Co musisz wiedzieć, zanim wypłyniesz w rejs żeglarski?

Wakacje bez laptopa, obiady w kambuzie i noc w mesie. Czym zaskoczyć może rejs żeglarski, jeśli wybieramy się na pierwsze wakacje na jachcie?

Tekst: infor­ma­cje pra­so­we
Zdję­cia:
 pinterest.com, fashionindustryarchive.com, net-a-porter.com, polyvore.com, matchesfashion.com, ebay.com

5

Rej­sy żeglar­skie to ostat­nio coraz bar­dziej mod­ny spo­sób na aktyw­ny wypo­czy­nek w cza­sie urlo­pu. Żeglo­wać moż­na po pięk­nych Mazu­rach, ale tak­że po Bał­ty­ku czy Adria­ty­ku. Co musi wie­dzieć ktoś, kto nigdy nie był na rej­sie? Lista porad przy­go­to­wa­na przez instruk­to­rów żeglar­stwa współ­pra­cu­ją­cych z Gru­pą Tury­sty­ki Aktyw­nej Spor­teus nie jest dłu­ga, ale spo­ro uwag będzie dla począt­ku­ją­cych zasko­cze­niem.

8 porad dla początkujących

1. Na rejs nie zabie­raj waliz­ki

Przy­zwy­cza­je­ni do lata­nia samo­lo­ta­mi odru­cho­wo paku­je­my się w wygod­ną waliz­kę na kół­kach. Na rej­sie waliz­ki są wyklu­czo­ne! Zaj­mu­ją za dużo miej­sca, bo po roz­pa­ko­wa­niu nie da się ich zwi­nąć. Dla­te­go wszyst­ko, co zabie­rasz ze sobą w rejs, spa­kuj w mięk­ką tor­bę lub worek żeglar­ski.

2. Sztor­miak i wodo­od­por­ne spodnie to rej­so­we „must have”

Lista rze­czy, któ­re koniecz­nie trze­ba mieć ze sobą, gdy wypły­wa się w rejs, nie jest dłu­ga. Są na niej mię­dzy inny­mi ubra­nia nie­prze­ma­kal­ne – kurt­ka prze­ciw­desz­czo­wa lub sztor­miak, wodo­od­por­ne spodnie, krót­kie kalo­sze. Przy­da­dzą się dwie czap­ki – zimo­wa (razem z sza­li­kiem) i czap­ka z dasz­kiem. Resz­ta wypo­sa­że­nia, jakie war­to mieć ze sobą, raczej Cię nie zasko­czy, bo nie odbie­ga od tego, co zabie­ra się w każ­dą podróż – zmia­na ubra­nia, bie­li­zny, klap­ki pod prysz­nic, mięk­kie i wygod­ne obu­wie, ale tak­że śpi­wór i podusz­ka, doku­men­ty, tele­fon i łado­war­ka czy apa­rat foto­gra­ficz­ny.

3. Elek­tro­ni­ka na cen­zu­ro­wa­nym

Ci, któ­rzy wybie­ra­ją się w rejs po raz pierw­szy, czę­sto na liście rze­czy do spa­ko­wa­nia umiesz­cza­ją tablet czy lap­top – bo te sprzę­ty towa­rzy­szą im we wszyst­kich podró­żach. Tym­cza­sem na wodzie nie ma moż­li­wo­ści, by łado­wać sprzęt elek­tro­nicz­ny, bo całe dostęp­ne napię­cie zuży­wa­ją kom­pu­te­ry nawi­ga­cyj­ne. Jedy­ne, co moż­na wziąć ze sobą, to tele­fon komór­ko­wy, któ­ry możesz bez pro­ble­mu nała­do­wać w por­cie. Z zasię­giem raczej kło­po­tu nie będzie, w więk­szo­ści stref przy­brzeż­nych na morzach, a tak­że na jezio­rach mazur­skich jest zasięg. Nie trze­ba tak­że oba­wiać się o to, że sprzęt (tele­fon czy apa­rat foto­gra­ficz­ny) zamok­nie na jach­cie – wewnątrz jach­tu będzie bez­piecz­ny.

4. Noc w mesie

Jak i gdzie śpi się pod­czas rej­sów? Wszyst­ko zale­ży od tego, czy jest to rejs po jezio­rach czy po morzu. Pod­czas wypra­wy na Mazu­ry jach­ty zawi­ja­ją na noc do por­tu, ale żeglu­jąc po Bał­ty­ku czy Adria­ty­ku pły­nie się rów­nież nocą. Uczest­ni­cy rej­su nocu­ją we wspól­nym pomiesz­cze­niu zało­gi, któ­re nazy­wa się mesą. Jeśli cenisz pry­wat­ność, albo… chra­piesz, lepiej dwa razy zasta­nów się, czy na pew­no chcesz popły­nąć w rejs.

