ModaStyl życia

Co warto kupić na Black Friday?

Już w najbliższy piątek, 24 listopada, obchodzimy Black Friday. To wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych święto, które rozpoczyna sezon przygotowań do Bożego Narodzenia. Tego dnia w sklepach możemy liczyć również na wyjątkowe obniżki. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przewodnik po rzeczach, które warto kupić w Czarny Piątek.

 

Prezenty dla najbliższych

Black Fri­day to ostat­ni dzień przed świę­ta­mi, kie­dy może­my liczyć na raba­ty w skle­pach. War­to już wte­dy rozej­rzeć się za pre­zen­ta­mi świą­tecz­ny­mi dla rodzi­ny i przy­ja­ciół. Obniż­ki ofe­ru­ją zarów­no skle­py odzie­żo­we, jak i dro­ge­rie kosme­tycz­ne, mar­ki z biżu­te­rią, czy galan­te­rią skó­rza­ną. Jeśli wiesz, że bli­ska Ci oso­ba marzy o czymś szcze­gól­nym, być może wła­śnie w Black Fri­day uda Ci się upo­lo­wać to w niż­szej cenie.

Ubrania typu basic

Kla­sycz­ne ubra­nia znaj­du­ją się we wszyst­kich prze­wod­ni­kach zaku­po­wych, jed­nak po raz kolej­ny chce­my pod­kre­ślić, że jest to zawsze dobra inwe­sty­cja. My w Czar­ny Pią­tek będzie­my roz­glą­dać się za weł­nia­nym płasz­czem na zimę, mięk­kim kasz­mi­ro­wym swe­trem oraz wyma­rzo­ną, skó­rza­ną tor­bą.

Perfumy

Per­fu­my to jed­na z tych rze­czy, na któ­re wyda­je­my naj­wię­cej pie­nię­dzy. Nie da się ukryć, że porząd­ne, mar­ko­we per­fu­my, któ­re z przy­jem­no­ścią nosi­my na skó­rze przez cały dzień to wyda­tek przy­naj­mniej kil­ku­set zło­tych. Na szczę­ście w Black Fri­day popu­lar­ne dro­ge­rie (Sepho­ra, Douglas) oraz skle­py inter­ne­to­we (m.in. www.iperfumy.pl) ofe­ru­ją napraw­dę atrak­cyj­ne zniż­ki dla klien­tów. Jeśli więc Two­je ulu­bio­ne per­fu­my powo­li się koń­czą,  już teraz zapla­nuj zakup kolej­nych.

Gadżety elektroniczne

Black Fri­day to nie tyl­ko zniż­ki na per­fu­my i ubra­nia. Tak napraw­dę to dzień, kie­dy nie­mal w każ­dym skle­pie znaj­dzie­my atrak­cyj­ną ofer­tę. Jeśli pla­no­wa­łaś zakup więk­sze­go sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, koniecz­nie rozej­rzyj się za nim w Czar­ny Pią­tek. W zależ­no­ści od tego, co kupu­jesz, może udać Ci się zaosz­czę­dzić przy­naj­mniej kil­ka­set zło­tych.

Ubrania i dodatki od projektantów

Więk­szość z nas marzy o wyjąt­ko­wej rze­czy od ulu­bio­ne­go pro­jek­tan­ta. Nie­ste­ty, takie marze­nia z regu­ły mają wyso­ką cenę. W Black Fri­day war­to rozej­rzeć się za zniż­ką w popu­lar­nych skle­pach onli­ne z modą luk­su­so­wą, np. Net-a-Por­ter, Fare­fetch, czy Mythe­re­sa. Praw­do­po­dob­nie zniż­ka nie będzie ogrom­na, ale przy cenie wyj­ścio­wej nawet te kil­ka­set zło­tych robi róż­ni­cy. Dodat­ko­wą war­to­ścią jest fakt, że to nie zakup na jeden sezon, a pamiąt­ka na dłu­gie lata.

Bilety lotnicze

Black Fri­day to wyma­rzo­ny dzień dla wszyst­kich fanów podró­ży. Linie lot­ni­cze ofe­ru­ją bile­ty w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach. Jeśli marzył Ci się city bre­ak w jed­nym z euro­pej­skich miast lub od daw­na pla­no­wa­łaś roman­tycz­ny week­end z uko­cha­nym, już teraz zare­zer­wuj bile­ty. Ceny zaczy­na­ją się nie­kie­dy już od 19 PLN za bilet w jed­ną stro­nę.

Gdy masz już goto­wą listę zaku­po­wą na Czar­ny Pią­tek, koniecz­nie wcze­śniej roz­pocz­nij przy­go­to­wa­nia. To dzień kie­dy gale­rie han­dlo­we prze­ży­wa­ją oblę­że­nie, a skle­py inter­ne­to­we notu­ją rekor­do­we wyni­ki sprze­da­ży, dla­te­go do zaku­pów war­to podejść z gło­wą.

Przede wszyst­kim trzy­maj się listy rze­czy, któ­re są Ci napraw­dę potrzeb­ne. Z Czar­nym Piąt­kiem jest jak z sezo­nem wyprze­da­ży – moż­na wró­cić do domu z całą masą zbęd­nych rze­czy. Sta­raj się nie kupo­wać pod wpły­wem impul­su, a jeśli już zda­rzy Ci się dodat­ko­wy zakup, koniecz­nie sprawdź poli­ty­kę skle­pu odno­śnie wymian i zwro­tów.

Zamiast kupo­wać na ilość, postaw na jakość i dobre wyko­na­nie. Zain­we­stuj w rzecz, któ­ra będzie Ci słu­żyć przez lata, a nie w sezo­no­wy hit.

W mia­rę moż­li­wo­ści, jesz­cze przed Czar­nym Piąt­kiem sprawdź ceny pro­duk­tów, któ­re Cię inte­re­su­ją. Nie­któ­re skle­py spe­cjal­nie pod­wyż­sza­ją cenę wyj­ścio­wą w Black Fri­day, aby zniż­ka dla klien­ta wyda­wa­ła się bar­dziej atrak­cyj­na.

Posta­raj się więk­szość zaku­pów zro­bić onli­ne, a jeśli wolisz wizy­tę w skle­pie, naj­le­piej zapla­nuj ją z same­go rana. Nic tak nie psu­je humo­ru pod­czas zaku­pów jak dłu­ga kolej­ka do przy­mie­rzal­ni i cią­głe prze­ci­ska­nie się w tłu­mie.

Mamy nadzie­ję, że dzię­ki naszym radom, zaku­py w Black Fri­day sta­ną się dla Was łatwiej­sze i dużo przy­jem­niej­sze. Pamię­taj­cie, że jeże­li nie uda Wam się kupić wyma­rzo­nej rze­czy, okres wyprze­da­ży zaczy­na się już za mie­siąc.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

BLACK FRIDAY - na co warto polować?

Zda­je się, że ame­ry­kań­ski zwy­czaj ma się dobrze rów­nież w Pol­sce. Czar­ny pią­tek to jedy­na, nie­po­wta­rzal­na szan­sa by jesz­cze przed świę­ta­mi sko­rzy­stać z naj­lep­szych pro­mo­cji – mar­ki spryt­nie kuszą nas raba­ta­mi, zachę­ca­jąc do jak zaku­pów.…
Więcej