CONVERSE x SEX PISTOLS – 40-lecie powstania ruchu punkowego

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

SexPistols_Flag_with_sneakers

Lon­dyn w 1976 roku stał się koleb­ką rewo­lu­cyj­ne­go ruchu mło­dzie­żo­we­go. Sce­na muzycz­na eks­plo­do­wa­ła nowy­mi dźwię­ka­mi, nie­kon­wen­cjo­nal­ną posta­wą i sty­lem. Auto­ra­mi tego ruchu są człon­ko­wie Sex Pistols. Świę­tu­jąc 40-lecie powsta­nia tej legen­dar­nej lon­dyń­skiej gru­py przed­sta­wia­my Wam kolek­cję Conver­se Chuck Tay­lor All Star ’70 Sex Pistols. Nadru­ki na tka­ni­nach inspi­ro­wa­ne modą i sty­lem z tam­te­go okre­su poja­wia­ją się na mode­lu Chuck Tay­lor All Star z 1970 roku, któ­ry został upo­sa­żo­ny we współ­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne.

Conver­se posta­no­wił wró­cić pamię­cią do wyda­rzeń z 1976r. odda­jąc hołd legen­dar­nej gru­pie Sex Pistols. W efek­cie powsta­ła edy­cja limi­to­wa­nych sneaker’ów, któ­re zachwy­ca­ją swo­ją ponad­cza­so­wo­ścią (dostęp­ne w sprze­da­ży od mar­ca 2016 r.). Każ­dy z ele­men­tów linii Conver­se Chuck Tay­lor All Star Sex Pistols pre­zen­tu­je kolo­ry, mate­ria­ły oraz gra­fi­ki inspi­ro­wa­ne twór­czo­ścią, uni­kal­nym sty­lem i pro­jek­ta­mi okła­dek zespo­łu. Chuck’i z tej linii wyróż­nia­ją się wie­lo­war­stwo­wy­mi gra­fi­ka­mi oraz deta­la­mi w posta­ci ory­gi­nal­nych szwów i prze­szyć. Ta współ­pra­ca z pew­no­ścią ucie­szy wszyst­kich fanów pun­ko­we­go brzmie­nia, ale tak­że miło­śni­ków roc­ko­we­go sty­lu.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
DZIEŃ Z MAJĄ NASKRĘTSKĄ…
LANBERRY. NOWA GENERACJA WOJOWNICZEK!
ZA KULISAMI ŚWIATA MODY
KONTUROWANIE TWARZY: 10 TRIKÓW
ROBERTO DE ROSA WYWIAD DLA VERS-24Komentarze

komen­ta­rzy