5. Pokój bez łazien­ki?

Ci, któ­rzy przy­zwy­cza­ili się do zagra­nicz­nych wyjaz­dów all inc­lu­si­ve i noco­wa­nia w poko­jach z łazien­ka­mi będą zawie­dze­ni, że na jach­cie nie ma toa­le­ty. Z WC moż­na sko­rzy­stać dopie­ro po zawi­nię­ciu do por­tu. Chy­ba że wybie­ra­my się w rejs mor­ski, w cza­sie któ­re­go pły­nie się nie­ustan­nie przez wie­le dni. Na jach­tach prze­zna­czo­nych do żeglo­wa­nia po morzu są nie tyl­ko ubi­ka­cje, ale tak­że prysz­ni­ce i kuchen­ki z pie­kar­ni­ka­mi.

6. Domo­wa kuch­nia

Koniecz­ność goto­wa­nia pod­czas rej­su to kolej­na róż­ni­ca mię­dzy rej­sa­mi a waka­cja­mi w hote­lach. Na jach­cie jest aneks kuchen­ny nazy­wa­ny kam­bu­zem, posił­ki przy­go­to­wu­ją uczest­ni­cy w sys­te­mie wach­to­wym, czy­li codzien­nie inna część zało­gi zaj­mu­je się goto­wa­niem. Posił­ki jada się wspól­nie, a zgod­nie z żeglar­ską ety­kie­tą sygna­łem do roz­po­czę­cia posił­ku są życze­nia smacz­ne­go skła­da­ne przez ster­ni­ka.

7. Żeglo­wa­nie w nocy, śpie­wa­nie w knaj­pach

Rej­sy mor­skie róż­nią się od rej­sów po jezio­rach nie tyl­ko tym, jak wyglą­da jacht. Żeglar­stwo mor­skie wyma­ga sys­te­ma­tycz­no­ści, zało­ga jest podzie­lo­na na wach­ty, któ­re peł­nią swo­je obo­wiąz­ki pro­wa­dząc jacht do celu i zma­ga­jąc się z morzem w dzień i w noc. Pogo­da nie zawsze sprzy­ja, złe warun­ki, któ­re na Mazu­rach moż­na prze­cze­kać w por­cie, pod­czas żeglu­gi mor­skiej musi­my przy­jąć żeglu­jąc.

A co robi się na Mazu­rach, gdy nie ma wia­tru lub nad­cho­dzi burza? Złą pogo­dę naj­le­piej prze­cze­kać w knaj­pie, słu­cha­jąc wykła­dów żeglar­skich, gra­jąc w gry i zaba­wy lub śpie­wa­jąc szan­ty.

8. Nie zawsze miłe nie­spo­dzian­ki

Wypły­wa­jąc po raz pierw­szy w rejs musisz być świa­do­my, że żeglo­wa­nie to nie tyl­ko dobra zaba­wa i nie­za­po­mnia­na przy­go­da. Uczest­ni­cy rej­su cza­sem zma­ga­ją się z cho­ro­bą mor­ską, narze­ka­ją na pro­ble­my ze spa­niem, gdy wiatr zbyt moc­no koły­sze jach­tem. Zda­rza się i tak, że ktoś z zało­gi lub uczest­ni­ków dzia­ła nam moc­no na ner­wy. Pod­czas rej­su może nam się to wyda­wać spo­rą nie­do­god­no­ścią, ale po powro­cie do domu wszyst­kie te przy­kre nie­spo­dzian­ki zwy­kle wspo­mi­na się ze śmie­chem.

Modne żeglowanie, czyli w co się ubrać?

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka

5.1

Man­go sun­glas­ses ok.80 zł, Nars nail polish ok.60 zł, Tiger Mil­ly dress ok. 260 zł, Emi­ly Eli­za­beth bra­ce­let 150 zł

4

Von Fon swim­su­it ok. 60 zł, Char­lot­te Olym­pia san­dals ok. 1100 zł, Zara Home hat 59.90 zł

1

H&M blo­use 79.90 zł, Marc by Marc Jacobs case ok.100 zł, Guc­ci flats ok. 900 zł, Top­shop 129 zł

2

TOOSHIE HAMPTON swim­su­it ok. 1000zł, Ber­sh­ka hat 79.99zł, Bir­ken­stock ok.700 zł

3

River Island dress ok.200 zł, Fos­sil bag 240 zł, Par­fo­is bra­ce­lets 29.99 zł

For Vers-24, War­saw

_____
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy