Co warto kupić na wyprzedażach?

Tekst: Ewe­li­na Woje­wo­dzic

4ee6d3b09562d3aba97b5e353d179e03

To już ten czas – czas, w któ­rym na wysta­wie każ­de­go skle­pu odzie­żo­we­go wid­nie­je wiel­ki pla­kat z napi­sem „sale”. Od nie­daw­na zaczę­ły się wyprze­da­ży. To świet­ny moment, by zasta­no­wić się, w jakie ponad­cza­so­we czę­ści gar­de­ro­by war­to zain­we­sto­wać i przy oka­zji nie prze­pła­cić.

1. Dobrze dopa­so­wa­ne dżin­sy 

Ide­al­nie dobra­ne zwę­ża­ne rur­ki będą Ci słu­żyć bar­dzo dłu­go. Wyprze­da­że to świet­ny moment, by zain­we­sto­wać w takie mar­ki jak Lee czy Wran­gler. Wybierz model w kolo­rze czer­ni, naj­le­piej rur­ki – będą paso­wać do wszyst­kie­go, zarów­no do ele­ganc­kich (zesta­wio­ne z mary­nar­ką i obca­sa­mi), jak i do luź­nych sty­li­za­cji (latem np. do Bir­ken­stoc­ków i bia­łe­go t‑shirtu).

519449_in_xl

Fra­me Denim, 171.50 euro

5250074401_1_1_1

Ber­sh­ka, 24.90 zł

2. Basi­co­wy bia­ły t‑shirt 

Na naszej liście zna­lazł się tak­że bia­ły t‑shirt. Ten ele­ment będzie kołem ratun­ko­wym w te dni, w któ­re nie masz pomy­słu na sty­li­za­cje. Dobierz do nie­go boy­frien­dy, conver­sy i dużą tor­bę.

502162_in_xl

T by Ale­xan­der Wang, 44 euro

WA221D02U-A11@14Zalan­do, 51 zł

3. Kla­sycz­na koszu­la 

Ele­ment ponad­cza­so­wy. Spraw­dzi się na spo­tka­niu biz­ne­so­wym i na popo­łu­dnio­wej kawie z przy­ja­ciół­ką.

image1xxl-2

Asos, 30 eurohmprod-2

H&M, 39.90 zł

4. Sukien­ka o luź­nym kro­ju 

Ide­al­na pro­po­zy­cja na lato. Luź­na, prze­wiew­na, pozwo­li Ci się upo­rać z męczą­cy­mi upa­ła­mi. By dodać sty­li­za­cji cha­rak­te­ru, dobierz do niej duże kol­czy­ki i…

43087519_52

Man­go, 94 zł

TP721C05Q-K11@8

Zalan­do, 99 zł

5. San­da­ły 

Jed­ne z naj­lep­szych butów na lato. Nie krę­pu­ją nie­po­trzeb­nie stóp, a przy oka­zji mogą sta­no­wić intry­gu­ją­cy doda­tek. Do wybo­ru masz mnó­stwo mode­li: od tych naj­prost­szych po wymyśl­ne (np. na wyso­kiej pode­szwie, z cie­ka­wym wzo­rem, błysz­czą­ce). Na pew­no znaj­dziesz coś dla sie­bie.

503336_in_xl

Tomas Maier, 130 euro

image1xxl

Asos, 28 euro

6. Skó­rza­na kurt­ka 

Każ­da z nas chce cza­sem wyglą­dać jak dziew­czy­na rock­ma­na. Skó­rza­na kurt­ka spra­wi, że Twój look sta­nie się sty­li­za­cją z pazu­rem.

503512_in_xl

MCQ ALEXANDER MCQUEEN, 660 euro

hmprod-3

H&M, 279 zł

7. Luź­ny swe­ter 

Per­fek­cyj­ny na chłod­ne let­nie wie­czo­ry. Ide­al­ny na jesien­ne i zimo­we dni. To ten ele­ment gar­de­ro­by, któ­ry będzie Ci słu­żył cały rok.

6731047809_2_3_1

Ber­sh­ka, 59.90 zł

466223_in_xl

Micha­el Kors 298.50 euro

Naj­waż­niej­sze: wyprze­da­że to ide­al­na pora na to, by zain­we­sto­wać w ubra­nia z dobrej jako­ści tka­nin. Postaw na prze­wiew­ne mate­ria­ły, np. na baweł­nę i len. Zapla­nuj wcze­śniej, co chcesz kupić. Przej­rzyj spo­koj­nie swo­ją sza­fę i zasta­nów się, cze­go Ci bra­ku­je.

Zerknij na nasze propozycje. Życzymy udanych łowów!”

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy