Converse i nowojorska marka MadeMe – od dziewczyn dla dziewczyn!

Conver­se i zało­żo­na w Nowym Jor­ku stre­etwe­aro­wa mar­ka Made­Me wspól­nie przed­sta­wia­ją uni­kal­ną, ide­al­ną na lato kolek­cję sne­aker­sów zapro­jek­to­wa­ną z myślą o kobie­tach.

Made­Me to coś wię­cej niż tyl­ko brand – to bez­pre­ce­den­so­wa kom­bi­na­cja mody oraz nowo­jor­skiej kul­tu­ry queer i rave, czer­pią­ca z elek­try­zu­ją­cej ener­gii ruchu „riot grrrl”. Cha­rak­ter tej mar­ki ide­al­nie obra­zu­je bez­kom­pro­mi­so­wość mło­de­go poko­le­nia, któ­rą widać na uli­cach Nowe­go Jor­ku.

Conver­se x Made­Me poprzez odważ­ną kolo­ry­sty­kę, tek­stu­rę wyko­rzy­sta­nych mate­ria­łów i uni­kal­ne deta­le, pro­mu­ją posta­wę i sty­li­sty­kę współ­cze­snych nowo­jor­skich bun­tow­ni­ków. Cele­bru­jąc ide­ały kontr­kul­tu­ry, kolek­cja roz­bu­dza nostal­gię za lata­mi 90’tymi, dokład­nie w momen­cie, gdy toż­sa­mość kul­tu­ro­wa, odważ­ne prze­ko­na­nia i dzia­ła­nia nabie­ra­ją nowe­go zna­cze­nia.

Do kogo kie­ro­wa­na jest kolek­cja? Erin Magee, dyrek­tor kre­atyw­na Made­Me, adre­sat­kę kolek­cji okre­śla jed­no­znacz­nie. To “prze­bo­jo­wa dziew­czy­na. Nie­za­leż­na, któ­ra śmia­ło podej­mu­je ryzy­ko i nie przej­mu­je się tym, co noszą lub robią inni wokół”. Co wię­cej, “to dziew­czy­na, któ­ra jest atrak­cyj­na z powo­du swo­jej auten­tycz­no­ści, chce odkry­wać wszyst­ko to, co ma do zaofe­ro­wa­nia uli­ca, krę­ci ją kul­tu­ra rave i queer oraz lata 90-te” doda­je Erin.

Trzo­nem kolek­cji jest One Star na plat­for­mie – model, któ­ry cie­szył się popu­lar­no­ścią na sce­nie rave w latach 90tych. Ten sam model Erin kupi­ła w ser­wi­sie Etsy na kil­ka mie­się­cy przed roz­po­czę­ciem współ­pra­cy z Conver­se.

One Sta­ry zyska­ły nowy look, cha­rak­te­ry­stycz­ny dla „impre­zo­wych dzie­cia­ków” z lat 90-tych. Wyróż­nia je “spra­ny” zamsz, cha­rak­te­ry­stycz­na dla sztruk­su prąż­ko­wa­na fak­tu­ra oraz pode­szwa na plat­for­mie z wyraź­nym moty­wem Made­Me. Wyso­kiej jako­ści skó­ra Napa oraz płó­cien­na wyściół­ka i baweł­nia­ne sznu­rów­ki zapew­nia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia.

Sne­aker­sy z kolek­cji Conver­se x Made­Me dostęp­ne są w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: żół­tej, zie­lo­nej, czar­nej oraz gra­na­to­wej. Moż­na je kupić od 24 maja w Run Colors we Wro­cła­wiu oraz w kra­kow­skim Sne­aker Stu­dio.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy