Co powinniśmy powtarzać sobie każdego dnia rano?

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: tarafirma.tumblr.com

tumblr_mnb895MPFb1qc0cxpo1_500

Dzień dobry” otwie­rasz oczy i zaczy­nasz nowy dzień! Masz masę spraw do zała­twie­nia, bra­ku­je Ci cza­su, gonisz, pędzisz albo zupeł­nie odwrot­nie, nie masz sta­łe­go zaję­cia, co spra­wia, że nie potra­fisz zago­spo­da­ro­wać swo­je­go cza­su, nie masz pla­nów ani moty­wa­cji. Na to wszyst­ko jest pro­sty spo­sób! Kil­ka haseł, o któ­rych wystar­czy pamię­tać każ­de­go dnia rano! Możesz sobie je powta­rzać, możesz tak­że zapi­sać je w kalen­da­rzu czy też na małych kart­kach i roz­mie­ścić w róż­nych czę­ściach swo­je­go miesz­ka­nia, o któ­re czę­sto zaha­cza Two­je spoj­rze­nie, np. lustro, lodówka,drzwi. Zaufaj nam, to nie jest dziw­ne, wie­le badań naukow­ców potwier­dza, że takie roz­wią­za­nie budu­je Two­ją pew­ność sie­bie, wzbu­dza chęć do dzia­ła­nia, pla­no­wa­nia cen­ne­go cza­su, wyko­rzy­sty­wa­nia swo­ich moż­li­wo­ści i pod­no­si szan­sę na uda­ny dzień, któ­ry będzie moż­na pod­su­mo­wać wła­snym uśmie­chem.

Zasłu­gu­ję na naj­lep­sze!
Nie­waż­ne jest skąd pocho­dzisz, czym się zaj­mu­jesz, jakie masz cele… Jeśli dajesz z sie­bie dużo dobre­go, zasłu­gu­jesz na to samo. Musisz mieć tego świa­do­mość i odwa­gę by wywal­czać sobie każ­de­go dnia odpo­wied­nią daw­kę przy­jem­no­ści.

Dzi­siaj jest nowy dzień!
Kolej­ny dzień przed Tobą, kie­dy to możesz odciąć się od dnia poprzed­nie­go, zasto­so­wać inne roz­wią­za­nia, roz­po­cząć reali­za­cję nowych pla­nów, doko­nać postę­pu i zmian! Wyko­rzy­staj to!

Moje cia­ło, moje zasa­dy!
Twój wygląd i Two­je wybo­ry nale­żą tyl­ko do Cie­bie. Owszem możesz słu­chać lub czy­tać np. w Vers-24 wszyst­kie cie­ka­we pora­dy dla cia­ła i dla ducha, ale któ­re z nich wpro­wa­dzisz w życie to już tyl­ko i wyłącz­nie Two­ja decy­zja. Zapa­mię­taj tyl­ko, że war­to robić coś dla sie­bie !

Wszyst­ko co nie przy­cho­dzi łatwo, jest war­te tego tru­du!
Życie nie­ste­ty nie jest „usła­ne róża­mi”, ale… jeśli coś na czym Ci zale­ży, wyma­ga wie­le wysił­ku i pra­cy, a wręcz wyda­je się nie­moż­li­we, to gdy będzie już w zasię­gu Two­jej ręki- poczu­jesz praw­dzi­wą satys­fak­cję i speł­nie­nie. Ponad­to te rze­czy, kto­re przy­cho­dza z tru­dem, podob­no są praw­dzi­wie war­to­ścio­we!

W każ­dej chwi­li mogę zacząć od nowa!
Jeśli chcesz coś zmie­nić, nie cze­kaj, zrób to od razu, nie zwle­kaj do posta­no­wień nowo­rocz­nych. Po pro­stu prze­kręć kart­kę w kalen­da­rzu i zaczy­naj!

Moje marze­nia są osią­gal­ne!
Jeśli zało­żysz sobie dąże­nie do jakiś kon­kret­nych celów, to pamię­taj z każ­dym dniem będą bliż­sze. Two­je marze­nia, bez wzglę­du na to jak dziw­ne i trud­ne są, praw­do­po­dob­nie zasłu­gu­ją na Two­ją pra­cę.

Nie muszę wie­dzieć wszyst­kie­go!
Spo­koj­nie, tak napraw­dę masz moż­li­wość całe życie się uczyć. Nie na wszyst­kie pyta­nia musisz znać odpo­wie­dzi, a zawsze możesz sko­rzy­stać z czy­jejś pora­dy lub pod­po­wie­dzi budu­jąć przy oka­zji nowe rela­cje mię­dzy­ludz­kie.

Wszy­scy mają tajem­ni­ce!
Każ­dy ma pra­wo dowol­ne infor­ma­cje o sobie zacho­wać w tajem­ni­cy. Nie musisz przed więk­szo­ścią ujaw­niać wszyst­kie­go, decy­zja nale­ży tyl­ko do Cie­bie. Pamię­taj też, że nie świad­czy to w żaden spo­sób żle o Tobie.

Daję z sie­bie wszyst­ko!
Każ­dy ma wady, nikt nie jest ide­ałem, któ­ry dogo­dzi wszyst­kim dooko­ła! Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, by pró­bo­wać w spra­wy, na któ­rych nam zale­ży, anga­żo­wać się na 100 %, gwa­ran­tu­je to lep­sze efek­ty jak i wyko­rzy­sta­nie wszyst­kich wła­snych, nawet dotych­czas nie­od­kry­tych moż­li­wo­śći! 

Ja to ja, inni mnie nie defi­ni­ją! 
Two­ja rodzi­na, bli­scy itd. – nie powin­ni mieć bez­po­śred­nie­go wpły­wu na to kim jesteś. Mogą być waż­ną czę­ścią Two­je­go życia, ale to Ty musisz dąży­cia do bycia takim jakim pra­gniesz być.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy