CONFASHION “CIRCLE” wiosna/lato 2018

Czy CONFASHION wymy­śla koło od nowa?

Ubra­nia CONFASHION są dla kobiet nie­za­leż­nych, któ­re kreu­ją swo­ją wła­sną rze­czy­wi­stość. Pro­jek­tant­ka pra­cu­je z pro­sty­mi for­ma­mi, ale to kolor jest według niej naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cy. Inte­re­su­ją ją rela­cje barw i ich wpływ na emo­cje. Two­rzy wła­sne tka­ni­ny. Uwa­ża, że w mar­ce autor­skiej wszyst­ko powin­no być zapro­jek­to­wa­ne. Łączy w swo­jej pra­cy inno­wa­cyj­ne i eko­lo­gicz­ne tech­no­lo­gie: laser, druk cyfro­wy i pli­so­wa­nie, co pozwo­li­ło na stwo­rze­nie fla­go­we­go pro­duk­tu: dru­ko­wa­nych spód­nic pli­so­wa­nych z efek­tem 3D wykoń­czo­nych lase­rem. CONFASHION pre­zen­to­wa­ło swo­je kolek­cje w Kijo­wie, Ber­li­nie, Nowym Yor­ku, Kopen­ha­dze a w stycz­niu 2018 r. w Chi­nach pod­czas Har­bin Fashion Week.

Naj­now­sza kolek­cja CONFASHION zbu­do­wa­na jest na idei okrę­gu, koła jako dosko­na­łej figu­ry geo­me­trycz­nej, któ­ra jest pro­stą zamknię­tą for­mą, gdzie dystans od środ­ka do brze­gu jest zawsze taki sam. CIRCLE to tak­że krąg, krąg ludzi, kobiet, zain­te­re­so­wań, krąg zwią­za­ny ze wspól­no­tą, gru­pą wyzna­ją­cą podob­ne war­to­ści. I wresz­cie CIRCLE to nie­skoń­czo­ność, cyklicz­ność, powta­rzal­ność, krą­że­nie i porząd­ko­wa­nie tych samych myśli i idei. CIRCLE z jed­nej stro­ny odno­si się do geo­me­trii z jej porząd­ku­ją­cą mate­ma­tycz­ną pre­cy­zją, z dru­giej przy­wo­łu­je natu­rę z jej cyklicz­no­ścią, z odra­dza­niem się przy­ro­dy, z jej buj­no­ścią i kosmicz­ną ener­gią. CIRCLE nie dzie­li, a łączy w sobie obie mate­rie, mate­rię geo­me­trii i myśli, kul­tu­rę i natu­rę.

Wio­sen­na kolek­cja mar­ki to dru­ko­wa­ne spód­ni­ce, wycię­te lase­ro­wo solej­ki opar­te o geo­me­trię koła, a potem spli­so­wa­ne pro­mie­ni­ście. Bazą do kon­struk­cji bia­łej koszu­li sta­ło się tak­że koło, umiesz­czo­ne cen­tral­nie, na jej przo­dzie. Geo­me­tria okrę­gu to tak­że pre­cy­zyj­nie wykre­ślo­ne fal­ba­ny, któ­re są nowo­ścią w kolek­cjach mar­ki. W tym sezo­nie do uni­ka­to­wej kolek­cji spód­nic dołą­czy­ły asy­me­trycz­nie cię­te solej­ki, a tak­że wie­lo­war­stwo­we spód­ni­ce z prze­ni­ka­ją­cych się roż­nych kolo­rów tiu­lu. Tiul to nowa mate­ria, z któ­rą zmie­rzy­ła się pro­jek­tant­ka Kin­ga Król, sto­su­jąc ją z powo­dze­niem tak­że w dwu­war­stwo­wych blu­zach i tiszer­tach. Kolor sta­je się wte­dy mniej oczy­wi­sty, baza jest widocz­na przez trans­pa­rent­ny tiul, co daje zaska­ku­ją­cy efekt koń­co­wy. Nowo­ścią w kolek­cji są pli­so­wa­ne spodnie i over­si­zo­we bluz­ki, któ­re moż­na nosić na dwa spo­so­by. Uni­wer­sal­ne kolo­ry spra­wia­ją, że pasu­ją one nie­mal­że do wszyst­kie­go.

Cyfro­wo nanie­sio­ne nadru­ki to znak roz­po­znaw­czy CONFASHION. w tym sezo­nie, poja­wia­ją się głów­nie na spód­ni­cach, są inter­pre­ta­cją koła, prze­ni­ka­ją­cych się w nim kolo­rów, co przy­wa­łu­je luź­ne sko­ja­rze­nia ze zna­ny­mi nam wize­run­ka­mi pla­net, a tak­że orna­men­tów roślin­nych, któ­re prze­bi­ja­ją się przez zakrzy­wio­ne prze­strze­nie geo­me­trii.

Naj­now­sza kolek­cja dostęp­na jest w skle­pie inter­ne­to­wym www.confashion.com.pl w pierw­szym, fla­go­wym buti­ku mar­ki w Pozna­niu na uli­cy Pade­rew­skie­go 8.

zdję­cia: Anna Cywiń­ska

model­ka: Agnes Samu­el / AMQ models

maki­jaż: Pau­li­na Kuro­wiak

wło­sy: Kata­rzy­na Kwo­lek

sty­li­za­cja: Kin­ga Król / Con­fa­shion

ubra­nia: Con­fa­shion

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy