Common affairs” – sukces polskiej wystawy w Berlinie

Com­mon affa­irs” to wysta­wa, na któ­rej może­my oglą­dać pra­ce pol­skich arty­stów wybra­nych spo­śród fina­li­stów sied­miu edy­cji kon­kur­su “Spoj­rze­nia” — przy­zna­wa­nej od 2003 roku, naj­waż­niej­szej w Pol­sce nagro­dy dla mło­dych arty­stów. Pre­zen­ta­cja spo­tka­ła się z dużym zain­te­re­so­wa­niem publicz­no­ści oraz kry­ty­ków.

57a08d038730b

Jej orga­ni­za­to­ra­mi są Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki, Deut­sche Bank Kun­stHal­le oraz Insty­tut Pol­ski w Ber­li­nie. Kura­to­rzy – Sta­ni­sław Welbel z Pol­ski i Julia Kurz z Nie­miec — w wyni­ku współ­pra­cy mię­dzy sobą oraz dia­lo­gu z auto­ra­mi i arty­sta­mi poszu­ku­ją odpo­wie­dzi na pyta­nie: czym dzi­siaj jest wol­ność i wymia­na idei w sytu­acji, gdy sztu­ka finan­so­wa­na jest zarów­no z fun­du­szy publicz­nych, jak i pry­wat­nych?

Tytuł „Com­mon Affa­irs” ma podwój­ne zna­cze­nie: wspól­ne spra­wy oraz zwy­kłe spra­wy. Arty­ści to oso­by nie­zwy­kle wyczu­lo­ne na wol­ność, zawsze upo­mi­na­ją­ce się o pra­wo do swo­bod­nej wypo­wie­dzi i wyra­ża­nia sie­bie. Twór­cy wysta­wy w swo­ich pra­cach czę­sto odwo­łu­ją się do histo­rii, nawią­zu­jąc do wyda­rzeń oraz pro­ce­sów histo­rycz­nych, takich jak indu­stria­li­za­cja, woj­ny, trans­for­ma­cja, zmia­ny ustro­ju poli­tycz­ne­go.

W pra­cach zgro­ma­dzo­nych na wysta­wach prze­pla­ta­ją się roz­ma­ite wąt­ki: rela­cje wewnątrz gru­py mło­dych pol­skich emi­gran­tów, “praw­dzi­wa” pol­skość, kata­stro­fa smo­leń­ska, ślą­skość, roz­li­cze­nie Niem­ców z II woj­ną świa­to­wą i Zagła­dą, pro­te­sty stu­den­tów z 1968 roku, akcja “Hia­cynt”, socre­alizm.

Nie­któ­re pra­ce powsta­ły spe­cjal­nie z myślą o tej pre­zen­ta­cji i w Ber­li­nie będą mia­ły swo­ją pre­mie­rę (Iza Tara­se­wicz, Janek Simon, Łukasz Jastrub­czak); inne będą bez­po­śred­nio nawią­zy­wać i dys­ku­to­wać z pra­ca­mi poka­zy­wa­ny­mi już wcze­śniej w Zachę­cie w ramach kon­kur­su SPOJRZENIA (Rafał Jaku­bo­wicz, Anna Okra­sko, Paweł Altha­mer).

Choć wysta­wa „Com­mon Affa­irs” przy­pa­da na czas obcho­dów 25. rocz­ni­cy pod­pi­sa­nia „Pol­sko- nie­miec­kie­go trak­ta­tu o dobrym sąsiedz­twie i przy­ja­znej współ­pra­cy”, orga­ni­za­to­rzy zazna­cza­ją, że decy­zja o jej zor­ga­ni­zo­wa­niu nie wią­że się ani z uczcze­niem tej rocz­ni­cy, ani z cele­bra­cją samej nagro­dy. Wyni­ka zaś z ich wspól­ne­go prze­ko­na­nia, że sztu­ka pol­ska jest waż­na i god­na uwa­gi, a współ­cze­śni arty­ści mają coś istot­ne­go do powie­dze­nia. Pocho­dząc z tych samych czy bar­dzo bli­skich sobie poko­leń, pre­zen­tu­ją odmien­ne spoj­rze­nia na pro­ble­my spo­łecz­ne, histo­rię i spo­sób funk­cjo­no­wa­nia w nich sztu­ki. Nie boją się kry­tycz­nie wypo­wia­dać zarów­no o oto­cze­niu, jak i wła­snym śro­do­wi­sku.

Com­mon Affa­irs. Revi­si­ting the Views Award – Con­tem­po­ra­ry Art from Poland

Od 21 lip­ca do 20 paź­dzier­ni­ka 2016 roku.

Kura­to­rzy: Julia Kurz, Sta­ni­sław Welbel (Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki).

Orga­ni­za­to­rzy: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki w War­sza­wie, Deut­sche Bank Kun­stHal­le, Insty­tut Pol­ski w Ber­li­nie

Deut­sche Bank Kun­stHal­le, Insty­tut Pol­ski w Ber­li­nie

Ber­lin

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Alicja Ski­biń­ska
Gra­fi­ka: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy