły kształt, któ­ry zatrzy­mu­je się na posadz­ce dzie­dziń­ca dokład­nie naprze­ciw widza. Pomysł insta­la­cji pole­ga na aktyw­nym i płyn­nym połą­cze­niu pięk­na ota­cza­ją­cej archi­tek­tu­ry i nie­ba nad Medio­la­nem w nie­usta­ją­co zmie­nia­ją­ce się doświad­cze­nie.”

Prze­cho­dząc przez kolum­na­dę dzie­dziń­ca do sąsied­nie­go ogro­du Palaz­zo, w całej jego zie­lo­nej czę­ści będzie moż­na zoba­czyć sze­reg mniej­szych uzu­peł­nia­ją­cych prac arty­sty, któ­rych sed­no tak­że tkwi w grze świa­teł. W tej osło­nię­tej od uli­cy spo­koj­nej prze­strze­ni, za spra­wą lustrza­nych odbić i powie­lo­nych wido­ków, będzie moż­na kon­ty­nu­ować obser­wo­wa­nie wza­jem­nych oddzia­ły­wań pomię­dzy natu­rą, a archi­tek­tu­rą miej­sca. “Odkąd po raz pierw­szy zetknę­li­śmy się z pra­ca­mi Phillip’a K. Smith’a III, podzi­wia­my to, w jaki spo­sób jego insta­la­cje wcho­dzą w inte­rak­cje z natu­ral­nym oto­cze­niem. To, co pro­jek­tu­je, pozwa­la nam doświad­czyć oto­cze­nie z wie­lu róż­nych per­spek­tyw. Jego podej­ście jest zgod­ne z eto­sem mar­ki COS, któ­ra zakła­da two­rze­nie sub­tel­nych i prze­my­śla­nych pro­jek­tów.

To wła­śnie w takich doświad­cze­niach arty­stycz­nych jak te, czer­pie­my nasze inspi­ra­cje i dla­te­go jeste­śmy bar­dzo szczę­śli­wi, że może­my w tym roku współ­pra­co­wać z Phillip’em”, powie­dzia­ła Karin Gusta­fs­son, Dyrek­tor Kre­atyw­na mar­ki COS. Insta­la­cja jest siód­mą z rzę­du pra­cą pre­zen­to­wa­ną przez COS pod­czas Salo­ne del Mobi­le i pierw­szą współ­pra­ce tej lon­dyń­skiej mar­ki z Phillip’em K. Smith’em III. Insta­la­cja “Open Sky” będzie otwar­ta dla odwie­dza­ją­cych od 17 do 22 kwiet­nia 2018 w XVI-wiecz­nym zabyt­ko­wym Palaz­zo Isim­bar­di, miesz­czą­cym się przy Cor­so Mon­for­te 35.
Komentarze

komen­ta­rzy