Co założyć, aby wyjątkowo wyglądać na weselu

Sezon ślubny powoli się rozpoczyna. Jak co roku, staniesz zapewne przed dylematem co założyć na siebie tego szczególnego dnia. Fasonów i możliwości jest naprawdę dużo, więc czasami ciężko zdecydować się jaka kreacja będzie dla Ciebie najlepszą możliwością. Redakcja Vers-24 chcąc ułatwić Ci zadanie, przygotowała parę zasad oraz propozycji. Dzięki nim nie zaliczysz gafy na ślubie przyjaciółki.

1. PINKO, 2. COS, 3. ZARA, 4.ASOS, 5. LeBRAND, 6. ESPRIT

1. Nie przy­ćmij pan­ny mło­dej

Pamię­taj, że jako gość, powin­naś trzy­mać się jed­nej z głów­nych zasad każ­de­go wese­la. Nie możesz przy­ćmić pan­ny mło­dej! Dla­te­go też, szu­ka­jąc odpo­wied­niej kre­acji powin­naś wziąć pod uwa­gę fakt, że ze swo­im stro­jem nie możesz prze­sa­dzić. Dla­te­go też decy­duj się na bar­dziej kla­sycz­ne sukien­ki, któ­re niko­go nie zgor­szą i nie odcią­gnął oczu od boha­ter­ki wie­czo­ru.

2. Uni­kaj czer­ni

Czerń z regu­ły jest dobra na każ­dą uro­czy­stość ale na ślub powin­naś zde­cy­do­wać się na inny kolor. Kie­dy z regu­ły sta­wiasz więc na ciem­ne bar­wy, pro­po­nu­je­my gra­nat! Kolor, będzie dobrze wpa­so­wy­wał się w cha­rak­ter impre­zy. Nie jesteś prze­ko­na­na i nadal chcia­ła­byś zało­żyć coś ciem­ne­go? Ok, ale pamię­taj o tym, żeby sty­li­za­cje prze­ła­mać beżem. Wystrze­gaj się bie­li, bo jest ona zare­zer­wo­wa­na dla pan­ny mło­dej.

3. Kom­bi­ne­zon? Cze­mu nie! 

Sukien­ka jest oczy­wi­ście bez­piecz­ną opcja, ale cza­sa­mi war­to posta­wić na coś inne­go. Dobrze dobra­ny kom­bi­ne­zon jest w sta­nie spra­wić, że nie tyl­ko będziesz wyda­wa­ła się wyż­szą, ale rów­nież szczu­plej­szą. Do tego biżu­te­ria i kla­sycz­na toreb­ka i masz już goto­wy look.

1. COS (podob­na, 2. ZARA, 3. ZARA, 4. MOHITO, 5. ZARA (podob­ny)

4. Pamię­taj o wygo­dzie

Nic nie wyglą­da tak źle, jak dziew­czy­na, któ­ra nie czu­je się dobrze w swo­im stro­ju. Pamię­taj o tym dobie­ra­jąc strój na Wese­le. Nigdy nie nakła­daj na sie­bie zbyt małych butów, nie­wy­god­nych szpi­lek czy przy­ma­łej sukien­ki. Przez takie zabie­gi, nie tyl­ko będziesz czu­ła się nie­atrak­cyj­nie, ale rów­nież nie będziesz bawi­ła się dobrze. Lepiej więc, zde­cy­do­wać się na krót­sze obca­sy, któ­re zagwa­ran­tu­ją Ci lep­szą zaba­wę.

5.  Nie odsła­niaj za dużo cia­ła

Wese­le nie jest dobrym momen­tem na kuse spód­ni­ce czy poka­zy­wa­nie za swo­je­go cia­ła. Dla­te­go nawet w sytu­acji, w któ­rej decy­du­jesz się na krót­ki kom­bi­ne­zon czy suk­nie Pamię­taj, żeby okryć się sza­lem czy zało­żyć mary­nar­kę. Dzię­ki temu nie popeł­nisz modo­wej wpad­ki, a Two­ja sty­li­za­cja będzie kom­plet­na.

6. Scho­waj bie­li­znę

To chy­ba jasne, że na wese­lu nie będziesz eks­po­no­wa­ła swo­je­go sta­ni­ka, war­to jed­nak pamię­tać o tym, że cza­sa­mi nasza bie­li­zna może nie ład­nie, odbi­jać się. Dla­te­go też, zde­cy­duj się na tą bez­sz­wo­wą. Dzię­ki temu będziesz mia­ła gwa­ran­cję, że nie zali­czysz faux pas.

7. Dobierz sty­li­za­cję do miej­sca

Przed pój­ściem na wese­le, war­to zorien­to­wać się gdzie odby­wa się uro­czy­stość i zależ­nie od miej­sca, dobrać swo­ją sty­li­za­cję. Opcji, tak samo jak stro­jów jest dużo. Sukien­ka kok­taj­lo­wa, gar­ni­tur czy po pro­stu bluz­ka i spodnie? Podej­mij decy­zję zależ­nie od miej­sca, w któ­rym odby­wa się impre­za.

Kie­dy prze­czy­ta­łaś ten arty­kuł, możesz mieć pew­ność, że nie popeł­nisz modo­wej wpad­ki i będziesz mogła po pro­stu dobrze się bawić. Redak­cja Vers-24, życzy szam­pań­skiej zaba­wy!

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Źró­dło zdjęć: Prin­te­rest
Komentarze

komen­ta­rzy